ГАНКА ЯНЕВА КОЛЬОВСКА – синдик на „БУЛТРЕЙД-2002” ООД в несъстоятелност, със седалище и адрес на управление: гр. Търговище, с ЕИК 103672090, обявено в несъстоятелност с Решение No 71 от 26.09.2019 г. на Търговищки окръжен съд по т.д. № 15/2019 г. по описа на същия съд, на основание чл.717а от ТЗ ОБЯВЯВА на интересуващите се, че съгласно ОПРЕДЕЛЕНИЕ №260023 от 23.02.2023 г. по т.д. №15/2019 г., на 03.04.2023 г. /понеделник/ в канцеларията на синдика, находяща се в гр. София, кв. Мусагеница, бул. „Климент Охридски” 1 а, ет. 2, оф. 2, ще се проведе продажба по реда на чл. 718 от ТЗ чрез ПРЕКИ ПРЕГОВОРИ за продажба на имущество, включено в масата на несъстоятелността, находящо се в гр. Тутракан, собственост на длъжника в несъстоятелност, представляващо обособен обект ПЕТРОЛНА БАЗА: Поземлен имот с идентификатор 73496.500.489 с площ 22 130 кв.м. находящ се в гр. Тутракан ул. Трансмариска № 131 ведно с построените в имота сгради и съоръжения, цистерни и банки за течни горива - общо 20 броя с принадлежащата към тях  инфраструктура. и движими вещи, находящи се в обекта.

№ по ред

НАИМЕНОВАНИЕ НА ОСНОВНОТО СРЕДСТВО

1

ГАЗКОЛОНКА СТАНЧЕВ

2

РЕЗЕРВОАР ПРОПАН БУТАН 10КУБ.М

3

РЕЗЕРВОАР ПРОПАН БУТАН 10КУБ.М

4

НИВОМЕР ПРОПАН БУТАН

5

АВАРИЙНА ГАЗСИГНАЛИЗАТОРНА СИСТЕМА

6

ПОМПА ЗА ГАЗ SINI-MASERS B.V, МОД. 3605/7

7

ТРЪБНА РАЗВОДКА ГАЗ - 15М - 3/4 "И 10 М. - 1 "

8

ЕЛ.ТАБЛО С АВТОМАТИКА

9

КОЗИРКА ГАЗОВА ПЛОЩАДКА - 66 КВ.М.

10

КАБЕЛНА МРЕЖА ,ОСВЕТЛЕНИЕ ЕХ

11

ПАРКОВО ОСВЕТЛЕНИЕ

12

МЕТАЛНА ПОРТАЛНА ВРАТА-  5 Х 2 М

13

МЕТАЛНА ПОРТАЛНА ВРАТА - 6 Х 2 М.

14

МЕТАЛНА ПОРТАЛНА ВРАТА - 5 Х 1,5 М.

15

ПОРТАЛ С БАРИЕРА - 7 М.

16

РЕЗЕРВОАР ЗА ГОРИВО 50КУБ.М, № 15

17

РЕЗЕРВОАР ЗА ГОРИВО 51КУБ..М, № 2

18

РЕЗЕРВОАР ЗА ГОРИВО 51 КУБ.М № 3

19

РЕЗЕРВОАР ЗА ГОРИВО 51 КУБ.М № 4

20

РЕЗЕРВОАР ЗА ГОРИВО 51 КУБ.М № 6

21

РЕЗЕРВОАР ЗА ГОРИВО 49 КУБ.М № 1

22

РЕЗЕРВОАР ЗА ГОРИВО 49 КУБ.М № 10

23

РЕЗЕРВОАР ЗА ГОРИВО 49 КУБ.М № 11

24

ТРАЙНИ НАСАЖДЕНИЯ 2000КВ.М

25

КАПТАЖИ ВОДА- 6 БР.

26

МЕТАЛНА ВИШКА ОХРАНИТЕЛНА Н 13М.

