Елин Топалов – синдик на “Нов дом – Симеонов” ЕООД – в несъстоятелност, гр. София, вписано в търговския регистър на АВ с ЕИК 131053913, в изпълнение на решение от 25.08.2014 г., постановено от Софийски градски съд, Т.О., VI-8 състав по т.д. № 1822/2012 г., и съгласно определение от 17.07.2019 г. по същото дело ОБЯВЯВА на интересуващите се, че ПРОДАВА ЧРЕЗ ПРЯКО ДОГОВАРЯНЕ следното включено в масата на несъстоятелността на “Нов дом – Симеонов” ЕООД – в несъстоятелност недвижимо имущество, а именно: 10,76510 % /десет цяло седемдесет и шест хиляди петстотин и десет стохилядни процента/ идеални части от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 56784.529.74 /пет, шест, седем, осем, четири, точка, пет, две, девет, точка, седем, четири/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Пловдив, общ. Пловдив, обл. Пловдив, одобрени със Заповед № РД–18–46/03.06.2009 г. на изпълнителния директор на АГКК,

- последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР;

- с адрес на поземления имот: гр. Пловдив, район Източен, ул. „Георги Странски“ № 8;

- площ: 13 871 /тринадесет хиляди осемстотин седемдесет и три/ кв.м.;

- трайно предназначение на територията: Урбанизирана;

- начин на трайно ползване: За търговски обект, комплекс;

- стар идентификатор: няма;

- номер по предходен план: 26, квартал: 23 – нов по плана на кв. „Гладно поле“, парцел: II – 26;

- съседи: 56784.529.157, 56784.529.122, 56784.529.73, 56784.529.70 и 56784.529.80,

ведно със същите идеални части от изградените върху този имот паркоместа от паркинг за клиенти, товароразтоварна площадка, ограничена в пространството непосредствено зад обект Магазин № 5 и от павилион за охрана, които идеални части са прилежащи към Магазин № 5, разположен в Блок Б на търговския център, със застроена площ от 661.83 кв.м.

Оглед на продаваемото имущество и запознаването с документите по продажбата може да се прави в работен ден до 11.09.2019 г. след предварителна заявка на тел. 0888/380094.

Минималната продажна цена на продаваемото имущество е 13 160.00 /тринадесет хиляди сто и шестдесет/ лева. Продажната цена се заплаща по особената сметка на “Нов дом – Симеонов” ЕООД – в несъстоятелност в „ОББ“ АД с IBAN BG07 UBBS 8002 1001 7641 40, на части и в срокове, както следва:

- 1 % от минималната продажна цена, представляваща “стоп-капаро”, платимо преди подаването на предложение от съответния потенциален купувач за закупуване на продаваемото имущество;

- 9 % от минималната продажна цена, представляваща задатък по смисъла на чл. 93 ЗЗД, платим в срок, уговорен в съответния предварителен договор, и

- остатък в размер на разликата между 10-те % от минималната продажна цена и предложената от съответния потенциален купувач цена, платим в срока по чл. 718, ал. 4 ТЗ.

Предложенията за закупуване на продаваемото имущество се приемат на следния e-mail: etopalov@gmail.com в срок до 15.00 ч. на 12.09.2019 г. Предложението трябва да съдържа: пълното име/наименование, адрес, ЕГН/ЕИК на кандидата; предложената от кандидата покупна цена, посочена с цифри и думи, и срока за плащането ѝ. Към предложението се представят следните сканирани документи:

- подписано предложение на кандидата;

- документ за внесено “стоп-капаро”;

- за търговец – извлечение от ТР относно общия статус на търговеца към датата на  подаване на предложението;

- за юридическо лице–нетърговец - актуален документ, удостоверяващ неговата правосубектност;

- за юридическо лице - актуален устав (дружествен договор; учредителен акт) и решение на компетентния орган на управление за закупуване на продаваемото недвижимо имущество от масата на несъстоятелността на “Нов дом – Симеонов” ЕООД – в несъстоятелност;

- декларация на кандидата, че е огледал продаваемото имущество и че е запознат с неговото правно и фактическо състояние;

- в случай, че кандидатът се представлява от пълномощник - оригинал на нотариално заверено пълномощно.

Предложенията се разглеждат незабавно след като синдикът се убеди, че “стоп-капарото” е платено, след което кандидатът се поканва да сключи съответния предварителен договор. В случай, че потенциалният купувач не се яви в канцеларията на синдика в определен от него срок за сключване на предварителен договор, се счита, че кандидат-купувачът се отказва се предложението си, а внесеното от него “стоп-капаро” служи за удовлетворяване на кредиторите на “Нов дом – Симеонов” ЕООД – в несъстоятелност.

Предложения, постъпили след сключването на предварителен договор, не се разглеждат.

Окончателен договор за продажба на продаваемото имущество ще се сключи след окончателното плащане на договорената продажна цена. Разноските за местен данък, държавни и нотариални такси, банкови комисиони и др., свързани с прехвърлянето на продаваемото имущество, както и разноските по предаването и приемането му са за сметка на съответния купувач и се заплащат отделно.

За контакт: тел. 0888380094

Канцелария на синдика: в гр. София, ул. „Христо Белчев” № 37, партер /адв. кантора/