ПРЕКРАТЕНА ПРОДАЖБА

Емил Томов - синдик на „Тотал строй инвест“ ЕООД (н), ЕИК 101534143, гр. Разлог, по т. д. 39/2013 г. по описа на Окръжен съд  - гр. Благоевград с настоящото, на основание чл. 718 от ТЗ, Разрешение на Благоевградски ОС от 16.09.2019 г. и взетото решение на събранието на кредиторите от 29.03.2017 г.

О Б Я В Я В А

ПРОДАЖБА по реда на чл. 718 от ТЗ (преговори с потенциален купувач) до 10,00 часа на 14.10.2019 г. на следните активи, притежавани от “Тотал строй инвест” ЕООД (в несъстоятелност), а именно девет броя апартаменти в незавършена сграда с общо 251 апартамента, находяща се в гр. Банско, м. „Грамадето“ /в апартаментен комплекс „КРАУН БАНСКО”/:

1. АПАРТАМЕНТ № Е12 (латинска буква „Е“, дванадесети), в блок „Е“ на комплекса, на 1 (първи) етаж, със застроена площ 47,09 (четиридесет и седем цяло и нула девет стотни) квадратни метра, състоящ се от дневна с кухненски бокс, тераса, спалня и баня с тоалетна, при съседи на апартамента: от две страни – фоайе, стълбищна клетка и двор – улица, ведно със съответните идеални части от общите части на сградата, равняващи се на 19,54 (деветнадесет цяло и петдесет и четири стотни) квадратни метра. Същият недвижим имот, съгласно одобрените от изпълнителния директор АГКК кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Банско, представлява САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ в сграда с идентификатор № 02676.17.147.100 (нула, две, шест, седем, шест, точка, едно, седем, точка, едно, четири, седем, точка, едно, нула, нула);

Минималната продажна цена на имота е 4 150,00 (четири хиляди сто и петдесет) лева и представлява 50 % от пазарната оценка на имота.

2. АПАРТАМЕНТ № Е21 (латинска буква „Е“, двадесет и първи), в блок „Е“ на комплекса, на 2 (втори) етаж, със застроена площ 65,61 (шестдесет и пет цяло и шестдесет и една стотни) квадратни метра, състоящ се от дневна с трапезария и кухненски бокс, тераса, спалня и баня с тоалетна, при съседи на апартамента: апартамент № Е24 (латинска буква „Е“, двадесет и четвърти), коридор, апартамент № Е22 (латинска буква „Е“, двадесет и втори) и вътрешен двор, ведно със съответните идеални части от общите части на сградата, равняващи се на 26,13 (двадесет и шест цяло и тринадесет стотни) квадратни метра. Същият недвижим имот, съгласно одобрените от изпълнителния директор АГКК кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Банско, представлява САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ в сграда с идентификатор № 02676.17.147.103 (нула, две, шест, седем, шест, точка, едно, седем, точка, едно, четири, седем, точка, едно, нула, три);

Минималната продажна цена на имота е 5 850,00 (пет хиляди осемстотин и петдесет) лева и представлява 50 % от пазарната оценка на имота.

3. АПАРТАМЕНТ № Е31 (латинска буква „Е“, тридесет и първи), в блок „Е“ на комплекса, на 3 (трети) етаж, със застроена площ 54,34 (петдесет и четири цяло и тридесет и четири стотни) квадратни метра, състоящ се от дневна с трапезария и кухненски бокс, тераса, спалня и баня с тоалетна, при съседи на апартамента: апартамент № Е34 (латинска буква „Е“, тридесет и четвърти), коридор, апартамент № Е32 (латинска буква „Е“, тридесет и втори) и вътрешен двор, ведно със съответните идеални части от общите части на сградата, равняващи се на 21,64 (двадесет и едно цяло и шестдесет и четири стотни) квадратни метра. Същият недвижим имот, съгласно одобрените от изпълнителния директор АГКК кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Банско, представлява САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ в сграда с идентификатор № 02676.17.147.107 (нула, две, шест, седем, шест, точка, едно, седем, точка, едно, четири, седем, точка, едно, нула, седем);

Минималната продажна цена на имота е 4 800,00 (четири хиляди и осемстотин) лева и представлява 50 % от пазарната оценка на имота.

