Габриела Павлова Сулай – синдик на “СИМБА” ООД /в несъстоятелност/ - гр.Варна, бул.”Сливница” № 181 Б, ЕИК: 102698590, регистрирано по ф.д.№ 3346/2005 год. на ВОС, в производство по несъстоятелност по т.д.№ 1524/2009 год. по описа на Окръжен съд - Варна, на основание чл.717а от ТЗ ОБЯВЯВА на интересуващите се, че съгласно Определение на съда по несъстоятелността № 2674/23.09.2014 год., до 19.08.2019 год. в канцеларията на синдика, находяща се в гр. Варна, ул.”Опълченска” № 23, ет.1, ап.3, приема оферти във връзка с обявената настояща продажба чрез пряко договаряне по реда на чл.718, ал.1 от ТЗ на обособен обект от масата на несъстоятелността, собственост на длъжника:   

Поземлен имот, за който по одобрения със Заповед № 2401/2005 год. план на с.Дянково, е отреден УПИ № VII-1008 /седем римско – хиляда и осем арабско/, в квартал 20 /двадесет/, урегулирано с площ от 548,00 кв.м. /петстотин четиридесет и осем квадратни метра/, неурегулирано с площ от 541,00 кв.м. /петстотин четиридесет и един квадратни метра/, като от общинско място към УПИ VII-1008 /седем римско – хиляда и осем арабско/, се предават 7,00 кв.м. /седем квадратни метра/, находящ се в с. Дянково, Община Разград, Област Разград, ул.”Дянко Стефанов” № 30, при граници на имота: улица, УПИ VIII-1003 /осем римско - хиляда и три арабско/, УПИ № IX–1004 /девет римско – хиляда и четири арабско/ и УПИ № VI-1009 / шест римско – хиляда и девет арабско/, заедно с всички подобрения във владяната част на имота.

Начална минимална цена при преговорите - 2 200,00 /две хиляди и двеста/ лева.

Предлаганият ред и начин на продажба е съобразен с решението на събранието на кредиторите по чл.677, ал.1, т.8 от ТЗ, взето на 29.07.2010 год. Таксите и данъците по прехвърлянето на имуществото са за сметка на купувача. Оглед на имуществото може да бъде извършен след предварително съгласуване със синдика.

Книжата относно продажбата са на разположение на всички заинтересовани в канцеларията на синдика, находяща се в гр.Варна, ул.”Опълченска” № 23, ет.1, ап.3.           

Краен срок за приемане на оферти - 14.30 часа на 19.08.2019 год.

Телефони за контакти: 052/608-052;   GSM: 0899605430.