Красимир Петров Иванов – синдик на “Белпред” АД в несъстоятелност, гр. Бяла Слатина, ЕИК 106009014, в производство по несъстоятелност по т. д. №13 от 2013 г.  по описа на Врачански окръжен съд, на основание чл. 717а от ТЗ и във връзка определение на съда по несъстоятелността  №69 от 01.02.2018 г., ОБЯВЯВА на интересуващите се, че на 19.08.2019 г. в  канцеларията на синдика, находяща се в гр. Враца  ул. „Индустриална” № 7, втори етаж ще се проведе продажба на следното имущество, собственост на длъжника:

1.Обособена част №1 с начална цена 652 380.00  лв. – приложение 1.

Таксите и данъците по прехвърляне на имуществото са за сметка на купувача.

Продажбата ще се проведе по реда на чл. 718  ал.1 от ТЗ – чрез пряко договаряне.

Оглед на имуществото може да бъде извършван всеки понеделник, сряда и петък от 10 до 12 часа, в гр. Бяла Слатина, ул. „Индустриална” № 2. Книжата относно продажбата са на разположение на всички заинтересувани  в  канцеларията на синдика, находяща се гр. Враца  ул. „Индустриална” № 7, втори етаж моб.тел. 0888690606 и Радослав Цветков 0889217224.

За участие в прякото договаряне се внася задатък 10 на сто от начална цена  по особената банкова сметка на дружеството: IBAN BG78 UNCR 7000 1521 0606 13, BIC UNCRBGSF при “Уникредит Булбанк” АД, гр. Враца.

Прякото договаряне се извършва  в деня на продажбата – 19.08.2019 г., от 08.45 до 09.00 часа.

Пряко договаряне се извършва чрез съпоставяне на посочените в офертите ценови предложения. С кандидат купувача предложил най-висока по размер цена в едноседмичен срок от подписване на протокола за проведените преговори ще бъде сключен предварителен договор за покупко-продажба. Ако най-високата по размер цена е предложена от повече от един от потенциалните купувачи за водене на преговори ще бъде поканен този, който устно предложи по-висока цена, при стъпка за наддаване в размер не по-малко от 1000 лв. /Хиляда/ лева. Окончателното изплащане на пълния размер на определената продажна цена следва да бъде извършено в срок не по-късно от 60 /Шестдесет дни/ от сключването на предварителния договор, като предварително платения задатък в размер на 10 /десет/ % от началната цена ще бъде приспаднат при окончателното плащане на цената.

Прехвърлянето на правото на собственост ще бъде извършено чрез подписването на окончателен договор между страните (срокът за сключването на който ще бъде конкретизиран в предварителния договор) или чрез издаване на възлагателно постановление от съда по несъстоятелността.

Ако купувачът не се яви и не предприеме необходимите действия за сключването на предварителния /съответно окончателния договор/, както и не заплати договорената цена съгласно указания начин, внесеният от него задатък остава в полза на масата на несъстоятелността, като неустойка за неизпълнение на поетото с протокола от преговорите задължение. В този случай ще бъде поканен купувача, който е предложил следващата най-висока по размер цена. Ако този купувач не се съгласи или не се яви и не предприеме необходимите действия за сключването на договора или не плати договорената цена, внесения от него задатък се задържа за удовлетворяване на кредиторите, а имуществото ще бъде предложено на следващия по реда на предложените цени купувач до изчерпване на всички потенциални купувачи, при условие, че предложената от тях цена е не по-ниска от началната.

При продажбата на гореописаното имущество извършените от купувача действия на разпореждане преди окончателното плащане на цената са недействителни по отношение на кредиторите на несъстоятелността съгласно чл.718, ал.4 от Търговския закон.