Богдан Димитров Татарчев - синдик на „ДЕЧИ-СА” ЕАД (в несъстоятелност), гр. София, вписано в Търговския регистър с ЕИК 175350713, в производство по несъстоятелност по т.д. № 5153/2015 г. по описа на Софийски градски съд, на основание чл. 717а. от Търговския закон ОБЯВЯВА на интересуващите се, че на 02.07.2021 г. от 11.00 часа в канцеларията на синдика в гр.София, п.к.1870, кв. Ботунец, намираща се в бившата административна сграда на „Кремиковци” АД, етаж 2, кабинет № 221, ще се проведе трети кръг на продажба чрез пряко договаряне по реда на чл. 718 от Търговския закон на следната обособена част от имуществото на дружеството:

„Хотел „ГРАНД ХОТЕЛ ОАЗИС” категория 4* в к.к. „Слънчев бряг”, включително намиращите се в хотела движими дълготрайни материални активи”, подробно описана в доклад за определяне на пазарна стойност от 10.12.2020 г., изготвен от оценител „ДРП Консулт” ЕООД.

Оценката на обособената част от имуществото на длъжника е 6 645 832 лв. Съгласно решение, взето на събрание на кредиторите на „ДЕЧИ-СА” ЕАД (в несъст.), проведено на 24.11.2020 г., стартовата цена на настоящия трети кръг от преки преговори е с 5% по-ниска от стартовата цена на предходния втори кръг от преки преговори, т.е. стартовата цена при прякото договаряне за придобиване на обособената част е 5 997 863,38 лв.

Книжата за продажбата са на разположение на заинтересованите в канцеларията на синдика. Оглед на обособената част може да се извършва всеки работен ден до 01.07.2021 г. - включително, от 10.00 до 15.00 часа, след предварителна заявка в канцеларията на синдика или по телефона на номер: +359 882 275 313.

За участие в прякото договаряне се внася задатък 10% (десет процента) от стартовата цена в размер на 599 786,34 лв. по особената сметка на синдика на „ДЕЧИ-СА” ЕАД (в несъстоятелност), както следва:

ОББ АД, гр. София

BIC UBBSBGSF

IBAN BG47UBBS80021079834840

Бенефициент: „ДЕЧИ-СА” ЕАД (в несъстоятелност)

Задатъкът се счита за внесен, ако сумата е постъпила по особената сметка на синдика преди 10.00 часа на 02.07.2021 г. Няма да бъдат разглеждани писмените предложения на кандидати за участие в преговорите, чиито задатъци са постъпили по особената сметка по- късно от посочените час и дата.

За допускане до участие в преговорите, в срок не по-късно от 10.30 часа на 02.07.2021 г., всеки кандидат следва да представи на синдика в канцеларията му в гр.София, п.к.1870, кв. Ботунец, бившата административна сграда на „Кремиковци” АД, етаж 2, кабинет № 221, писмено предложение, подписано лично от кандидат-физическо лице или от законния представител на кандидат-юридическо лице, или от пълномощник с изрично пълномощно, с нотариална заверка на подписа.

Предложението трябва да съдържа:

- Изрично заявено желание за закупуване на обособената част от имуществото на „ДЕЧИ-СА” ЕАД (в несъстоятелност);

- Предложена цена с думи и цифри, която да е по-висока от стартовата цена;

- Декларация, че кандидатът е извършил оглед на движимото и недвижимо имущество, включено в обособената част, запознат е със състоянието им, приема настоящите условия и ред за продажба чрез пряко договаряне и няма законови пречки да бъде обявен за купувач на обособената част.

- Телефон и адрес за кореспонденция.

Към предложението следва да бъдат представени и следните документи:

- Документ, удостоверяващ внесен в срок задатък;

- Копие на документ за самоличност - за физически лица;

- Удостоверение за актуално състояние или актуално извлечение от ТРРЮЛНЦ - за юридически лица;

- Оригинал на изрично пълномощно с нотариална заверка на подписа, когато кандидатът участва в наддаването чрез представител;

- Декларация за произход на средствата.

В преките преговори по чл. 718 от ТЗ нямат право да участват нито пряко, нито чрез подставено или свързано с тях лице длъжникът, неговият представител, синдикът, както и лицата, посочени в чл. 185 от Закона за задълженията и договорите. До участие в преговорите ще бъдат допускани само кандидати, чиито писмени предложения отговарят на посочените по- горе изисквания и са придружени с необходимите документи.

На 02.07.2021 г. в 11.00 часа синдикът ще разгледа съобразените с реда и правилата по настоящото обявление писмени предложения на кандидатите за участие в преговорите, чиито задатъци са постъпили в срок. Кандидатите, допуснати до участие в преките преговори, са длъжни да попълнят декларация-съгласие за съхраняване и обработка на личните им данни във връзка с провеждането на преговорите и евентуалното сключване на предварителен и окончателен договор за покупко-продажба на обособената част. В присъствието на допуснатите до участие кандидати, синдикът ще обяви най-високото предложение за цена, вписано в писмените предложения и ще даде възможност на кандидатите да наддат над нея, като предложат и впишат в наддавателен лист по-висока цена, а времето за всяко вписване е не повече от 5 минути. Съобразно решение на събранието на кредиторите на „ДЕЧИ-СА” ЕАД (в несъст.), проведено на 24.11.2020 г., стъпката за наддаване е 10 000 лв. За купувач на обособената част в преките преговори ще бъде обявен този кандидат, който е предложил най-висока цена, като това се удостоверява с протокол. В едноседмичен срок от провеждането на преговорите, купувачът ще бъде поканен в канцеларията на синдика за сключване на предварителен договор за покупко-продажба на обособената част. В срок от 30 дни, считано от подписване на предварителния договор, купувачът трябва да внесе предложената от него цена, като приспадне внесения задатък. Ако в този срок цената не бъде платена, задатъкът служи за удовлетворяване на кредиторите, а за купувач се поканва кандидатът, предложил следващата най-висока цена, ако не е изтеглил задатъка си. Ако и той не внесе цената в 30-дневен срок от обявяването му за купувач, внесеният от него задатък също се задържа за удовлетворяване на кредиторите и се поканва следващият по реда на предложените цени кандидат и така при нужда до изчерпване на всички кандидати, допуснати до участие в преките преговори. След пълното изплащане на цената, обявеният за купувач се поканва за сключване на окончателен договор за покупко-продажба в предвидената от закона форма в 30-дневен срок, считано от постъпването на платената цена по особената сметка.

В случай, че обявеният за купувач не се яви и не предприеме необходимите действия за сключването на предварителен или окончателен договор за покупко-продажба съобразно предложената от него цена, или пък не заплати в срок остатъка от цената след приспадане на задатъка, внесеният от него задатък се задържа и служи за удовлетворяване на кредиторите.

Всички разноски за сключване на договора за продажба, прехвърляне на собствеността, предаване на имуществото, освобождаването му от тежести (нотариални, държавни и местни данъци и такси, скици, данъчни оценки, банкови комисионни и др.), са за сметка на купувача и се заплащат отделно.