4. АПАРТАМЕНТ № Е41 (латинска буква „Е“, четиридесет и първи), в блок „Е“ на комплекса, на 4 (четъврти) етаж, със застроена площ 54,34 (петдесет и четири цяло и тридесет и четири стотни) квадратни метра, състоящ се от дневна с трапезария и кухненски бокс, тераса, спалня и баня с тоалетна, при съседи на апартамента: апартамент № Е44 (латинска буква „Е“, четиридесет и четвърти), коридор, апартамент № Е42 (латинска буква „Е“, четиридесет и втори) и вътрешен двор, ведно със съответните идеални части от общите части на сградата, равняващи се на 21,64 (двадесет и едно цяло и шестдесет и четири стотни) квадратни метра. Същият недвижим имот, съгласно одобрените от изпълнителния директор АГКК кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Банско, представлява САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ в сграда с идентификатор № 02676.17.147.111 (нула, две, шест, седем, шест, точка, едно, седем, точка, едно, четири, седем, точка, едно, едно, едно);

Минималната продажна цена на имота е 4 800,00 (четири хиляди и осемстотин) лева и представлява 50 % от пазарната оценка на имота.

5. АПАРТАМЕНТ № Н12 (латинска буква „Н“, дванадесети), в блок „Н“ на комплекса, на 1 (първи) етаж, със застроена площ 42,54 (четиридесет и две цяло и петдесет и четири стотни) квадратни метра, състоящ се от дневна с трапезария и кухненски бокс, тераса и баня с тоалетна, при съседи на апартамента: апартамент № Н13 (латинска буква „Н“, тринадесети), коридор, апартамент № Н11 (латинска буква „Н“, единадесети) и вътрешен двор, ведно със съответните идеални части от общите части на сградата, равняващи се на 13,80 (тринадесет цяло и осемдесет стотни) квадратни метра. Същият недвижим имот, съгласно одобрените от изпълнителния директор АГКК кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Банско, представлява САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ в сграда с идентификатор № 02676.17.147.168 (нула, две, шест, седем, шест, точка, едно, седем, точка, едно, четири, седем, точка, едно, шест, осем);

Минималната продажна цена на имота е 3 500,00 (три хиляди и петстотин) лева и представлява 50 % от пазарната оценка на имота.

6. АПАРТАМЕНТ № Н14 (латинска буква „Н“, четиринадесети), в блок „Н“ на комплекса, на 1 (първи) етаж, със застроена площ 42,41 (четиридесет и две цяло и четиридесет и една стотни) квадратни метра, състоящ се от дневна с трапезария и кухненски бокс, тераса и баня с тоалетна, при съседи на апартамента: апартамент № Н13 (латинска буква „Н“, тринадесети), коридор, апартамент № Н15 (латинска буква „Н“, петнадесети) и вътрешен двор, ведно със съответните идеални части от общите части на сградата, равняващи се на 13,76 (тринадесет цяло и седемдесет и шест стотни) квадратни метра. Същият недвижим имот, съгласно одобрените от изпълнителния директор АГКК кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Банско, представлява САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ в сграда с идентификатор № 02676.17.147.170 (нула, две, шест, седем, шест, точка, едно, седем, точка, едно, четири, седем, точка, едно, седем, нула);

Минималната продажна цена на имота е 3 500,00 (три хиляди и петстотин) лева и представлява 50 от пазарната оценка на имота.

7. АПАРТАМЕНТ № Н22 (латинска буква „Н“, двадесет и втори), в блок „Н“ на комплекса, на 2 (втори) етаж, със застроена площ 42,54 (четиридесет и две цяло и петдесет и четири стотни) квадратни метра, състоящ се от дневна с трапезария и кухненски бокс, тераса и баня с тоалетна, при съседи на апартамента: апартамент № Н21 (латинска буква „Н“, двадесет и първи), коридор, апартамент № Н23 (латинска буква „Н“, двадесет и трети) и двор – улица, ведно със съответните идеални части от общите части на сградата, равняващи се на 13,80 (тринадесет цяло и осемдесет стотни) квадратни метра. Същият недвижим имот, съгласно одобрените от изпълнителния директор АГКК кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Банско, представлява САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ в сграда с идентификатор № 02676.17.147.173 (нула, две, шест, седем, шест, точка, едно, седем, точка, едно, четири, седем, точка, едно, седем, три);

Минималната продажна цена на имота е 3 600,00 (три хиляди и шестотин) лева и представлява 50 % от пазарната оценка на имота.

8. АПАРТАМЕНТ № Н41 (латинска буква „Н“, четиридесет и първи), в блок „Н“ на комплекса, на 4 (четвърти) етаж, със застроена площ 35,51 (тридесет и пет цяло и петдесет и една стотни) квадратни метра, състоящ се от дневна с кухненски бокс, тераса и баня с тоалетна, при съседи на апартамента: апартамент № Н42 (латинска буква „Н“, четиридесет и втори), коридор, стълбищна клетка и двор – улица, ведно със съответните идеални части от общите части на сградата, равняващи се на 11,52 (единадесет цяло и петдесет и две стотни) квадратни метра. Същият недвижим имот, съгласно одобрените от изпълнителния директор АГКК кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Банско, представлява САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ в сграда с идентификатор № 02676.17.147.182 (нула, две, шест, седем, шест, точка, едно, седем, точка, едно, четири, седем, точка, едно, осем, две);

Минималната продажна цена на имота е 3 000,00 (три хиляди) лева и представлява 50 % от пазарната оценка на имота.

