Константин Владимиров Брусев – синдик на „Боско строй“ ЕООД – в несъстоятелност, ЕИК 130462095, със седалище и адрес на управление гр. София 1616, район Витоша, ул. „БОЯНСКА РЕКА“ № 14, назначен с Решение от 20.03.2017 г. по т.д. 8423/2013 г. по описа на СГС, ОБЯВЯВА на интересуващите се, че съгласно Разпореждане от 10.05.2021 г., на 10.08.2021 г. от 10.00 ч. в канцеларията на синдика в гр. Пловдив, ул. “Брегалница” № 2, ет.3 по реда на чл.718 от ТЗ ще се проведе ПРОДАЖБА ЧРЕЗ ПРЯКО ДОГОВАРЯНЕ на следния недвижим имот, включен в масата на несъстоятелността на „Боско строй“ ЕООД – в несъстоятелност, а именно:

Поземлен имот с идентификатор 56277.3.162 гр. Пещера, общ. Пещера, обл. Пазарджик по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-62/15.12.2014г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК, Последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР, Адрес на поземления имот: местност УЗУН ДРАГАСИЯ, Площ: 3988 кв.м, Трайно предназначение на територията: Земеделска, Начин на трайно ползване: За друг вид производствен, складов обект, Категория на земята при неполивни условия: 9, с начална цена 227 157 /двеста двадесет и седем хиляди сто петдесет и седем/ лева.;

Началната цена е определена съгласно решение на Събрание на кредиторите и експертна оценка, приложена по търговско дело № 8423/2013 г. по описа на  СГС. В експертната оценка се съдържа подробно описание на актива.

Участниците в продажбата следва да внесат най-късно до 16.00 ч. на 09.08.2021 г. задатък от 10% /десет на сто/ от началната цена по особената сметка на дружеството: IBAN: BG52BPBI79245074882601, „Юробанк България“ АД

Документацията е на разположение на заинтересуваните в офиса на синдика в гр. Пловдив, ул. “Брегалница” № 2, ет.3, и може да се прегледа или да се насрочи оглед след предварително уведомяване на тел./факс 032/642500.

Предложенията се подават до 16.00 ч. на 09.08.2021 г. Към предложението трябва да бъдат приложени и доказателства за плащане на задатъка, както и удостоверение за актуално състояние и решение на компетентния дружествен орган, когато предложението изхожда от юридическо лице. При участие чрез пълномощник следва да се представи пълномощно с нотариална заверка на подписите. След разглеждане на постъпилите предложения, ако същите са повече от едно, ще се проведе търг с явно наддаване с начална цена – 227 157 /двеста двадесет и седем хиляди сто петдесет и седем/ лева и стъпка 1000 лв. След приключване на търга синдикът ще обяви купувача незабавно.

Купувачът трябва да внесе предложената от него цена, след приспадането на внесения задатък, в срок не по – дълъг от 60 (шестдесет) календарни дни от приключване на търга и обявяването му за купувач.  Ако цената не бъде платена в този срок, внесения задатък се задържа за удовлетворяване на кредиторите. Внасянето на задатъка и плащането на цената се смятат за извършени в момента на заверяване на особената сметка.

Разноските за местен данък, държавни такси, нотариални такси, банкови комисионни, заличаване на тежести и др., свързани с участието в обявената продажба и с прехвърлянето на правото на собственост, са за сметка на съответния наддавач и се заплащат отделно.