Валентин Любенов Георгиев, синдик на ЕТ „Коко – Димитър Пачеджиев“ (н.), ЕИК: 121242933, по т.д. № 236/2011 г. по описа на Благоевградския окръжен съд, ОБЯВЯВА публична продан на недвижим имот, собственост на ЕТ „КОКО“ (н.).

Данни за длъжника: ЕТ „Коко – Димитър Пачеджиев“ (н.) е обявен в несъстоятелност с решение на БлОС, което е влязло в сила през 2019 г. Дейността на дружеството е била производство на колбаси.

Седалището на дружеството по регистрация в ТР е: БЪЛГАРИЯ; област Благоевград, община Петрич; гр. Петрич, п.к. 2850; ул. Цар Борис ІІІ № 11А, ет. 2, ап. 12.

От 2017 г. дружеството няма дейност.

Описание на имота

НЕДВИЖИМ  ИМОТ - АТЕЛИЕ №Б701, на кота +20,55м, на VІІ-ми жилищен етаж, със застроена площ от 300,30 кв.м във вход „Б” на жилищна сграда, построена в УПИ VІІ-1491 от кв. 3 по плана на гр. София, местност „Манастирски ливади- Запад”, с адрес ж.к. „Манастирски ливади-Запад”, ул. „Казбек” № 32, вх.”Б”, ет.7. В оценката е включена стойността  на  принадлежащите към ателието 6,1084% идеални части от общите части на сградата, представляващи 54,05 кв.м и на 3,23% от УПИ, (върху който е построена сградата), целият с площ от 2150 кв.м.

ОГЛЕД

Оглед може да се извърши всеки работен ден от 10.00 до 16.00 ч. на телефон: 0887 000 403; г-н  Симеон Панов. (Ключ от ателието се получава след лична карта. Личната карта се връща при връщането на ключа.) Телефон на синдика: 0875 327 555.

Минимална началната сума на търга: 80% от първоначалната оценка или сумата от 354 400 (триста петдесет и четири хиляди и четиристотин) лв.

Размерът на задатъка е 10% – 35 440 лв.

Краен срок за приемане на предложенията в рамките на деня:

Крайният срок за приемане на наддавателните предложения е 16.00 часа на 10.07.2020 г.

ВНАСЯНЕ НА ЗАДАТЪКА

Задатъкът трябва да се внесе най-късно до 09.07.2020 г. (четвъртък) по банков път. Задатъкът се внася в   Банка „Алианц България“ АД по сметка на “АТП Инвест“ ЕООД (н.), а именно:

BIC: BUINBGSF;   IBAN: BG03 BUIN 9561 1800  5778  93 

Задатъкът се внася най-късно до края на работното време на Банка „Алианц България“ АД с клиенти – 16.00 ч.  на 09.07.2020 г.

За допускане до участие в продажбата кандидатите следва да представят на синдика следните документи:

- документ за самоличност;

- удостоверение за актуално състояние – за юридически лица;

- нотариално заверено изрично пълномощно, когато кандидатът участва в наддаването чрез представител.

Търгът е явен. Първоначално се тегли жребий, който определя поредността на вписванията в наддавателния лист. Всеки участник вписва своето наддавателно предложение, когато му дойде реда, като има право да се откаже. В този случай задатъкът се връща и отказът е окончателен. (т.е. участникът не може да наддава, ако кръгът се затвори и отново дойде неговия ред). 

Участниците представят платежното нареждане, удостоверяващо внесения депозит. Същите вписват в наддавателен лист предлаганите от тях суми, изписани с цифри. Времето за наддаване е от 16.00 ч. до 16.30 ч. на 10.07.2020 г. Времето може да бъде удължено, ако наддаването не е приключило.

Стъпки на наддаване

Първата предложена цена е равна на продажната цена – 354 400 (триста петдесет и четири хиляди и четиристотин) лв.; т.е. участникът, изтеглил пореден номер едно, вписва тази сума.

Втората предложена цена трябва да бъде 375 000 лв. (т.е. първата стъпка на надаване е 20 600.).

Всяка следваща стъпка на наддаване е в размер на 25 000 лв. Всяко следващо наддавателно предложение може да бъде увеличавано само с размера на стъпката.

Дата и час на търга: 10.07.2020 г.; 16.00 ч.

След приключване на наддаването синдикът съставя протокол и обявява за купувач на имота този наддавач, който е вписал в наддавателния лист най- висока цена. Той трябва в срок от седем дни след датата на търга да внесе предложената от него цена, като приспадне внесения задатък. Ако в този срок цената не бъде внесена, задатъкът служи за удовлетворяване на кредиторите, а за купувач се поканва наддавача, предложил следващата най- висока цена. Ако и той не внесе цената в пет дневен срок от обявяването му за купувач, внесения от него задатък също се задържа за удовлетворяване на кредиторите и се поканва следващия по реда на предложените цени наддавач и така при нужда до изчерпване на всички наддавачи, направили действителни наддавателни предложения.

Когато лицето обявено за купувач внесе своевременно дължимата сума, Благоевградският окръжен съд с постановление ще му възложи имота.

Забележка, особено важно: ЕТ „Коко“ е регистриран по ДДС, тъй че посочените по-горе цени са цени с ДДС. Данъчна фактура с ДДС ще бъде издадена след влизане в сила на възлагателното постановление.