Валентин Любенов Георгиев, синдик на „АТП Инвест“ ЕООД“ (н.), ЕИК 119664492, по т.д. № 67/2014 г. по описа на Сливенския окръжен, ОБЯВЯВА публична продан на недвижим имот, собственост на „АТП Инвест“ ЕООД“ (н.).

Данни за длъжника:

„АТП Инвест“ ЕООД“ (н.) е обявен в несъстоятелност с решение на СлОС през 2013 г. Дейността на Фирмата е неясна. Няма останали документи; няма контакти с бивши собственици или управители. Бившето наименование е било „Гривас Нутс“ ЕООД, сменено е малко преди решението за откриване на производството по несъстоятелност.

Адресът на управление е гр. Сливен, п.к. 8 800, ул.”д-р Константин Стоилов” No 15.

Описание на имуществото:

Имот, находящ се в района на с. Хрищени, община Стара Загора, област Стара Загора (с излаз на околовръстния път до представителството на „Рено“):

 

с.Хрищени

Имот № 

Декари 

Цена на декар 

Пазарна стойност 

 

 

с.Хрищени

37015

10.030

21 506

145 165 лв.

 

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 037015 /тридесет и седем хиляди и петнадесет/, с площ от 10,030 дка /десет декара и тридесет квадратни метра/, находящ се в землището на с.Хрищени, ЕКАТТЕ 77476, община Стара Загора, обл.Стара Загора, в местността "ПОД ГОЛЕШ", с начин на трайно ползване; СКЛАДОВ ТЕРЕН, с граници и съседи: имот № 037016 - бензиностанция на „Баев"ЕООД; имот № 037018 - складов терен на „Фулда България"ООД; имот № 037017 - нива на Слави Желев Радуков: имот № 000619 - канал на Община Стара Загора и имот № 037032 -Др.склад.терен на „Стар Инн"ООД. Имотът е образуван от имот № 037004. Право на преминаване през имот № 037016.

Топ-имот с излаз на пътя и непосредствено до представителството на „Рено“.

ОГЛЕД

Имотът не е ограден и оглед е възможен по всяко време.

Минимална началната сума на търга е размерът на оценката – 145 165 (сто четиридесет и пет хиляди и сто шестдесет и пет) лева.

Размер на задатъка – 14 516 лв.

Краен срок за приемане на предложенията в рамките на деня:

Крайният срок за приемане на наддавателните предложения е до 15.00 часа на 10.07.2020 г.

Ред и начин за продажба:

Продажбата ще се извърши по реда на чл.717а-чл.717з от ТЗ.

Книжата за продажбата няма, освен оценката. Справки и уточнения могат да се правят на телефон 02/93 76 500; 0875 327 555.

ВНАСЯНЕ НА ЗАДАТЪКА

Задатъкът трябва да се внесе най-късно до 09.07.2020 г. (четвъртък) по банков път. Задатъкът се внася в Банка „Алианц България“ АД по сметка на „“АТП Инвест“ ЕООД (н.), а именно:

BIC: BUINBGSF;

IBAN: BG81 BUIN 9561 1800 5138 27 

Задатъкът се внася най-късно до края на работното време на Банка „Алианц България“ АД с клиенти – 16.00 ч.  на 09.07.2020 г.

За допускане до участие в продажбата кандидатите следва да представят на синдика следните документи:

- документ за самоличност;

- удостоверение за актуално състояние – за юридически лица;

- нотариално заверено изрично пълномощно, когато кандидатът участва в наддаването чрез представител.

Търгът е таен. Участниците представят своите наддавателни предложения в затворен плик, заедно с платежното нареждане, удостоверяващо внесения депозит. В указаните часове  синдикът ще отвори пликовете в присъствието на явилите се наддавачи за всеки търг поотделно, ще състави протокол и ще обяви купувач на имота. Протоколът се подписва от синдика и от участниците в търга.

За купувач на имота ще бъде обявен този наддавач, който е предложил най - висока цена. Той трябва в срок от седем дни след датата на търга да внесе предложената от него цена, като приспадне внесения задатък. Ако в този срок цената не бъде внесена, задатъкът служи за удовлетворяване на кредиторите, а за купувач се поканва наддавача, предложил следващата най- висока цена. Ако и той не внесе цената в седмодневен срок от обявяването му за купувач, внесения от него задатък също се задържа за удовлетворяване на кредиторите и се поканва следващия по реда на предложените цени наддавач и така при нужда до изчерпване на всички наддавачи, направили действителни наддавателни предложения.

Предложението за цена, посочено с цифри и думи, се подават заедно с квитанцията за внесен задатък в запечатан плик в канцеларията на синдика  - гр. София, ул. „П.Парчевич” № 27 най-късно в деня и часа на продажбата.

Когато лицето, обявено за купувач, внесе своевременно дължимата сума, Сливенския окръжен съд с постановление ще му възложи имота.

Час и дата на търга: 10.07.2020 г. 15.00 ч.

Забележка, особено важно: Топ – имот, подходящ за бизнес-сграда.