27

КОТЛОВАН БЕТОНОВА ПЛОЩАДКА-450 М2

28

РЕЗЕРВОАР ЗА ГОРИВО 49 КУБ.М № 13

29

РЕЗЕРВОАР ЗА ГОРИВО 48 КУБ.М № 12

30

РЕЗЕРВОАР ЗА ГОРИВО 48 КУБ.М № 14

31

РЕЗЕРВОАР ЗА ГОРИВО 48 КУБ.М № 7

32

РЕЗЕРВОАР ЗА ГОРИВО 48 КУБ.М № 9

33

РЕЗЕРВОАР ЗА ГОРИВО 41КУБ.М № 5

34

РЕЗЕРВОАР ЗА ГОРИВО 32 КУБ.М № 28

35

РЕЗЕРВОАР ЗА ГОРИВО 32 КУБ.М № 29

36

РЕЗЕРВОАР ЗА ГОРИВО 32 КУБ.М № 30

37

РЕЗЕРВОАР ЗА ГОРИВО 25 КУБ.М №  8

38

РЕЗЕРВОАР ЗА ГОРИВО 23 КУБ.М № 17

39

РЕЗЕРВОАР ЗА ГОРИВО 23 КУБ.М № 27

40

ЕСТАКАДИ РЕЗЕРВОАРИ /ПАСАРЕЛКА/  50МХ0,5М Х1,0 М.

41

ЕСТАКАДИ РЕЗЕРВОАРИ /ПАСАРЕЛКА/ 16МХ0,5М Х1,0 М.

42

ЕСТАКАДИ РЕЗЕРВОАРИ  /ПАСАРЕЛКА/ 2,7МХ0,5М Х1,0 М. - 7 БР.

43

ТРЪБНА РАЗВОДКА СВЕТЛИ ГОРИВА -    450 М.

44

ВЛИВНИ ФУНИИ - 4 БР. 

45

ОГРАДА МЕТАЛНА ТЕЛЕНА - 370 М.

46

КПП - МЕТАЛНА БАРАКА - 4,5 КВ.М.

Синдикът обявява на купувачите, че активите: ПЪТ И ПЛОЩАДКА ГАЗОСТАНЦИЯ, БЕТОНОВИ ФУНДАМЕНТИ РЕЗЕРВОАРИ, ПЪТ И АСФАЛТОВА ПЛОЩАДКА КЪМ СКЛАД, ПЪТИЩА И АЛЕИ, ОГРАДА И МЕТАЛНА ШИНА И ПАНА НА БЕТОНЕН ФУНДАМЕНТ са включени в оценката на поземления имот, тъй като същите са построени в него и са неразделна част от него. Уточнението е във връзка с евентуално сравнение на описите на активите при предишни продажби по чл. 717 от ТЗ, когато движимите вещи са били описани в 52 позиции, а в настоящата продажба те са описани в 46 позиции, което не води до промяна на включените в обособения обект активи.

Предложените за продажба активи, включени в обособен обект ПЕТРОЛНА БАЗА ТУТРАКАН са приети със съдебен акт по т.д. №15/2019 на ТОС като обезпечение на „БАНКА ДСК” АД по силата на договорна ипотека и договор за особен залог, вписан в Централния регистър на особените залози.

Началната цена на описаното имущество - обособен обект ПЕТРОЛНА БАЗА ТУТРАКАН, ул. „Трансмариска” №131, определена въз основа на експертна оценка при спазване на изискванията на чл.677, ал.1, т.8 от ТЗ е изчислена като 60% от пазарната стойност на обособения обект, която в размер на 309 864,74 лв, т.е. Началната цена на описаното имущество е в размер 185 918,85 лв /сто осемдесет и пет хиляди и деветстотин и осемнадесет лева и 85 стотинки/

Обявената начална цена е без начислен ДДС, тъй като дружеството е дерегистрирано лице по ЗДДС.

Предлаганият ред и начин на продажба е съобразен с решението на събранието на кредиторите по чл.677, ал.1, т.8 от ТЗ.

Таксите и разноските по прехвърлянето на имуществото са за сметка на купувача.

Продажбата на описаното имущество ще се проведе по реда на чл.718 от ТЗ – чрез ПРЕКИ ПРЕГОВОРИ.

