Габриела Павлова Сулай – синдик на “СИМБА” ООД /в несъстоятелност/ - гр.Варна, бул.”Сливница” № 181 Б, ЕИК: 102698590, регистрирано по ф.д.№ 3346/2005 год. на ВОС, пререгистрирано в Търговския регистър към Агенция по вписванията на 15.08.2008 год., в производство по несъстоятелност по т.д.№ 1524/2009 год. по описа на Варненския окръжен съд, на основание чл.717а от ТЗ ОБЯВЯВА на интересуващите се, че съгласно Определение на съда по несъстоятелността № 2674/23.09.2014 год., до 19.08.2019 год. в канцеларията на синдика, находяща се в гр. Варна, ул.”Опълченска” № 23, ет.1, ап.3, приема оферти във връзка с обявената настояща продажба чрез пряко договаряне по реда на чл.718, ал.1 от ТЗ на следните обособени обекти от масата на несъстоятелността, собственост на длъжника:   

I. Сграда, находяща се в строителните граници  на с.Горичево, Об-щина Кубрат, Област Разград, представляваща обособени обекти: ФУРНА СЪС СКЛАД И КИНОСАЛОН със застроена плащ 254,00 /двеста петдесет и четири/ кв.м. по експертна оценка, ведно с изградената инфраструкту-ра в имота, заемащи северната и западната част на сградата, построена в поземлен имот с площ 575,00/петстотин седемдесет и пет/ кв.м., състав-ляващ парцел XV /римско петнадесет/, отреден за “Фурна” от квартал 10 /десети/ по плана на селото, одобрен със Заповед № 1293/1989 год. и ЧП на ЗРП, одобрена със Заповед № 147/15.05.1997 год. на Община Кубрат.

Преговорите следва да бъдат проведени при началната цена, опре-делена по реда на чл.718 от ТЗ, не по-ниска от 1 570,00 лв./хиляда петстотин и седемдесет лева/.

Предлаганият ред и начин на продажба е съобразен с решението на събранието на кредиторите по чл.677, ал.1, т.8 от ТЗ, взето на 29.07.2010 год. Таксите и данъците по прехвърлянето на имуществото са за сметка на купувача.

Книжата относно продажбата са на разположение на всички заинтересовани в канцеларията на синдика, находяща се в гр.Варна, ул.”Опълченска” № 23, ет.1, ап.3.

Краен срок за приемане на оферти - 15.00 часа на 19.08.2019 год.

Телефони за контакти: 052/608-052;   GSM: 0899605430.