Красимир Петров Иванов – синдик на „ОБЩИНСКИ МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР – МОНТАНА“ ЕООД в несъстоятелност, гр. Монтана, ЕИК 111047080, в производство по несъстоятелност по т. д. №108 от 2017 г.  по описа на Окръжен съд - Монтана, на основание чл. 717а от ТЗ и във връзка определение на съда по несъстоятелността  от 16.11.2018 г., ОБЯВЯВА на интересуващите, че на 19.08.2019 г. в  канцеларията на синдика, находяща се в гр. Враца  ул. „Индустриална” № 7, втори етаж  ще се проведе  продажба на  имущество, собственост на длъжника.

Финансов актив, включен в масата на несъстоятелността представляващо парично вземане на „ОБЩИНСКИ МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР - МОНТАНА" ЕООД, ЕИК 111047080 срещу Жорж Вилдирасов Стоянов, в размер на 1,945,459.76 лв. (един милион деветстотин четиридесет и пет хиляди четиристотин петдесет и девет лева, седемдесет и шест стотинки), представляващо обезщетение за вреди, с  начална цена 27 956.60 лв. /Двадесет и седем  хиляди деветстотин петдесет и шест  и 0.60 лв./, която представлява 80 % от пазарната оценка.

Таксите и данъците по прехвърляне на имуществото са за сметка на купувача.

Продажбата ще се проведе по реда на  чл. 718 ал.1 от ТЗ – чрез пряко договаряне.

Оглед на имуществото може да бъде извършван всеки понеделник, сряда и петък от 10 до 12 часа.
Книжата относно продажбата са на разположение на всички заинтересувани  в  канцеларията на синдика, находяща се гр. Враца  ул. „Индустриална” № 7, втори етаж   моб.тел. 0888690606. За огледи моб.тел. Зоя Харалампиева – 0888 32 92 38 и Валя Първанова 0889 34 3045.

За участие в продажбата се внася задатък 10 на сто от началната цена по особената банкова сметка на синдика: IBAN BG 25 SOMB 9130 1064 2550 01, BIC SOMBBGSF при „Общинска банка“ АД.

Прякото договаряне се извършва  в деня на продажбата на – 19.08.2019 г., от 08.30 до 08.45 часа.

Резултатите от водените с потенциалните купувачи преговори ще бъдат материализирани в писмен вид в протоколи от преговори за продажба чрез пряко договаряне по реда на чл. 718 ал.1 от ТЗ.

Пряко договаряне се извършва чрез съпоставяне на посочените в офертите ценови предложения. Ако най-високата по размер цена е предложена от повече от един от потенциалните купувачи за водене на преговори ще бъде поканен този, който устно предложи по-висока цена. Окончателното изплащане на пълния размер на определената продажна цена следва да бъде извършено в срок не по-късно от 30 дни  от провеждане на прякото договаряне, като предварително платения задатък в размер на 10 /десет/ % от началната цена ще бъде приспаднат при окончателното плащане на цената.

Ако купувачът  не заплати договорената цена съгласно указания начин, внесеният от него задатък остава в полза на масата на несъстоятелността, като неустойка за неизпълнение на поетото с протокола от преговорите задължение. В този случай ще бъде поканен купувача, който е предложил следващата най-висока по размер цена. Ако този купувач не се съгласи или не се яви и не предприеме необходимите действия за сключването на договора или не плати договорената цена, внесения от него задатък се задържа за удовлетворяване на кредиторите, а имуществото ще бъде предложено на следващия по реда на предложените цени купувач до изчерпване на всички потенциални купувачи, при условие, че предложената от тях цена е не по-ниска от началната.

При продажбата на гореописаното имущество извършените от купувача действия на разпореждане преди окончателното плащане на цената са недействителни по отношение на кредиторите на несъстоятелността съгласно чл.718, ал.4 от Търговския закон.