МИРОСЛАВА ГОСПОДИНОВА СТРЪМСКА, синдик на „ЕКСТРИЙМ“ ЕООД в несъстоятелност, със седалище и адрес на управление град Стара Загора, ул. „Поп Минчо Кънчев“ №92, вх. 2, ет. 2, ап. 2, вписано в ТР при АВ с ЕИК: 831683790, в производство по несъстоятелност по т.д. № 246/2014 г. по описа на Окръжен съд Стара Загора, на основание чл. 717а от ТЗ и съгласно Определение на съда по несъстоятелността с № 1097/26.07.2019 г., постановено по търг. дело № 246/2014 г. по описа на Окръжен съд Стара Загора ОБЯВЯВА на интересуващите се, че на 12.09.2019 г. от 10,00 часа  в канцеларията на синдика, находяща се в гр. Стара Загора, ул. „Хаджи Димитър Асенов” 119, ет.3, офис 6, ще се проведе търг с явно наддаване при начална цена в размер на 80% от оценката за продажба на следното имущество, собственост на „ЕКСТРИЙМ” ЕООД - в несъстоятелност, а именно:

САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ в сграда с идентификатор 68850.501.409.1.1, по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Стара Загора, одобрени със Заповед № РД-18-1/07.01.2008 г. на Изпълнителния директор на АГКК, последно изменение със Заповед № РД 18-1493/20.02.2014 г. на Началника на СГКК Стара Загора, находящ се в сграда №1, разположена в поземлен имот с идентификатор 68850.501.409, с административен адрес в град Стара Загора, кв. Железник, ул. Капитан Никола Андреев № 19, ет. 1, ап. 1, с предназначение: жилище, апартамент, брой нива на обекта: 1, с площ съгласно скица 54,39 кв.м., заедно с прилежащия му СКЛАД № 1, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж – 68850.501.409.1.2, под обекта – няма, над обекта – 68850.501.409.1.6, 68850.501.409.1.5.

Имотът се ползва по договор за наем, като цялото налично в него обзавеждане и оборудване е собственост на наемателя.

Оценката на посочения недвижим имот е 69000 /шестдесет и девет хиляди лева/.

Начална цена при провеждане на търг с явно наддаване – 80% от оценката, т.е. 55200 лева /петдесет и пет хиляди и двеста лева/.

Стъпка за наддаване – 3 000 лева /три хиляди лева/.

Продажбата ще се проведе по реда на чл.717ж от ТЗ – чрез търг с явно наддаване при начална цена в размер на 80% от оценката.

Всички разноски, таксите и данъците по прехвърляне на имуществото, са за сметка на купувача и се заплащат отделно.

Оглед на имуществото може да бъде извършван до датата на продажбата, след предварително съгласуване със синдика на тел. 042 620 152.

Книжата относно продажбата са на разположение на всички заинтересувани в канцеларията на синдика, находяща се в гр. Стара Загора, ул. „Хаджи Димитър Асенов” 119, ет.3, офис 6, тел. 042 620 152.

За участие в търга се внася безлихвен задатък в размер на 10 на сто от началната цена на търга. Задатъкът се внася по особената банкова сметка на „ЕКСТРИЙМ“ ЕООД в несъстоятелност под разпореждане на синдика в „Първа инвестиционна банка“АД IBAN: BG90FINV91501016755610 и следва да е постъпил по тази сметка до 16.00 часа на последния работен ден, предхождащ датата на продажбата.

Желаещите да участват в наддаването представят в канцеларията на синдика в гр. Стара Загора, ул. „Хаджи Димитър Асенов” № 119, ет.3, офис 6, в деня на продажбата – 12.09.2019 г. до часа, обявен за начало на търга – 10.00 ч., заявление за участие като посочват име, съответно фирма на участника, седалище, адрес и телефон за кореспонденция и посочване на имота, за който наддават, към което прилагат: оригинал от банков документ за внесен задатък в размер на 10 на сто от началната цена, декларация, че са извършили оглед и са запознати със състоянието на имуществото и изрично пълномощно, в случай на участие чрез пълномощник.

Наддаването се извършва чрез записване на предложенията в наддавателен лист.  

Резултатът от наддаването ще бъде обявен от синдика в деня на продажбата – 12.09.2019 г., след приключване на наддаването и в присъствието на участвалите наддавачи.

Определеният купувач следва в срок от 7 дни след приключване на продажбата да внесе по особената сметка под разпореждане на синдика предложената от него цена, след приспадане на внесения задатък. Плащането на цената се счита извършено в момента на заверяване на особената банкова сметка. В същият срок следва да се заплатят и дължимите данъци за придобиване на имуществото, когато такива са дължими, и удостоверяващия плащането документ да се представи на синдика.

 Собствеността върху продаваното имуществено право се придобива с постановление за възлагане, издавано от съда по несъстоятелността. Въводът във владение на имущественото право се извършва от синдика въз основа на влязлото в сила постановление за възлагане, както и на удостоверение за платените такси за прехвърляне на имота и за извършеното вписване на същото постановление.