Марияна Тонева Банчева, синдик на „Добринище ски ”ЕАД в несъстоятелност, гр.Бургас, ЕИК 147091417, по т.д.№293/2014 година по описа на Окръжен съд гр. Бургас, на на основание чл.718 от ТЗ ОБЯВЯВА на интересуващите се, че на 13.09.2019 година /петък/ от 16,00 часа начало на наддаването до 16,30 часа край на наддаването на основание чл.718 от ТЗ от ТЗ и съгласно Решение на събрание на кредиторите от 21.02.2019 г. и Определение на съда № 290 от 06.03.2019 г., в канцеларията на синдика в гр. Велико Търново, ул.”Марно поле” №21, ще се проведе пряко договаряне за следните активи – приложение 1.

Имуществото ще се продава, като цяло при цена, а именно: имотите съгласно Списък № 1 - „Земеделски земи и гори ", а именно: 1395 поземлени имота в горски територии с обща площ 10919,395 дка, които съставляват собственост на „ДОБРИНИЩЕ СКИ“ ЕАД - В НЕСЪСТОЯТЕЛНОСТ, придобити чрез покупко- продажба: съответно при цени: 70%, от последната оферирана цена в размер на 3 119 196 лв.,

А ИМЕННО: 2 183 437.20 лв. Словом: Два милиона сто осемдесет и три хиляди четеристотин тридесет и седе лева и 20 стотинки.

Търга ще се проведе при първоначална оценка, така както е посочена по- горе. Таксите и данъците по прехвърлянето са за сметка на купувача. Продажбата ще бъде извършена при условията на глава 46 „Осребряване на имуществото”.

Книжата за продажбата се намират в канцеларията на синдика в гр. В.Търново, ул.”Ивайло”№4 и са на разпололожение на всеки заинтересуван, всеки работен ден от 12.08.2019 г. до 05.09.2019 г. от 15,00 часа до 17,30 часа.

Предложения се подават в срок, посочен в обявата в запечатан плик, като посочат име, съответно фирма на участника, седалище, адрес, БУЛСТАТ и телефон за кореспонденция, актив, за който желае да закупи, предложената цена с цифри и думи. Към предложението се прилага изрично пълномощно, в случай, че предложението са подава от пълномощник.

За участие в търга се допускат само купувачи, които са удостоверили самоличността си:

- за представителите на юридическите лица: валидно съдебно удостоверение за актуално състояние и пълномощно за представителя на дружеството;

- за физическите лица: лична карта;

Обявеният за купувач, трябва в срока предвиден в Търговския закон от приключване на продажбата да внесе предложената от него цена, като приспадне внесения от него предварителен задатък по посочената сметка на дружеството в банка Търговска банка Д-е АД, клон Велико Търново, е BIC код: DEMIBGSF, IBAN сметка BG51DEMI92401000150247.

Резултатите от наддаването ще бъдат обявени от синдика в деня на продажбата, веднага след изтичане на срока за подаване на предложенията, в присъствието на явилите се наддавачи.

За допълнителна информация на телефон: 0885910808