ЕЛКА НЕДЕЛЧЕВА ПЕТРОВА синдик на „СТАЙЛ ГРУП ИНВЕСТ” ЕООД – в несъстоятелност, гр. Стара Загора, вписано в ТР при АВ с ЕИК 200137517 в производство по несъстоятелност по т.д. № 887/2012 г. по описа на Окръжен съд Стара Загора, на основание нормите на глава 46 от ТЗ и съгласно Определения на съда по несъстоятелността от 31.07.2019 г. и от 06.11.2019 г. по търговско дело № 887/2012 г. по описа на Окръжен съд Стара Загора, ОБЯВЯВА на интересуващите се, че на 08.07.2020 г. в 16,00 часа в канцеларията на синдика, находяща се в град Стара Загора, ул. „Хаджи Димитър Асенов” 119, ет.3, офис 6, ще се проведе пряко договаряне за продажбата по реда на чл. 718 от ТЗ на следните недвижими имоти, собственост на СТАЙЛ ГРУП ИНВЕСТ” ЕООД – в несъстоятелност, а именно:

1. Самостоятелен обект в сграда с идентификатор № 68850.501.637.1.21 /шестдесет и осем хиляди осемстотин и петдесет, точка, петстотин и едно, точка, шестстотин тридесет и седем, точка, едно, точка, двадесет и едно/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Стара Загора, одобрени със Заповед № РД-18-1/07.01.2008 г. на Изпълнителния директор на АГКК, последно изменение със Заповед КД-14-24-35/25.02.2011 г. на Началника на СГКК – Стара Загора, с адрес на обекта в град Стара Загора, ул. Старозагорско въстание № 19 /деветнадесет/, вх. 0 /вход нула/, ет. 0 /етаж нула/, който самостоятелен обект се намира в сграда № 1 /едно/, разположена в поземлен имот с идентификатор № 68850.501.637 /шестдесет и осем хиляди осемстотин и петдесет, точка, петстотин и едно, точка, шестстотин тридесет и седем/, с предназначение на самостоятелния обект: за търговска дейност, брой нива на обекта: 1 /едно/, с площ от 83,59 кв.м. /осемдесет и три цяло петдесет и девет стотни квадратни метра/, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж – 68850.501.637.1.24, 68850.501.637.1.43, 68850.501.637.1.42, 68850.501.637.1.41, под обекта – 68850.501.637.1.40, 68850.501.637.1.38, 68850.501.637.1.39, над обекта – 68850.501.637.1.2, 68850.501.637.1.1, 68850.501.637.1.3, заедно с 4,05% /четири цяло и пет стотни процента/ идеални части от общите части на сградата, равняващи се на 21,69 кв.м. /двадесет и едно цяло и шестдесет и девет стотни квадратни метра/, съгласно таблица за разпределение на площите,  заедно и с прилежащото на обекта право на строеж върху поземления имот за общо 105,28 кв.м. /сто и пет цяло и двадесет и осем стотни квадратни метра/, съгласно таблица за разпределение на площите,  както и заедно с прилежащите на обекта 26/640 /двадесет и шест от шестстотин и четиридесет/ идеални части, равняващи се на 4,063 % (четири цяло шестдесет и три хилядни процента) идеални части от поземления имот, в който е построена сградата.

Оценката на недвижимия имот е 125346 лева /сто двадесет и пет хиляди триста четиридесет и шест лева/.

Минималната приемлива (начална) цена при пряко договаряне е  83136,07 лв. /осемдесет и три хиляди сто тридесет и шест лева и седем  стотинки/

2. Самостоятелен обект в сграда с идентификатор № 68850.501.637.1.25 /шестдесет и осем хиляди осемстотин и петдесет, точка, петстотин и едно, точка, шестстотин тридесет и седем, точка, едно, точка, двадесет и пет/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Стара Загора, одобрени със Заповед № РД-18-1/07.01.2008 г. на Изпълнителния директор на АГКК, последно изменение със Заповед КД-14-24-35/25.02.2011 г. на Началника на СГКК – Стара Загора, с адрес на обекта в град Стара Загора, ул. Старозагорско въстание № 19 /деветнадесет/, ет. -1 /етаж минус едно/, гараж 1 /едно/, който самостоятелен обект се намира в сграда № 1 /едно/, разположена в поземлен имот с идентификатор № 68850.501.637 /шестдесет и осем хиляди осемстотин и петдесет, точка, петстотин и едно, точка, шестстотин тридесет и седем/, с предназначение на самостоятелния обект: гараж в сграда, брой нива на обекта: 1 /едно/, с площ от 21,31 кв.м. /двадесет и едно цяло тридесет и една стотни квадратни метра/, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж – 68850.501.637.1.26, под обекта – няма, над обекта – няма, заедно с 1,03% /едно цяло и три стотни процента/ идеални части от общите части на сградата, равняващи се на 5,53 кв.м. /пет цяло и петдесет и три стотни квадратни метра/, съгласно таблица за разпределение на площите,  заедно и с прилежащото на обекта право на строеж върху поземления имот за общо 26,84 кв.м. /двадесет и шест цяло и осемдесет и четири стотни квадратни метра/, съгласно таблица за разпределение на площите, както и заедно с прилежащите на обекта 7/640 /седем от шестстотин и четиридесет/ идеални части, равняващи се на 1,094 % (едно цяло деветдесет и четири хилядни процента) идеални части от поземления имот, в който е построена сградата.

Оценката на недвижимия имот е 13130 лева /тринадесет хиляди сто и тридесет лева/.

