Румен Илиев Ангелов - постоянен синдик на „Мини – Бобов дол“ ЕАД - в несъстоятелност, с ЕИК 819364367, със седалище и адрес на управление: ул. Георги Димитров, гр. Бобов дол, п.к. 2670, община Бобов дол, област Кюстендил, на основание чл. 717а от ТЗ, ОБЯВЯВА на интересуващите се, че съгласно Определение от 21.02.2023 г., постановено по т.д. №3/2006 г. по описа на Окръжен съд – гр. Кюстендил, на 03.04.2023 г. от 10:00 часа в канцеларията на синдика, находяща се в гр. София, ул.”Владайска” №23, ет.4, офис №9, ще се проведе търг с тайно наддаване чрез продажба по реда на чл.717в от ТЗ на следното имущество, собственост на длъжника, представляващо обособена част от недвижими имоти.

Предмет на продажбата по реда на чл.717а-717е от ТЗ е обособена част от недвижимо имущество, включваща следните недвижими имоти:

1. Имот, притежаващ идентификатор №48711.2.93 (четиридесет и осем хиляди седемстотин и единадесет точка две точка деветдесет и три) разположен в с. Мламолово, общ. Бобов дол, обл. Кюстендил по кадастралната карта и кадастрални регистри, одобрени със Заповед №РД-18-1920/04.12.2018 г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР на АГКК, с площ: 14466  кв.м. (четиринадесет хиляди четиристотин четиридесет и шест) с трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: изоставена орна земя, категория:6; предишен идентификатор: няма, номер по предходен план: 000093, при съседи: 48711.1.12; 48711.2.26; 48711.2.94; 04501.1.11;

2. Имот, притежаващ идентификатор №48711.3.255 (четиридесет и осем хиляди седемстотин и единадесет точка три точка двеста петдесет и пет) разположен в с. Мламолово, общ. Бобов дол, обл. Кюстендил по кадастралната карта и кадастрални регистри, одобрени със Заповед №РД-18-1920/04.12.2018 г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР на АГКК, м. „Добравите”, с площ: 129 209 кв.м. (сто двадесет и девет хиляди двеста и девет) с трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: изоставена орна земя, категория: 8; предишен идентификатор: няма, номер по предходен план: 000255, при съседи: 48711.3.14; 48711.3.95; 48711.3.15; 48711.49.1; 48711.3.282; 48711.3.280; 48711.3.281; 48711.2.94.

3. Имот, притежаващ идентификатор №48711.3.280 (четиридесет и осем хиляди седемстотин и единадесет точка три точка двеста и осемдесет) разположен в с. Мламолово, общ. Бобов дол, обл. Кюстендил по кадастралната карта и кадастрални регистри, одобрени със Заповед №РД-18-1920/04.12.2018 г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР на АГКК, м. „Добравите”, с площ: 29997 кв.м. (двадесет и девет хиляди деветстотин деветдесет и седем) с трайно предназначение на територията: нарушена, начин на трайно ползване: за добив на въглища; предишен идентификатор: няма, номер по предходен план: 000280, при съседи: 48711.3.255; 48711.3.282; 48711.105.279; 48711.3.281;

4. Имот, притежаващ идентификатор №48711.3.281 (четиридесет и осем хиляди седемстотин и единадесет точка три точка двеста и осемдесет и едно) разположен в с.  Мламолово, общ. Бобов дол, обл. Кюстендил по кадастралната карта и кадастрални регистри, одобрени със Заповед №РД-18-1920/04.12.2018 г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР на АГКК, м. „Добравите”, с площ: 22 999 кв.м. (двадесет и две хиляди деветстотин деветдесет и девет) с трайно предназначение на територията: нарушена, начин на трайно ползване: за добив на въглища; предишен идентификатор: няма, номер по предходен план: 000281, при съседи: 48711.3.255; 48711.3.280; 48711.105.279; 48711.2.94.

5. Имот, притежаващ идентификатор №48711.3.282 (четиридесет и осем хиляди седемстотин и единадесет точка три точка двеста и осемдесет и две) разположен в с. Мламолово, общ. Бобов дол, обл. Кюстендил по кадастралната карта и кадастрални регистри, одобрени със Заповед №РД-18-1920/04.12.2018 г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР на АГКК, м. „Добравите”, с площ: 49037кв.м. (четиридесет и девет хиляди тридесет и седем) с трайно предназначение на територията: нарушена, начин на трайно ползване: за добив на въглища; предишен идентификатор: няма, номер по предходен план: 000282, при съседи: 48711.49.1; 48711.105.165; 48711.105.279; 48711.3.280; 48711.3.255.

Имуществото, предмет на продажбата, е включено в масата на несъстоятелността на длъжника. Същото е описано подробно и точно в представените по делото експертни оценки за определяне пазарна стойност на недвижими имоти, изготвени от инж. Ст. Дончевски. Общата пазарна оценка на продаваната обособена част от недвижимо имущество, собственост на „Мини – Бобов дол“ ЕАД- в несъстоятелност, възлиза на 45 642лв.(четиридeсет и пет хиляди шестстотин четиридесет и два лева).

