Венцеслава Стефанова Стефанова – синдик на „ИНТЕРХОТЕЛИ” АД (н), ЕИК 104055707, със седалище и адрес на управление: гр. Плевен, бул. „Св. Св. Кирил и Методий” № 18, ет. 1, ап. 1, в несъстоятелност по т. д. № 5599/2015 г. по описа на Софийски градски съд, на основание чл. 717а, ал. 1 от ТЗ, ОБЯВЯВА на интересуващите се, че съгласно Разпореждане от 07.02.2023 г., постановено по т. д. № 5599/2015г. по описа на Софийски градски съд на 06.04.2023 г. от 12:00 часа в канцеларията на синдика, находяща се в гр. София, бул. „Александър Стамболийски” № 53, ет. 1 /адвокатска кантора Венцеслава Стефанова/ ще се проведе търг с тайно наддаване по реда на чл. 717в от ТЗ на следното имущество, собственост на длъжника, а именно:

I. ИМУЩЕСТВО, ПРЕДМЕТ НА ОСРЕБРЯВАНЕ, ПРОДАВАНО КАТО ЦЯЛО: ВЗЕМАНИЯ НА „ИНТЕРХОТЕЛИ” АД /н/, ЕИК 104055707, предмет на образувани изпълнителни дела по описа на ЧСИ Дияна Колева, рег. № 728, с район на действие ВТОС, към следния длъжник:

 

Изпълнително дело

Контрагент

Главница

Лихва - законна

 

Лихва - законна (период)

 

Други лихви и неустойка

 

Такси по ТЗЧСИ

 

Обща сума

 

Пазарна стойност,

лв.

1.

№ 263/2020 г.

"Интерхотели Велико Търново" ЕООД

268 000 лв.

139 360 лв.

16.10.17г.- 30.11.22г.

 

 

 

 

407 360.00 лв.

 

 

1 853 лв.

2.

№ 73/2021 г.

"Интерхотели Велико Търново" ЕООД

20 000 лв.

4 366.67 лв.

06.10.20г.- 30.11.22г.

 

11 897.23  лв.

 

800.08 лв.

 

37 063.98 лв.

 

357 лв.

3.

№74/2021 г.

"Интерхотели Велико Търново" ЕООД

24 000 лв.

2 226.67  лв.

01.01.22г.- 30.11.22 г.

 

15 020.25 лв.

 

885.76 лв.

 

42 132.68 лв.

 

406 лв.

4.

№ 75/2021 г.

"Интерхотели Велико Търново" ЕООД

146 500 лв.

13 591.94  лв.

01.01.22г.- 30.11.22г.

 

64 552.37

лв.

3531.59 лв.

 

228 175.90 лв.

 

4527 лв.

5.

№ 333/2021 г.

"Интерхотели Велико Търново" ЕООД

 

 

 

 

162.85 лв.

 

162.85 лв.

 

 

8 лв.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 151 лв.

 

II. НАЧАЛНА ТРЪЖНА ЦЕНА: 7 151,00 лв. /седем хиляди сто петдесет и един лева/, цена равна на изготвена експертна оценка от 30.11.2022 г. и съобразно взети решения на Събрание на кредиторите, проведено на 27.06.2022 г.

III. УСЛОВИЯ И РЕД ЗА УЧАСТИЕ:

Процедурата ще се проведе по реда на чл. 717в от ТЗ – чрез търг с тайно наддаване на 06.04.2023 г. от 12:00ч. в канцеларията на синдика, находяща се в гр. София, бул. „Александър Стамболийски” № 53, ет. 1 /адвокатска кантора Венцеслава Стефанова/,

За участие в наддаването се внася задатък в размер на 10% от началната тръжна цена по особената банкова сметка, обслужваща производството по несъстоятелност на „ИНТЕРХОТЕЛИ” АД /н/, а именно: IBAN: BG11UNCR70001522991149, BIC: UNCRBGSF, при „УНИКРЕДИТ БУЛБАНК” АД. Задатъкът трябва да е постъпил по посочената сметка в деня, предхождащ деня на продажбата.

Наддавателните предложения се подават в деня на търга 06.04.2023г. в канцеларията на синдика от 11:00 до 12:00 ч. Желаещите да участват в наддаването, подават предложенията си в запечатан плик, като посочват име, съответно фирма на участника, седалище, адрес на управление и телефон за кореспонденция, предложената от тях цена, изписана цифром и словом, като наддавателното предложение следва да е подписано от наддавача. Към предложението кандидатите прилагат: оригинал от банков документ за внесен задатък в размер на 10 % от началната тръжна цена на имуществото, изрично нотариално заверено пълномощно в случай, че предложението се подава от пълномощник, удостоверение за актуално състояние, банкова сметка за възстановяване на внесения задатък.

Предложения, които не съдържат посочените по-горе реквизити, ще се считат за недействителни. За недействителни ще се считат и предложенията, подадени от лица, които нямат право да участват в продажбата /по смисъла на чл. 185 от ЗЗД и чл. 717г от ТЗ/, както и предложения с цена под посочената първоначална цена.

Резултатът от наддаването ще бъде обявен от синдика в деня на продажбата в присъствието на явилите се наддавачи.

На основание чл. 717д от ТЗ спечелилият наддаването, следва в 7-дневен срок от приключване на продажбата да внесе предложената от него цена, като приспадне внесения от него задатък. В същия срок купувачът внася и такса за издаване на постановление за възлагане на имуществото, в размер на 1,5% от продажната цена, но не по-малко от 50,00 лева.

На участниците в продажбата, които не са спечелили, внесените задатъци се възстановяват. На основание чл. 717е от ТЗ не се възстановяват на участниците в продажбата, които са спечелили имуществото, но в последствие не са внесли остатъка от покупната цена в 7-дневен срок, като същия служи за удовлетворяване на кредиторите. В този случай синдикът поканва наддавача, който е предложил следващата най-висока цена, ако не е изтеглил задатъка, ако този наддавач се съгласи, той се обявява за купувач; ако не се съгласи или ако не внесе цената в 5-дневен срок от обявяването му за купувач, внесеният от него задатък се задържа за удовлетворяване на кредиторите, а синдикът предлага имуществото на следващия по реда на предложените цени наддавач и постъпва така при нужда до изчерпване на всички наддавачи, предложили цена не по-ниска от оценката.

Върху продажните цени не се начислява ДДС.

Таксите и данъците по прехвърляне на имуществото са за сметка на купувача. Съгласно чл. 50 от Тарифа за държавните такси, които се събират от съдилищата по ГПК, за изготвяне на постановление за възлагане на недвижим имот или движими вещи, се събира такса 1,5 % от продажната цена, но не по малко от 50 лева.           

За справки и допълнителна информация в канцеларията на синдика: гр. София, бул. „Александър Стамболийски“ № 53, ет. 1, и на телефон: 02 992 75 35/ 0885239003, Електронна поща: advokat@stefanova.bg.