Радослав Иванов Тонев - постоянен синдик на "Пирин Голф Холидейз Клуб" АД, ЕИК: 101649640, със седалище и адрес на управление: гр. Разлог, ул. Гоце Делчев 24А, в несъстоятелност по търговско дело № 76/2015 г. по описа на Окръжен Съд - Благоевград, в изпълнение на Определение № 900283 от 17.02.2021 г. на съда по несъстоятелността, на основание чл. 717 а от ТЗ, ОБЯВЯВА на интересуващите се, че на 09.08.2021 г. от 08.00 ч. до 08.30 ч. в канцеларията на синдика в гр. София 1000, ул. „Лавеле” № 38, ет. 1, ап. 4, ще се проведе публична продан на търг с тайно наддаване на следното имущество от масата на несъстоятелността на дружеството, а именно:

Обособена част № 3, подробно описана в Приложение № 1, неразделна част от настоящото обявление.

Началната продажна цена на посочената по-горе обособена част е в размер на сбора от пазарните стойности на отделните активи включени в обособената част съгласно изготвената оценка, а именно: 51 354,00 лв. /петдесет и една хиляди триста петдесет и четири лева/.

Оглед на продаваното имущество може да бъде извършван след предварителна уговорка на телефон 02/ 981 0636 и 02/ 981 34 30, лице за контакт: Р. Тонев - синдик.

Книжата относно продажбата са на разположение на всички заинтересувани лица в канцеларията на синдика на адрес: гр.София, ул. “Лавеле” № 38, ет. 1, ап. 4, тел. 02/981 06 36, всеки присъствен ден от 10.00 ч. до 12.00 ч. от разгласяването на проданта до провеждането й.

Задатъкът (залогът) -10 % от оценката на продаваното имущество, съгласно чл. 717в, ал. 2 от ТЗ за участие в проданта, се внася предварително по сметка на „Пирин Голф Холидейз Клуб” АД в несъстоятелност, ЕИК 101649640, открита в „ОББ” АД, гр. София, с IBAN: BG64UBBS80021071152840, BIC: UBBSBGSF. Задатъкът следва да е постъпил ефективно по особената сметка най-късно до края на работния ден, предхождащ деня на провеждането на търга.

Наддавателните предложения се подават на 09.08.2021 г. от 08.00 ч. до 08.30. ч. Желаещите да участват в наддаването подават предложенията си за покупка в запечатан плик с отбелязване върху плика кой е подателят, а в самото предложение посочват име, съответно фирма, и индивидуализиращи данни на участника, предложената цена с цифри и думи и прилагат платежно нареждане (вносна бележка) за внесения задатък, съгласно чл. 717в, ал. 3 от ТЗ, както и документи, доказващи самоличността, деепособността и представителната власт на участника. Лицата по чл. 717 г ТЗ нямат право да участват в процедурата. Предложенията се подават при синдика, който ги отразява по реда на постъпването им във входящ регистър. След изтичане на обявения краен срок за подаване на предложения, синдикът обявява постъпилите предложения в присъствие на явилите се наддавачи като за спечелил се обявява участникът предложил най-висока цена, за което се съставя протокол. При направено валидно наддавателно предложение с една и съща най-висока цена от повече от един наддавач, за определяне на купувача, съгласно чл. 717в, ал. 4, изречение четвърто от Търговския закон, синдикът пристъпва към незабавен търг с явно наддаване между наддавачите предложили една и съща най-висока цена.

На основание чл. 717д от ТЗ, спечелилият купувач е длъжен в срок от 7 /седем/ дни от приключване на продажбата да внесе в по сметка на „Пирин Голф Холидейз Клуб” АД - в несъстоятелност, ЕИК 101649640, открита в „ОББ” АД, гр. София, с IBAN: BG64UBBS80021071152840, BIC: UBBSBGSF, предложената от него цена, приспадайки внесения задатък.

Всички евентуално дължими разноски за държавни и съдебни такси; банкови комисиони, както и всички други суми, дължими за възлагане на имуществото, издаване на съответните съдебни актове и др. във връзка с проданта, са за сметка на купувача и се заплащат отделно.