Минималната приемлива (начална) цена при пряко договаряне е 10504,14лв. /десет хиляди петстотин и четири лева и четиринадесет стотинки/

3. Самостоятелен обект в сграда с идентификатор № 68850.501.637.1.26 /шестдесет и осем хиляди осемстотин и петдесет, точка, петстотин и едно, точка, шестстотин тридесет и седем, точка, едно, точка, двадесет и шест/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Стара Загора, одобрени със Заповед № РД-18-1/07.01.2008 г. на Изпълнителния директор на АГКК, последно изменение със Заповед КД-14-24-35/25.02.2011 г. на Началника на СГКК – Стара Загора, с адрес на обекта в град Стара Загора, ул. Старозагорско въстание № 19 /деветнадесет/, ет. -1 /етаж минус едно/, гараж 2 /две/, който самостоятелен обект се намира в сграда № 1 /едно/, разположена в поземлен имот с идентификатор № 68850.501.637 /шестдесет и осем хиляди осемстотин и петдесет, точка, петстотин и едно, точка, шестстотин тридесет и седем/, с предназначение на самостоятелния обект: гараж в сграда, брой нива на обекта: 1 /едно/, с площ от 20,29 кв.м. /двадесет цяло двадесет и девет стотни квадратни метра/, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж – 68850.501.637.1.25, 68850.501.637.1.27 под обекта – няма, над обекта – 68850.501.637.1.41, заедно с 0,98% /нула цяло деветдесет и осем стотни процента/ идеални части от общите части на сградата, равняващи се на 5,27 кв.м. /пет цяло и двадесет и седем стотни квадратни метра/, съгласно таблица за разпределение на площите,  заедно и с прилежащото на обекта право на строеж върху поземления имот за общо 25,56 кв.м. /двадесет и пет цяло и петдесет и шест стотни квадратни метра/, съгласно таблица за разпределение на площите, както и заедно с прилежащите на обекта 6/640 /шест от шестстотин и четиридесет/ идеални части, равняващи се на 0,938 % (нула цяло деветстотин тридесет и осем хилядни процента) идеални части от поземления имот, в който е построена сградата.

Оценката на недвижимия имот е 12504 лева /дванадесет хиляди петстотин и четири лева/.

Минималната приемлива (начална) цена при пряко договаряне е 10003,20 лв. /десет хиляди и три лева и двадесет  стотинки/

Огледи могат да бъдат извършвани след предварително съгласуване на тел. 042 620 152.

Книжата относно продажбата са на разположение на всички заинтересувани в канцеларията на синдика, находяща се в гр. Стара Загора, ул. „Хаджи Димитър Асенов” № 119, ет.3, офис 6.

Продажбата ще се проведе по реда на чл.718 от ТЗ – чрез пряко договаряне, поотделно за всеки имот,  в поредността, в която са посочени в обявлението.

За участие в договарянето се внася безлихвен задатък в размер на 10 на сто от началната цена на съответния имот. Задатъкът се внася по особената банкова сметка на „СТАЙЛ ГРУП ИНВЕСТ” ЕООД – в несъстоятелност  при Първа инвестиционна банка АД с IBAN BG62FINV91501816213333 и следва да е постъпил по тази сметка до 16.00 часа на деня, предхождащ датата на продажбата.

Заявления за участие се подават в канцеларията на синдика в град Стара Загора, ул. „Хаджи Димитър Асенов” 119, ет.3, офис 6, до деня на продажбата – 08.07.2020 г. до 16.00 часа. Желаещите да участват в договарянето подават заявление за участие като посочват име, съответно фирма на участника, седалище, адрес и телефон за кореспонденция, имуществото, което кандидатът желае да закупи,  предлаганата покупна цена в лева /цифром и словом/ и срок за заплащането й. Към заявлението се прилагат: оригинал от банков документ за внесен задатък в размер на 10 на сто от минималната цена на имуществото, за което се  участва; декларация, че няма законови пречки заявителят да бъде обявен за купувач и че е запознат със състоянието на имуществото; изрично пълномощно, в случай, че предложението се подава от пълномощник.

Преговорите ще се проведат незабавно след изтичане на срока за подаване на предложения. В 16,00 часа на 08.07.2020 г. подалите заявления лица следва да се явят в канцеларията на синдика за провеждане на прякото договаряне.  Синдикът ще разглежда само предложения за закупуване, които отговарят на изискванията, посочени в това обявление,  с които се предлага цена, не по-ниска от минималната приемлива цена, посочена в обявлението и срок на плащане не по-дълъг от 60 дни от датата на избора на купувач.

В хода на преговорите предложителите имат право да подобряват предложенията си. Синдикът има право на свободна преценка в интерес на кредиторите и масата на несъстоятелността да избере кое предложение за покупка да приеме или да откаже всички предложения. Предложителите участват в преговорите на свой риск, разноски и отговорност и не могат да претендират вреди от неприемане на предложенията им.

В случай, че кандидат-купувач, който е внесъл задатък, не подаде предложение в срока, посочен по-горе в настоящото обявление, или откаже да сключи договор съобразно подаденото от него предложение, или - в случай, че бъде избран за купувач - не плати в срок остатъка от цената, след приспадане на задатъка, внесения от него задатък се задържа като неустойка от продавача в полза на масата на несъстоятелността и служи за удовлетворяване на кредиторите.

Във всички случаи собствеността върху имуществото ще се прехвърли и владението му ще бъде предадено след пълното изплащане на покупната цена. Разноските за сключване на договора за продажба, прехвърляне на собствеността и предаване на имуществото (за нотариални, държавни и местни данъци и такси; банкови комисионни и  др.п.) са за сметка на купувача и се заплащат отделно.