Началната продажната цена на обособената част, съставляваща недвижими имоти, е 45 642 лв.(четиридeсет и пет хиляди шестстотин четиридесет и два лева).

Оглед на продаваемата обособена част от масата на несъстоятелността на „Мини – Бобов дол“ ЕАД- в н., с ЕИК819364367 може да се направи между 09.00 ч. и 17.00 ч., след предварителна заявка на тел. 0889628967 - Здравко Лазов; 0899424949 – Румен Ангелов.

Книжата относно продажбата са на разположение на всички заинтересувани лица в канцеларията на синдика, находяща се в гр.София, ул.”Владайска” №23, ет.4, офис №9, както и в деловодство на Окръжен съд – Кюстендил по т.д. №3/2006 год.

За участие в наддаването се внася неолихвяем задатък в размер на 10 на сто от началната тръжна цена по особената банкова сметка на несъстоятелния длъжник, открита в „Алианц Банк България” АД, с IBAN: BG42BUIN95611800490667, в полза на „Мини – Бобов дол“ ЕАД- в н. Задатъкът трябва да е внесен по посочената банкова сметка до 17:00 часа в последния работен ден, предхождащ деня на продажбата.

Наддавателни предложения се подават в деня на продажбата – 03.04.2023 г., от 09,00 ч. до 10:00 ч. в канцеларията на синдика в гр.София, ул.”Владайска” №23, ет.4, офис №9.

Желаещите да участват в наддаването подават предложенията си в запечатан плик, като посочват: 1/име, съответно фирма на участника; 2/актуален адрес и телефон за кореспонденция; 3/ предложената от тях покупна цена изписана с цифри и думи; 4/подпис на представляващия наддавача.

Към предложението кандидатите прилагат:

- документ за внесен в срок задатък;

- за търговците – извлечение от ТРРЮЛНЦ относно общия статус на търговеца;

- за юридическите лица – нетърговци - актуален документ, удостоверяващ тяхната правосубектност;

- декларация на наддавача, че е огледал продаваемото имущество от масата на несъстоятелността на „Мини – Бобов дол“ ЕАД- в несъстоятелност, и че е запознат с неговото правно и фактическо състояние и с книжата по търга и условията му;

- за юридическо лице - актуален устав (дружествен договор; учредителен акт) и решение на компетентния орган за участие в търга и закупуване на продаваемото имущество от масата на несъстоятелността на „Мини – Бобов дол“ ЕАД- в несъстоятелност;

- в случай, че наддавачът се представлява от пълномощник - оригинал на специално нотариално заверено пълномощно;

- декларация за произход на паричните средства по ЗМИП.

В случай, че кандидатът за участие в търга е чуждестранно лице, всички посочени по-горе документи следва да са придружени с превод на български език, извършен от заклет преводач.

Не се допускат до участие в търга лицата, посочени в чл. 717г, ал. 1 ТЗ, и тези, чиито предложения не отговорят на посочените по-горе изисквания.

За недействителни ще се считат предложения, подадени от лица, които нямат право да участват в продажбата /по смисъла на чл. 185 от ЗЗД и чл. 717г от ТЗ/, както и предложения с цена под посочената начална тръжна цена, или не е внесен задатък от 10% в указания срок.

Резултатът от наддаването ще бъде обявен от синдика в деня на продажбата 03.04.2023 год., веднага след изтичане на срока за подаване на предложенията (10:00 ч.) и отварянето на приетите наддавателни предложения, в присъствието на явилите се наддавачи.

За купувач на продаваемото имущество, включено в масата на несъстоятелностт на „Мини – Бобов дол“ ЕАД - в несъстоятелност, се счита този наддавач, който е предложил най-висока цена. Ако най-високата цена е предложена от повече от един наддавач, купувачът се определя чрез незабавен търг чрез явно наддаване в присъствието на явилите се наддавачи.

Определеният купувач е длъжен в 7-дневен срок от приключване на продажбата да внесе предложената от него цена по особената сметка на „Мини – Бобов дол“ ЕАД - в несъстоятелност в „Алианц банк България” АД, с IBAN: BG42BUIN95611800490667, като приспадне внесения задатък. Ако в този срок цената не бъде внесена, внесеният от наддавача задатък служи за удовлетворяване на кредиторите.

Внасянето на задатъка и плащането на цената, се смятат за извършени в момента на заверяване на особената сметка на „Мини – Бобов дол“ ЕАД- в несъстоятелност.

Връщането на внесен задатък ще се извършва след влизане в сила на постановление за възлагане по чл. 717з, ал. 1 ТЗ.

Разноските за местен данък, държавни такси, банкови комисиони и др., свързани с участието в обявената продажба и с прехвърлянето на продаваемото имущество, включено в масата на несъстоятелността на „Мини – Бобов дол“ ЕАД - в н., както и разноските по предаването и приемането му, са за сметка на съответния наддавач и купувач, като се заплащат отделно.

За справки и допълнителна информация в канцеларията на синдика: гр.София, ул.”Владайска” №23, ет.4, офис №9  или на телефони: тел.0899 42 49 49.