Венцеслава Стефанова Стефанова – синдик на ЕТ „РУТ - Николай Антонов" /в несъстоятелност/, гр. Плевен с ЕИК 817081203 по т. д. № 127/2011 г. по описа на Плевенски окръжен съд, съгласно Определение 762 от 02.09.2019 г.на съда по несъстоятелността,  обявява на интересуващите се, че на 10.10.2019 г. от 11:00 часа  в канцеларията на синдика, находяща се в гр. Русе, ул. „Църковна Независимост” № 11, ет. 1, офис 1 /адвокатска кантора Венцеслава Стефанова/, ще се проведе продан по реда на чл. 718 от ТЗ на следното имущество:

I. ИМУЩЕСТВО, ПРЕДМЕТ НА ОСРЕБРЯВАНЕ:

1. ИМОТ № 177006, находящ се в землището на с. Кръвеник, ЕКАТТЕ 40275, община Севлиево, с площ 5.200 дка, начин на трайно ползване друг производствен терен, вид собственост частна, находящ се в махала „ГЕРГИЦОВО”, при граници и съседи: № 177005 – др. пром. терен на ЕТ „РУТ – НИКОЛАЙ АНТОНОВ“, № 000763 местен път на Община Севлиево, № 177003 ливада на Иван Атанасов Събчев, № 001013 път III кл. На Министерството на транспорта, № 178004 нива на земи по чл. 19-с.Кръвеник и № 178003 нива на насл. на Михо Колев Пейков, като имотът е образуван от имот № 177004, ведно с построените в него сгради, а именно: БЕТОНОВ И ВАРОВ ВЪЗЕЛ с площ от 375 кв.м. и СКЛАД ЗА ЦИМЕНТ с площ от 144 кв.м.

Имотът е включен в масата на несъстоятелността на основание:

 1. НА № 126, том II, рег. № 3122, дело 315/2005 г. на нотариус Иван Петков, район на действие РС – Севлиево;

2. Скица № К03412/04.08.2017 г. на ОСЗ – гр. Севлиево;

3. декларация, рег. № 15407/12.10.2017 г. на нотариус Пламен Димитров, район на действие РС – Севлиево.

Върху имота са учредени следните договорни ипотеки:

1. НА № 110, том I, рег. № 1352, дело 95/09.04.2010 г. на нотариус Пламен Димитров, с район на действие РС – Севлиево в полза на „АЛФА БАНКА” АД с правоприемник „ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ” АД.

2. НА № 160, том VII, рег. № 13530, дело № 1508/14.12.2006 г. на нотариус Иван Петков, с район на действие РС – Севлиево в полза на „АЛФА БАНКА” АД с правоприемник „ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ” АД.

II. НАЧАЛНА ЦЕНА ПРИ ВОДЕНЕ НА ПРЕГОВОРИТЕ:

16 200,00 лв. (шестнадесет хиляди и двеста лева), която цена е с 10 % по-ниска от тази по предходната продажба, а именно: 18 000,00 лв., съобразно решение на събрание на кредиторите, проведено на 10.07.2019 г.

Върху продажната цена не се начислява ДДС.

III. РЕД И УСЛОВИЯ НА ПРОДАЖБАТА:

Продажбата ще се проведе на 10.10.2019 г. от 11:00 ч. в канцеларията на синдика, находяща се в гр. Русе, ул. „Църковна независимост” №11, ет. 1 по реда на чл. 718 от ТЗ – чрез търг с пряко договаряне.

Предложенията за участие се подават в деня на продажбата 10.10.2019 г. от 10:00 до 11:00 ч. в канцеларията на синдика. Писмените предложения следва да съдържат: име, съответно фирма на участника, седалище, адрес и телефон за кореспонденция, предложената цена, отразена цифром и словом, подпис.

В случай, че предложението е направено от пълномощник е необходимо изрично нотариално заверено пълномощно за участие в преговорите, както и доказателства за самоличност или правосубектност на представляваното юридическо лице или едноличният търговец, удостоверение за актуално състояние, посочване на телефон за контакт.

За недействителни ще се считат и предложенията, подадени от лица, които нямат право да участват в продажбата/ по смисъла на чл. 185 от ЗЗД и чл. 717г от ТЗ /,

Резултатът от продажбата ще бъде обявен от синдика в деня на продажбата, веднага след изтичане на срока за подаване на предложения, в присъствието на явилите се участници.

На основание чл. 718, ал. 4 от ТЗ срокът за заплащане на продажната цена не може да бъде по-дълъг от 60 дни от датата на избора на купувач.

Разноските за такси по прехвърлянето на собствеността, данъци, съдебни такси, нотариални такси, местен данък, такса вписване /за недвижими имоти/,  банкови комисионни, преписи, както и други подобни, са за сметка на купувачите и се заплащат отделно.

За справки и допълнителна информация в канцеларията на синдика: гр. Русе, ул. „Църковна независимост” № 11, ет. 1 и на телефон: 00359 82 587 487. Електронна поща: advokat@stefanova.bg.