Любен Иванов Иванов, сл. адрес: гр. Видин, ул. „Хаджи Димитър” № 26, ап. 1 – постоянен синдик на „СК-13 ПЪТСТРОЙ” АД – в несъстоятелност, т.д. № 70/2017 г. по описа на Окръжен съд гр. Перник, вписано в Търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 113001345, със седалище и адрес на управление: гр. Перник, ул. „Софийско шосе” № 38, ет. 5, на основание чл.717а и сл. ТЗ ОБЯВЯВА на интересуващите се, че съгласно решение на Събрание на кредиторите от 21.10.2020 г. и Определение от 24.06.2021 г. на Съда по несъстоятелността, в гр. Видин, ул. „Бдин” № 24, Адвокатска кантора „Иванов” до 10.08.2021 г. ще се проведе продажба по реда на прякото договаряне по чл. 718 от ТЗ на следното имущество, собственост на длъжника:

I. МПС и строителна техника:

1. МПС Дачия Логан с ДК№ РК1408ВА при първоначална цена 912,01 лв.

2. МПС Рено Туинго с ДК№ РК5881ВВ при първоначална цена 538,54 лв.

3. Фреза Wirtgen SF 1000CBA при първоначална цена 13 057,64 лв.

4. Асфалтополагач Vögele с ДК № С 11422 при първоначална цена 5 537,85 лв.

5.МПС Рено Канго с ДК№ РК6333ВВ, при първоначална цена 175,71 лв.

6.2 /два/ броя цистерни за битум с ел.загряване при първоначална цена по 831,99 лв. всяка бройка

II. Недвижими имоти:

1. Поземлен имот 11034.20.7 в обл. Перник, общ. Брезник, с. Видрица, НТП за кариера за суровини за строителството и промишлеността в скален масив, площ 19 968 кв.м., стар номер 000076, а съгласно документите за собственост – асфалтова база с. Видрица, състояща се от дворно място от 20 000 кв.м. – парцел I от масив № 10, депа 4800 кв.м., битово стопанство 4500 кв.м., постройки 265 кв.м. и пътища 2 600 кв.м., при минимална първоначална цена 60 440,52 /шестдесет хиляди четиристотин и четиридесет лв. и 52 ст./ лева.

Оглед на имуществото може да се извърши всеки четвъртък и петък до посочения краен срок на продажбата от 14 до 15ч., след предварителна уговорка със синдика на тел. 0886 847 910, направена най-малко два дена предварително.

Правила за осъществяване на продажбата:  

Всеки желаещ да участва в продажбата следва да представи писмено предложение за закупуване на вещите, което да е придружено от собственоръчно заверено копие от лична карта,ако се подава от физическо лице, или от извлечение от Търговския регистър, ако се подава от юридическо лице, нотариално заверено пълномощно, в случай че се подава чрез пълномощник и вносна бележка за внесен депозит за участие в проданта в размер на 10 % от първоначалната продажна цена; в предложението за закупуване на вещите следва да се посочи цената, която кандидата предлага /“предлагана цена“/. Предложението също така следва да съдържа наименование/ име на кандидата, адрес, на който кандидата ще получава съобщения, телефон и e-mail адрес.

Депозитът за участие в проданта се внася в срок до 05.08.2021 год. по особената сметка на синдика на „СК-13 ПЪТСТРОЙ” АД в „УниКредит Булбанк” АД:

IBAN: BG97 UNCR 7000 1523 38 6719; BIC: UNCRBGSF  

Предложенията се подават до синдика на адрес: гр. Видин, ул. „Бдин“ № 24 писмено чрез „Български пощи“ или друг търговец с лиценз за пощенски оператор до посочения краен срок да продажбата – 10.08.2021 г. Последният ден на срока продължава до края на двадесет и четвъртия час. Срокът не се смята за пропуснат, когато изпращането на предложението е станало по пощата, респективно чрез друг търговец с лиценз за пощенски оператор, като е предадено в пощата, респективно в офиса на другия търговец с лиценз за пощенски оператор, на 10.08.2021 г., но пратката пристигне при синдика след тази дата.

В петдневен срок от изтичане на посочения краен срок на продажбата синдикът съставя протокол, в който извършва класиране на предложенията в низ-ходящ ред. След изготвяне на класирането синдикът призовава и извършва прего-вори с лицето, предложило най-висока цена. За воденето на преговори се съставя протокол. При постигане на договорка на лицето, предложило най-висока цена се предоставя екземпляр от водения протокол, въз основа на който до края на деня, следващ деня на съставянето на протокола, същият трябва да заплати предложе-ната сума, след което се сключва предварителен договор за продажба.  

Кандидатите се призовават за провеждане на преговори на посочения в предложението адрес, телефон или e-mail. Синдикът им посочва деня и часа, в който да се явят в кантората му за уточняване на цената и условията на продаж-бата. Преговорите могат да бъдат извършени и дистанционно, ако между синдика и лицето,с което се извършват преговорите има двустранна телефонна или друга връзка, гарантираща установяването на самоличността на лицата и позволяваща обсъждането на поставените в преговорите въпроси.

Внесения депозит се задържа от синдика в следните случаи: ако поканен кандидат не внесе договорената и потвърдената от него цена или предложи цена, която е по-ниска от първоначално обявената от синдика цена. 

Внасянето на депозита и плащането на цената се смятат за извършени в момента на заверяване на особената сметка на длъжника.