Мария Георгиева Шукерова – постоянен синдик на ИНФРАСИС“ ЕООД, ЕИК 131165136, със седалище и адрес на управление: гр. София, п.к. 1618, р-н „Витоша“, ул. „Михаил Панталеев“ № 5, ет. 4, в производство по несъстоятелност по т. д. № 5666/2014 г.  по описа на Софийски градски съд, ТО, VI-11-състав, на основание чл. 718 от ТЗ ОБЯВЯВА на интересуващите се, че съгласно Определение от 17.07.2019 г. на съда по несъстоятелността, на 16.08.2019 г. от 14:30 часа в канцеларията на синдика, находяща се в гр. София, бул „Витоша” № 19, ет. 4, ап. 14, ще се проведе продажба на следното движимо имущество собственост на длъжника, а именно:

- Товарен автомобил „ФОРД КУРИЕР“ с рег. № СА2059АМ, основен цвят: бял, дата на регистрация: 15.12.2000 г.

Началната цена на движимата вещ е равна на 70 % от оценката или сума в размер  на 329.00 лв. /триста двадесет и девет лева/ .

Книжата относно продажбата са на разположение на всички заинтересувани в канцеларията на синдика, находяща се в гр. София, бул „Витоша” № 19, ет. 4, ап. 14. Оглед на движимото имущество може да бъде извършван след предварителна уговорка със синдика.

За участие в наддаването се внася задатък в размер 10 на сто от оценката на движимото имущество, за което се участва в търга, по особената банкова сметка на длъжника:

IBAN: BG79 BPBI 7940 7082 7726 01, BIC BPBIBGSF

Лицата, проявяващи интерес към закупуването на процесната движима вещ следва да подадат заявление за участие в канцеларията на синдика – гр. София, бул. „Витоша” № 19, ет. 4, ап. 14.

Заявлението следва да съдържа:

- три имена/наименование на юридическото лице, ЕГН/ЕИК, адрес/седалище и адрес на управление, а така също и телефон за кореспонденция;

- точния актив във връзка, с който се прави офертата;

- предложената от тях цена, посочена с цифри и с думи, не по-ниска от началната;

- решение на компетентния орган на дружеството за закупуване на процесното имущество.

Към заявлението участниците трябва да приложат: доказателство за платен задатък доказателства за самоличност или правосубектност на представляваното юридическо лице или едноличен търговец; изрично пълномощно, в случай, че предложението се подава от пълномощник; удостоверение за актуално състояние, доказателства за надлежно взето решение от управителния орган за закупуване на имуществото.

Заявленията се подават в канцеларията на синдика в деня на продажбата – 16.08.2019 г. от 11:00 до 14:00 часа.

До участие в наддаването се допускат само кандидати, чиито задатъци са постъпили по упоменатата по-горе банкова сметка до 17:00 часа на 15.08.2019 г.

Пликовете ще бъдат отворени от синдика, по реда на тяхното постъпване, на 16.08.2019 г. и ще бъде съставен протокол за обявяване купувач. Невалидни са предложения за продажна цена по-ниска от посочената начална такава в обявлението, както и такива, направени от лица, които съгласно чл. 717г, ал. 1 ТЗ нямат право да наддават.

За купувач се обявява този оферент, който е предложил най-високата цена за вещта или правото. В 3-дневен срок от съставяне на протокола, всеки оферент ще бъде писмено уведомен, за това дали е обявен или не за купувач на имуществото. Обявяването на купувача се извършва от синдика, за което се съставя протокол, който се подписва от него.

Обявеният купувач следва в срок от 7/седем/ дни от получаване на уведомлението за това следва да довнесе предложената от него цена. Ако в този срок цената не бъде внесена, задатъкът служи за удовлетворяване на кредиторите, а за купувач се кани оферентът, предложил следващата най - висока цена и така при нужда до изчерпване на всички оференти, направили действителни предложения.

Договор за покупко-продажба на имуществото ще бъде сключен с оферента, предложил най-изгодни условия.

Разходите за държавна такса, съдебни такси, банкови комисионни и др. се поемат от купувача.

Таксите и данъците по прехвърляне на имуществото са за сметка на купувача.

За допълнителна информация: тел. 0879 207 725