Кирил Станев Карагьозов - синдик на „Еврокредит" ЕАД (в несъстоятелност),  ЕИК 160043943, гр. Пловдив 4002, район Централен, бул. Васил Априлов № 25, в производство по несъстоятелност по т.д.н. № 612/2015 г., по описа на Окръжен съд - Пловдив на основание чл. 717а, ал.1 ТЗ и съобразно разрешение от Окръжен съд - Пловдив, дадено с Определение № 1854/30.08.2019 г.

ОБЯВЯВА на всички интересуващи се провеждането на продажба по реда на чл. 718 от ТЗ /чрез пряко договаряне на обособена част от масата на несъстоятелността на длъжника „Еврокредит“ ЕАД (в несъстоятелност), представляваща съвкупност от 1075 броя вземания от физически и юридически лица на длъжника „Еврокредит“ ЕАД (в несъстоятелност)-pril4d.

Началната цена на съвкупността от вземания е с 30% по-ниска от последно проведената продажба и е равна на 19 976 лв. (деветнадесет хиляди и деветстотин седемдесет и шест лева).

Книжата за продажбата се държат в канцеларията на синдика - гр. София, ул. Проф. Фритьоф Нансен 29, партер, aп. 1  и са на разположение на заинтересованите след предварителна уговорка със синдика на мобилен тел.  0884230791.

Оферти за покупка се приемат в канцеларията на синдика: гр. София, 1142, ул. „Проф. Фритьоф Нансен“ 29, партер, aп. 1 от разгласяването на продажбата до 15.10.2019 г. Синдикът ще разглежда офертите и ще покани кандидатите на преговори незабавно след получаване на съответната оферта, като сделка може да се сключи по чл.718 от ТЗ и преди изтичане на обявения срок.

Разходите за държавна такса, съдебни такси, общински данък и такси, банкови комисионни и др. под. свързани с прехвърлянето на вземанията се поемат от купувача.