Оглед на имуществото, обект на продажба, може да бъде извършен всеки работен ден от 13.00 ч. до 16.00 ч. през периода от 13.03.2023 г. до 02.04.2023 г. след предварително съгласуване със синдика за техническо организиране на огледа и след заплащане на цена от 100.00 лв.

Книжата относно продажбата са на разположение на всички заинтересовани в офиса на синдика в гр. София, кв. Мусагеница, бул. „Климент Охридски” 1а, ет.2, оф.2, където могат да се разгледат през периода от 13.03.2023 г. до 02.04.2023 г. Цената на комплект тръжна документация за закупуване е 50.00 лева.

За участие в наддаването се внася задатък от 10 на сто от началната цена в ОСОБЕНАТА СМЕТКА на “БУЛТРЕЙД-2002” ООД в несъстоятелност, ЕИК 103672090, а именно:

Банка: „РАЙФАЙЗЕН БАНК” АД

IBAN: BG24 RZBB 9155 1011 2111 57

BIC: RZBB BGSF

Разноските за съдебни такси, банкови комисионни и други разноски, свързани с участие в продажбата са за сметка на съответния наддавач и се заплащат отделно.

Доказателство за внесен задатък е платежното нареждане за направен превод в ОСОБЕНАТА сметка и получено от синдика и потвърждение от банката за постъпилите по сметката на “БУЛТРЕЙД-2002” ООД в несъстоятелност, суми към момента на подаване на документите и провеждане на тръжната процедура, но не по-късно от 9.00 часа на деня преди продажбата, т.е. не по-късно от 9.00 ч. на 02.04.2023 г.

Преговорните предложения се подават на хартиен носител и се вписват в регистър по реда на постъпването им и по тях синдикът започва преговори на 03.04.2023 г. от 12.00 часа до 13.00 часа на мястото обявено за провеждане на процедурата, където в протокол обявява кандидата, с когото продължава преговорите в максимален срок 15 дни ако е необходимо представяне на допълнителни документи, както и плащане на пълния размер на цената след приспадане на задатъка.

Право да направи предложение и да подаде документи, т.е. да бъде участник в преговорите, има само лице /физическо или юридическо/, за което преди подаване на документите се получи потвърждение от банката за внесен депозит по особената сметка. Предложенията се приемат след справка в банката за внесен депозит. Предложената цена не може да бъде по-ниска от началната цена.

Желаещите да участват в наддаването представят и оригинал на банков документ за внесен задатък в размер на 10% от обявената цена на имуществото, за което наддават, изрично пълномощно, в случай че в наддаването от името на купувача, участва пълномощник; документ за самоличност на законния представител на купувача и удостоверение за актуално състояние или удостоверение за актуално вписани данни в ТР на АВ – на наддавача, ако е юридическо лице или едноличен търговец и документи потвърждаващи взето решение за покупката.

Крайният резултат от преговорите ще бъде обявен от синдика не по-късно от 15 дни след започване на преговорите – 03.04.2023 г., срок, в който обявеният за купувач следва да внесе предложената от него цена. Ако в срока за плащане на цената не бъде спазен, внесеният от купувача задатък служи за удовлетворяване на кредиторите, а синдикът поканва да продължи преговорите със следващия купувач, предложил следващата най-висока цена и следващите най-добри условия, ако не е изтеглил задатъка.

В случай на постъпили предложения с еднаква цена и еднакви условия, синдикът ще продължи преговорите с лицето, което предложи по-висока цена след проведена процедура по явно наддаване между участниците. Синдикът определя стъпка на наддаване /не по-малка от 5% от цената/ и вписва предложенията в протокол, в който вписва края на наддаването и резултата от него.

Сделката се финализира след получаване на цената в две части. За недвижимите имоти – след издаване на фактура и получаване на актуални скици и данъчни оценки в срок до един месец, и за движимите вещи – след издаване на фактура.

Въводът във владение се извърша след финализиране на продажбата на обособения обект – вписване в Имотен регистър на АВ.

Телефон за контакти и заявки: 02/8700502 от 13.00 ч. до 15.00 ч.

Време за огледи: всеки работен ден от 13.00 ч. до 16.00 ч.