Иван Тодоров Летников, синдик на „Промекс билд” ООД /в несъстоятелност по т.д. № 429/2015 г. на СГС/, ЕИК 131123233 със седалище и адрес на управление гр. София, ул. Черни лом No 10, на основание чл. 717а от ТЗ ОБЯВЯВА, че на 27.05.2020 г. от 14.00 ч. в канцеларията на синдика в гр. София, ул. „Уйлям Гладстон” № 65, вх. А, ет. 4, ап. 7, по реда на чл. 717ж и сл. от ТЗ ще се извърши продажба с явно наддаване на следното недвижимо имущество от масата на несъстоятелността на „Промекс билд” ООД /в несъстоятелност/:

Урегулиран поземлен имот, съставляващ УПИ XVI – 560,561,568 - за промишлени, складови и търговски нужди, в кв. 43, по плана на с. Гара Елин, община Елин Пелин, област Софийска, с площ от 5 660 кв.м., с неуредени сметки по регулация за придаваемите 50 кв.м., заедно с построената в поземления имот масивна едноетажна сграда със застроена площ от 434,00 кв.м. (по предназначение – Склад за негорими материали).

Началната тръжна цена на имуществото, при условията на чл. 717ж от ТЗ, е равна на 80 на сто от оценката и е в размер на 258 480 /двеста петдесет и осем хиляди четиристотин и осемдесет/ лв. Стъпката за наддаване е 5 000 /пет хиляди/ лв.

Предложения под оценката са недействителни.

Книжата за продажбата ще бъдат на разположение в канцеларията на синдика на адрес гр. София, ул. „Уйлям Гладстон” № 65, вх. А, ет. 4, ап. 7 от  29.04.2020 г. до 26.05.2020 г. от 10.00 часа до 17.00 часа и на 27.05.2020 г. от 10.00 часа до обявения час на проданта.

Оглед на имуществото може да бъде извършен след предварително съгласуване със синдика на телефон 0888/583356. Транспортните и др. разходи по огледа са за сметка на кандидат-купувачите.

За участие в наддаването до края на деня, предхождащ деня на продажбата, се внася задатък от 10 на сто от началната цена по особената банкова сметка с титуляр „Промекс билд” ООД /в несъстоятелност/ в ТБ Райфайзен банк АД, IBAN BG32RZBB91551008017676, BIC RZBBBGSF.

Наддавателни предложения се подават в деня на продажбата от 12,00 до 14,00 часа. Желаещите да участват в наддаването подават следните документи: оригинал от банков документ за внесен задатък в размер на 10 на сто от началната цена на имуществото, за което участват; изрично пълномощно, в случай че предложението се подава от пълномощник; доказателство за самоличност или правосубектност на представляваното юридическо лице или едноличен търговец (име, съответно фирма на участника, седалище, адрес и телефон за кореспонденция).

За купувач се обявява този наддавач, който е предложил най-високата цена. Ако най- високата цена е предложена от повече от един наддавач, купувачът се определя чрез незабавен търг чрез явно наддаване в присъствието на явилите се наддавачи. Обявяването на купувача се извършва от синдика, за което се съставя протокол, който се подписва от него и явилите се наддавачи.

Резултатът от наддаването ще бъде обявен от синдика в деня на продажбата, веднага след изтичане на срока за подаване на предложенията, в присъствието на явилите се наддавачи.

Обявеният за купувач следва да внесе предложената от него цена до 7 (седем) дни от приключване на продажбата, като приспадне внесения задатък. Ако в този срок цената не бъде внесена, задатъкът служи за удовлетворяване на кредиторите, а за купувач се поканва наддавача, предложил следващата най - висока цена. Ако и той не внесе цената в седем дневен срок от обявяването му за купувач, внесеният от него задатък също се задържа за удовлетворяване на кредиторите и се поканва следващият по реда на предложените цени наддавач и така при нужда до изчерпване на всички наддавачи, направили действителни наддавателни предложения.

Съгласно разпоредбите на чл. 717з ТЗ, когато лицето, обявено за купувач, внесе своевременно дължимата сума, Софийски градски съд с постановление му възлага продаваемият актив.

Разходите за държавна такса, съдебни такси, данъци, банкови комисионни и др., свързани с прехвърлянето на актива се поемат от купувача.