Красимир Петров Иванов – синдик на  „Найс турс 2010” ООД  в несъстоятелност,   гр.Чепеларе, ЕИК 131328836, в производство по несъстоятелност по т. д. №211 от 2012 г.  по описа на Смолянски окръжен съд, на основание чл. 717а от ТЗ и във връзка определение на съда по несъстоятелността  №711 от 26.06.2018 г., ОБЯВЯВА на интересуващите, че на 19.08.2019  г. в  канцеларията на синдика, находяща се гр. Враца  ул. „Индустриална” № 7, втори етаж ще се проведе  продажба на недвижимо имущество, собственост на длъжника:

I. Обособена част – включваща като съвкупност:

1. Самостоятелен обект в сграда №2 с кадастрален индетификатор  80371.173.28.2.2, област Смолян, община Чепеларе, гр. Чепеларе, п.к. 4870, К.К. ПАМПОРОВО, вх. G, ет. -2, тип За обществено хранене, бр. нива 1, площ по документ 235.1 кв.м., 36.5 кв.м инст.ОВ,

2. Самостоятелен обект в сграда №2 с кадастрален индетификатор  80371.173.28.2.3, област Смолян, община Чепеларе, гр. Чепеларе, п.к. 4870, К.К. ПАМПОРОВО, вх. G, ет. -1, тип За обществено хранене, бр. нива 1, площ по документ 281.3 кв.м., 170.0 кв.м. тераса.

3. Самостоятелен обект в сграда №2 с кадастрален индетификатор  80371.173.28.2.4, област Смолян, община Чепеларе, гр. Чепеларе, п.к. 4870, К.К. ПАМПОРОВО, вх. G, ет. 0, тип За обществено хранене, бр. нива 1, площ по документ 281.3 кв.м., 48.5 кв.м. тераса.

Начална цена обособена част в размер 269 920 лв. /Двеста шестдесет и девет хиляди и деветстотин и двадесет   лева/ която представлява 80 % от пазарната оценка.

II. Обособена част – включваща:

Самостоятелен обект в сграда №2 с кадастрален индетификатор  80371.173.28.2.36, област Смолян, община Чепеларе, гр. Чепеларе, п.к. 4870, К.К. ПАМПОРОВО, вх. F, ет. 4, ап. 7, тип Жилище, апартамент, бр. нива 1, площ по документ 60.5 кв.м., с начална цена обособена част в размер 36 400 лв. /Тридесет и шест хиляди и  четирисоттин лв./ която представлява 80 % от пазарната оценка.

Таксите и данъците по прехвърляне на имуществото са за сметка на купувача.

Продажбата ще се проведе по реда на чл. 718 ал.1 от ТЗ – чрез пряко договаряне.

Оглед на имуществото може да бъде извършван всеки понеделник, сряда и петък от 10 до 12 часа, след предварителна уговорка. Книжата относно продажбата са на разположение на всички заинтересувани  в  канцеларията на синдика, находяща се гр. Враца  ул. „Индустриална” № 7, втори етаж   моб.тел. 0888690606.

За участие в продажбата се внася задатък 10 на сто от началната цена по особената банкова сметка на синдика: IBAN BG11 RZBB 9155 7060 5480 06, BIC RZBBBGSF при “Райфазенбанк  (България)”  ЕАД.            

Прякото договаряне се извършва  в деня на продажбата на  – 19.08.2019  г., от 12.00 до 12.15 часа.

Пряко договаряне се извършва чрез съпоставяне на посочените в офертите ценови предложения.. Ако най-високата по размер цена е предложена от повече от един от потенциалните купувачи за водене на преговори ще бъде поканен този, който устно предложи по-висока цена, при стъпка за наддаване в размер не по-малко от 1000 лв. /Хиляда/ лева. Окончателното изплащане на пълния размер на определената продажна цена следва да бъде извършено в срок не по-късно от 60 дена от подписване на протокола за пряко договаряне, като предварително платения задатък в размер на 10 /десет/ % от началната цена ще бъде приспаднат при окончателното плащане на цената.

Прехвърлянето на правото на собственост ще бъде извършено чрез подписването на окончателен договор между страните (срокът за сключването на който ще бъде конкретизиран в предварителния договор) или чрез издаване на възлагателно постановление от съда по несъстоятелността

Ако купувачът не се яви и не предприеме необходимите действия за сключването на предварителния /съответно окончателния договор/, както и не заплати договорената цена съгласно указания начин, внесеният от него задатък остава в полза на масата на несъстоятелността, като неустойка за неизпълнение на поетото с протокола от преговорите задължение. В този случай ще бъде поканен купувача, който е предложил следващата най-висока по размер цена. Ако този купувач не се съгласи или не се яви и не предприеме необходимите действия за сключването на договора или не плати договорената цена, внесения от него задатък се задържа за удовлетворяване на кредиторите, а имуществото ще бъде предложено на следващия по реда на предложените цени купувач до изчерпване на всички потенциални купувачи, при условие, че предложената от тях цена е не по-ниска от началната.

При продажбата на гореописаното имущество извършените от купувача действия на разпореждане преди окончателното плащане на цената са недействителни по отношение на кредиторите на несъстоятелността съгласно чл.718, ал.4 от Търговския закон.