адв. Ванко Петров Митев, действащ в качеството си на синдик на „ЗСК Боруй” АД /н./, на основание дадено разрешение от съда по несъстоятелността по т.д. № 37/2013 г. по описа на Окръжен съд - Стара Загора, както и на основание чл. 716 ал.2 и 717 ал. 1 от Търговския закон, ОБЯВЯВА провеждането на търг при условията на чл. 717 "В" от Търговския закон, както следва:

1. Данни за длъжника, чието имущество се продава:

„ЗСК Боруй” АД /н./, гр. Стара Загора, „Индустриален” № 1, ЕИК 123077971.

2. Описание на имуществото и начална продажна цена:

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 68850.523.306 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Стара Загора, одобрени със Заповед № РД-18-65/30.05.2008 г. на Изпълнителния директор на АГКК,  последно изменение със Заповед № КД-14-24-74/05.05.2010 г. на Началник на СГКК гр. Стара Загора,  с адрес на поземления имот: гр. Стара Загора, п.к. 6000, кв. „Индустриален”, с  площ на имота по кадастралната карта: 3 636 кв.м (три хиляди шестстотин тридесет и шест квадратни метра), с трайно предназначение на територията: урбанизирана, с начин на трайно ползване: за второстепенна улица, при граници (съседни имоти) , съгласно кадастралната карта: поземлен имот с идентификатор № 68850.523.5656, поземлен имот с идентификатор № 68850.523.302, поземлен имот с идентификатор № 68850.523.296, поземлен имот с идентификатор № 68850.523.293, поземлен имот с идентификатор № 68850.523.295, поземлен имот с идентификатор № 68850.523.294, поземлен имот с идентификатор № 68850.523.346, поземлен имот с идентификатор № 68850.523.82, поземлен имот с идентификатор № 68850.523.112, поземлен имот с идентификатор № 68850.523.283, поземлен имот с идентификатор № 68850.523.314, поземлен имот с идентификатор № 68850.523.388, поземлен имот с идентификатор № 68850.523.301, поземлен имот с идентификатор № 68850.523.300 и поземлен имот с идентификатор № 68850.523.38, който поземлен имот, съгласно  действащия  плана на гр. Стара Загора, е отреден за улица с о.т. 412 – о.т. 413 – о.т. 416 (осигурява достъп и обслужва всички урегулирани поземлени имоти, с които граничи).

Търгът за продавания имот започва с начална продажна цена от 9 090,00 лв.

3. Ред и начин на продажба:

Имотът се продава като отделно имуществено право.

Купувачът ще бъде определен чрез търг при условията на чл. 717 "В" от Търговския закон.

Достъп до книжата за продажбата и документацията за имуществата, които ще се осребряват, се предоставя на кандидат-купувачите след предварителна уговорка със синдика.

Всеки желаещ да участва в наддаването е необходимо да внесе 10 % задатък върху посочената по-горе цена. Задатъкът следва да е постъпил в особената сметка на синдика най-късно в деня, предхождащ датата на търга, за което синдикът извършва справка. Задатъкът следва да бъде внесен по особената сметка  в лева на „ЗСК Боруй” АД /н./,  с данни както следва:

-сметка в лева

- титуляр: „ЗСК Боруй” АД /н./

- банка: Уникредит Булбанк

- BIC: UNCRBGSF

- IBAN: BG70 UNCR 7000 1522 1499 70

Участниците- физически лица, следва да носят лична карта. В случай, че физическото лице не участва лично, а чрез представител, следва да се представи нотариално заверено пълномощно.

Участниците - юридически лица могат да участват в търга чрез законния си представител или чрез пълномощник с нотариално заверено пълномощно, като и в двата случая представителите следва да носят лична карта. Участниците- юридически лица и еднолични търговци следва да представят и удостоверение за актуално състояние, респ. разпечатка от Търговския регистър.

Всеки наддавач в търга следва да посочи предложената от него цена с цифри и думи и да подаде предложението си с квитанцията за внесения задатък в запечатан плик.

Предложенията се подават при синдика в деня на продажбата до края на срока, посочен по - долу.

Веднага след изтичане на посочения срок, синдикът обявява постъпилите наддавателни предложения в присъствието на явилите се наддавачи, за което се съставя протокол. За купувач се счита този наддавач, който е предложил най- висока цена. Ако най- високата цена е предложена от повече от един наддавач, купувачът се определя от синдика чрез незабавен търг чрез явно наддаване в присъствието на явилите се наддавачи.

Наддавателни предложения от лица, които нямат право да наддават; не са внесли задатъка в определения по-горе срок, предложения за цена под оценката, както и предложения без внесен депозит, са недействителни и не обвързват синдика.

Всички такси, данъци и разноски по прехвърляне на имуществото, както и тези за заличаване на тежести и обезпечителни мерки, са за сметка на купувача.

4. Място на продажба: канцеларията на синдика - гр. София, ул. "Позитано" № 32, ет.2, ап. 4 - адв. Ванко Петров Митев, моб. тел. 0888 416 392.

5. Ден на провеждане на търга - 09.07.2020 г.

6. Краен срок за приемане на предложенията в рамките на датата на търга - от 9.30 /девет часа и тридесет минути/ до 10.00 /десет/ часа.