Радослав Иванов Тонев - постоянен синдик на "Пивоимпекс" АД, ЕИК: 831902273, със седалище и адрес на управление: гр. Ямбол, ул. „Обходен път Запад“ № 33, в несъстоятелност по търговско дело № 19280/1992 г. по описа на СГС, т.о., VI — 1 с-в, в изпълнение на Разпореждане от 09.03.2023 г. на съда по несъстоятелността, на основание чл. 717 а от ТЗ, ОБЯВЯВА на интересуващите се, че на 07.04.2023 г. от 15.00 ч. до 15.30 ч. в канцеларията на синдика в гр. София 1000, ул. „Лавеле” № 38, ет. 1, ап. 4, ще се проведе публична продан на търг с тайно наддаване на следното имущество от масата на несъстоятелността на дружеството, а именно: Обособена част от недвижими имоти в град Свищов и находящите се в тях движими вещи, машини и съоръжения, собственост на „Пивоимпекс“ АД /в./, подробно описана в Приложение № 1, неразделна част от настоящото обявление.

Върху недвижимите имоти, включени в обособената част е налице учредена договорна ипотека по силата на акт № 149, т. IV, per. № 3432, дело № 246/2004 г. на нотариус per. № 294 на НК, който акт е вписан в Сл. по вписванията - Свищов като акт № 60, т. I, вх. per. № 1315, дело № 598/2004 г., подновена с акт № 78, т. I, вх. per. № 1421 от 14.05.2014 г., както и са наложени възбрани в полза на трети лица. Върху движимите вещи, машините и съоръженията е учреден особен залог в полза на НАП по силата на договор от 18.03.2004 г.

Началната продажна цена на посочената по-горе обособена част е в размер на сбора от пазарните стойности на отделните активи включени в обособената част съгласно изготвената оценка, а именно: 848 112,00 лв. /осемстотин четиридесет и осем хиляди сто н двадесет лева/.

Оглед на продаваното имущество може да бъде извършван след предварителна уговорка на телефон 02/ 981 0636 и 02/ 981 34 30, лице за контакт: Р. Тонев - синдик.

Книжата относно продажбата са на разположение на всички заинтересувани лица в канцеларията на синдика на адрес: гр.София, ул. “Лавеле” № 38, ет. 1, ап. 4, тел. 02/981 06 36, всеки присъствен ден от 10.00 ч. до 12.00 ч. от разгласяването на проданта до провеждането й.

Задатъкът (залогът) -10 % от оценката на продаваното имущество, съгласно чл. 717в, ал. 2 от ТЗ за участие в проданта, се внася предварително по сметка на „Пивоимпекс'" АД - в несъстоятелност, ЕИК 831902273, открита в „Алианц Банк България” АД, гр. София, с IBAN: BG49BU1N95611800621006, BIC: BUINBGSF. Задатъкът следва да е постъпил ефективно ио особената сметка най-късно до края на работния ден, предхождащ деня на провеждането на търга.

Наддавателните предложения се подават на 07.04.2023 г. от 15.00 ч. до 15.30 ч. Желаещите да участват в наддаването подават писмените си предложения си подписани в запечатан плик с отбелязване кой е подателят, а в самото предложение посочват име, съответно фирма, и индивидуализиращи данни на участника, предложената цена с цифри и думи и прилагат платежно нареждане (вносна бележка) за внесения задатък, съгласно чл. 717в, ал. 3 от ТЗ, както и документи, доказващи самоличността, деепособиостта и представителната власт на участника. Лицата по чл. 717 г ТЗ нямат право да участват в процедурата. Предложенията се подават при синдика, който ги отразява по реда на постъпването им във входящ регистър. След изтичане на крайния срок за подаване на предложенията същите се отварят в присъствие на явилите се участници, като за купувач се обявява участникът предложил най-висока цена, за което се съставя протокол. При направено валидно наддавателно предложение с една и съща най- висока цена от повече от един наддавач, за определяне на купувача, съгласно чл. 717в, ал. 4, изречение четвърто от Търговския закон, синдикът пристъпва към незабавен търг с явно наддаване между наддавачите предложили една и съща най-висока цена.

На основание чл. 717д от ТЗ, спечелилият купувач е длъжен в срок от 7 /седем/ дни от приключване на продажбата да внесе в по сметка на „Пивоимпекс” АД - в несъстоятелност, ЕИК 831902273, открита в ,Алианц Банк България” АД, гр. София, с IBAN: BG49BUIN95611800621006, BIC: BUINBGSF, предложената от него цена, приспадайки внесения задатък.

Всички евентуално дължими разноски за държавни и съдебни такси; банкови комисиони, както и всички други суми, дължими за възлагане на имуществото, издаване на съответните съдебни актове и др. във връзка с проданта, са за сметка на купувача и се заплащат отделно.