адв. Ванко Петров Митев, действащ в качеството си на синдик на „Топлофикация Казанлък” АД /в несъстоятелност/, на основание дадено разрешение от съда по несъстоятелността по  т.д. № 19/2013 г. по описа на Окръжен съд - Ст. Загора, както и на основание чл. 716 ал.2 и 717 ал. 1 от Търговския закон, ОБЯВЯВА провеждането на търг, при условията на чл. 717 "Ж" от Търговския закон, както следва:

1. Данни за длъжника, чието имущество се продава:

„Топлофикация Казанлък” АД /в несъстоятелност/, със седалище и адрес на управление в  в гр. Казанлък, ул. „Цар Освободител” № 42, ЕИК 123014420

2. Описание на имуществото:

ПОМПЕНА СТАНЦИЯ със застроена площ от 43 кв.метра /четиридесет и три квадратни метра/, представляваща масивна едноетажна сграда, построена в държавен имот № 000244 /нула нула нула две четири четири/ в землището на с. Копринка, общ. Казанлък, обл. Старозагорска, с площ на имота 0,107 /сто и седем кв.м./, при граници: имот № 000241 – полски път на МООС и имот № 000246 – водостоп.съор. на МООС, представляваща СГРАДА с идентификатор 38563.171.244.1, находяща се в с. Копринка, общ. Казанлък, обл. Стара Загора, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-966/22.12.2017г. на Изпълнителния директор на АГКК, с последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР, с адрес на сградата: с. Копринка, п.к. 6137, като сградата е разположена в поземлен имот с идентификатор 38563.171.244, със застроена площ: 43 кв.м., с брой етажи: 1 /един/, с предназначение: сграда за водоснабдяване и/или канализация.

3. Ред и начин на продажба:

Купувачът ще бъде определен чрез търг с явно наддаване при условията на чл. 717 "Ж" от Търговския закон.

Книжата за продажбата ще се предоставят за информация на потенциални купувачи след предварителна уговорка със синдика.

Всеки желаещ да участва в наддаването е необходимо да внесе 10 % задатък върху посочената по-долу начална тръжна цена. Задатъкът следва да бъде постъпил в деня, предхождащ продажбата, по особената синдишка сметка  в лева на „Топлофикация Казанлък” АД /в несъстоятелност/,  с данни както следва:

-сметка в лева

- титуляр: Топлофикация Казанлък” АД /в несъстоятелност/

- банка: УниКредит Булбанк АД

- BIC: UNCRBGSF

- IBAN: BG07 UNCR 7000 1521 7648 50

Задатъкът се счита за внесен, когато сумата е реално постъпила в синдишката сметка в деня, предхождащ продажбата, за което синдикът извършва справка.

По време на търга в канцеларията на синдика се допускат само участници и техните пълномощници.

Всеки участник в търга следва да представи на синдика квитанцията за внесения задатък, в рамките на обявеното по- долу време за провеждане на търга и преди да е направил наддавателното си предложение.

Търгът ще бъде с явно наддаване и с начална цена, посочена по- долу.

Участниците - физически лица, следва да носят лична карта. В случай, че физическото лице не участва лично, а чрез представител, следва да се представи изрично нотариално заверено или адвокатско пълномощно.

Участниците - юридически лица могат да участват в търга чрез законния си представител или чрез пълномощник с изрично нотариално заверено, респ. адвокатско пълномощно, като и в двата случая представителите следва да носят лична карта. Участниците - юридически лица и еднолични търговци следва да представят и удостоверение за актуално състояние, респ. разпечатка от Търговския регистър.

Наддавателните предложения се правят пред синдика, в неговата канцелария,  в деня на продажбата и в срока, посочен по- долу.

Стъпката за наддаване е в размер на 200 /двеста/ лева.

Наддаването се извършва чрез вписване в наддавателен лист, като всеки участник се подписва за направеното от него наддавателно предложение.

Веднага след изтичане на посочения по- долу срок за наддаването, синдикът обявява купувач, за което се съставя протокол.

За купувач се счита този наддавач, който е предложил най- висока цена.

Спечелилият купувач трябва в срок до 7 дни от приключване на продажбата да внесе предложената от него цена, като приспадне внесения задатък. Ако цената не бъде платена в този срок, внесеният задатък се задържа и служи за удовлетворяване на кредиторите, а синдикът поканва наддавача, който е предложил следващата най-висока цена, ако не е изтеглил задатъка.

Наддавателни предложения от лица, които нямат право да наддават, предложения, несъобразени с обявената стъпка за наддаване, както и предложения за цена под оценката, ако има такива, са недействителни.

Всички такси, данъци и разноски по прехвърляне на имуществата, както и разноските за заличаване на тежести и обезпечителни мерки, са за сметка на купувача.

4. Място на продажба: Канцеларията на синдика - гр. София, ул. "Позитано" № 32, ет.2, ап.4 - адв. Ванко Петров Митев, моб. тел. 0888 416 392.

5. Ден на провеждане на търга - 27.03.2020 г.

6. Краен срок за приемане на предложенията в рамките на датата на търга - от 9.30 /девет часа и тридесет минути/ до 10.00 /десет часа/.

7. Начална цена на търга - 5840 лв.