Владимир Тодоров Петков, синдик на „ИНТЕРФИН БЪЛГАРИЯ” ЕООД - в несъстоятелност ЕИК 201314276, със седалище и адрес на управление – гр. София, п.к. 1309, р-н „Възраждане”, ул. „Пиротска” № 120, вх. Б, ет. 1, ап. 3, ОБЯВЯВА на интересуващите се,  че съгласно определение на съда по несъстоятелността по същото дело от 18.06.2021 г. и решение на събрание на кредиторите от 01.06.2021 г., на основание чл.718 ТЗ пристъпва към продажба по реда на прякото договаряне на притежаваните от „Интерфин България” ЕООД (нс)- имуществени права: вземания срещу „Сентръл Техно Пропъртис” ЕАД (нс), ЕИК 201683405, както следва: (1) Вземане за главница по договор от 18.10.2013г. в размер на 44 959 661.68 лева, представляващи левовата равностойност на 22 987 550 Евро – предоставена и невъзстановена заемна сума през периода: 18.10.2013г.- 09.12.2013г.; (2) Вземане в размер на 4 963 752.41 лева, представляваща начислена към 18.10.2016г. лихва по договора за заем от 18.10.2013г., (3) Законна лихва за забава върху вземанията по т.1 и т.2 за периода от 06.12.2019г. до окончателното плащане,

при начална цена, при която да започне продажбата на вземанията- от 81 000 (осемдесет и една хиляди)  лева.

Вземанията са включени в одобрения с Определение от 11.03.2020 г. по т. дело №7779/2016 г. на Софийски градски съд списък с приетите от синдика вземания на кредиторите на „Сентръл Техно Пропъртис” ЕАД –в несъстоятелност, предявени в срока по чл.685, ал.1 ТЗ, обявен в ТРРЮЛНЦ на Агенцията по вписванията на 20.12.2019 г.

Продажбата се извършва по реда на чл.718 ТЗ - чрез преки преговори с потенциални купувачи, като предложения се очакват в срок до 05.08.2021 г. в канцеларията на синдика, находяща се в гр. София, ул. „Бистрица” № 9, офис № 6.

Книжата относно притежаваните от „Интерфин България“ ЕООД (нс) вземания срещу „Сентръл Техно Пропъртис” ЕАД (нс) са на разположение на всеки заинтересуван и могат да се преглеждат в канцеларията на синдика, находяща се в гр. София, ул. „Бистрица” № 9, ет.2, офис № 6, всеки работен ден през периода от публикуване на настоящото обявление до датата на търга след предварителна уговорка със синдика на тел. 02/  986 35 26.