9. АПАРТАМЕНТ № Н43 (латинска буква „Н“, четиридесет и трети), в блок „Н“ на комплекса, на 4 (четвърти) етаж, със застроена площ 40,65 (четиридесет цяло и шестдесет и пет стотни) квадратни метра, състоящ се от дневна с кухненски бокс, тераса и баня с тоалетна, при съседи на апартамента: апартамент № Н42 (латинска буква „Н“, четиридесет и втори), коридор, апартамент № Н44 (латинска буква „Н“, четиридесет и четвърти) и вътрешен двор – улица, ведно със съответните идеални части от общите части на сградата, равняващи се на 13,19 (тринадесет цяло и деветнадесет стотни) квадратни метра. Същият недвижим имот, съгласно одобрените от изпълнителния директор АГКК кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Банско, представлява САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ в сграда с идентификатор № 02676.17.147.184 (нула, две, шест, седем, шест, точка, едно, седем, точка, едно, четири, седем, точка, едно, осем, четири).

Минималната продажна цена на имота е 3 400,00 (четири хиляди и осемдесет) лева и представлява 50 % от пазарната оценка на имота.

Оглед на продаваните активи може се прави по местонахождението им след предварителна уговорка на тел. 0898 788 186 до деня предхождащ деня на преговорите, а преглед на книжата, свързани с продажбата – на адреса на канцеларията на синдика.

Продажната цена за всеки един от активите се заплаща в особената банкова сметка на “Тотал строй инвест” ЕООД (н) в „Общинска банка“АД с

IBAN: BG51 SOMB 9130 1013 9610 03,

както следва:

- 1 % от минималната продажна цена, за всеки един от активите, представляващ “стоп-капаро”, платимо преди подаването на предложение от съответния потенциален купувач за закупуване на продаваемото имущество;

- 9 % от минималната продажна цена, за всеки един от активите, представляващ задатък по смисъла на чл. 93 ЗЗД, платим в 3-дневен срок, след подписване на съответния предварителен договор;

- остатък в размер на разликата между 10-те % от минималната продажна цена, за всеки един от активите и предложената от съответния потенциален купувач цена, платим в срок, съобразно подписания предварителен договор и разпоредбите на чл. 718, ал. 4 от ТЗ.

Предложенията за закупуване на продаваемите активи се приемат на следния e-mail: e.tomov@gmail.com или в канцеларията на синдика, в срок до 10.00 ч. на 14.10.2019 г. Предложенията трябва да съдържат: пълното име/наименование, адрес, ЕГН/ЕИК на кандидата; за кой/кои от продавания активи/продаваните активи е предложението, предложената от кандидата покупна цена конкретно за кой/кои от активите, посочена/посочени с цифри и думи, и срока за плащането. Към предложенията се представят следните сканирани документи:

- подписано предложение на кандидата;

- документ за внесено “стоп-капаро”;

- за търговец – извлечение от ТР относно общия статус на търговеца към датата на  подаване на предложението;

- за юридическо лице–нетърговец - актуален документ, удостоверяващ неговата правосубектност;

- декларация на кандидата, че е огледал продаваемата обособена част и че е запознат с нейното състояние;

- в случай, че кандидатът се представлява от пълномощник - оригинал на нотариално заверено пълномощно.

Предложенията се разглеждат незабавно след като синдикът се убеди, че “стоп-капарото” е платено, след което кандидатът се поканва да сключи съответния предварителен договор. В случай, че потенциалният купувач не се яви в канцеларията на синдика в определен от него срок за сключване на предварителен договор, се счита, че кандидат-купувачът се отказва от предложението си, а внесеното от него “стоп-капаро” служи за удовлетворяване на кредиторите на “Тотал строй инвест” ЕООД (н).

Предложения, постъпили след сключването на предварителен договор за конкретен актив/конкретни активи, не се разглеждат.

Окончателният договор/окончателните договори в нотариална форма за продажба на продаваемите имоти ще се сключи/сключат след окончателното плащане на договорената продажна цена. Разноските за държавни и нотариални такси, банкови комисиони и др., свързани с прехвърлянето на продаваемото имущество, както и разноските по предаването и приемането му са за сметка на купувача и се заплащат отделно.

Книжата относно продажбата са на разположение на всички заинтересувани на адрес: гр. София, ул. „Пирински проход“ № 55А, вх. А, ет. 6, ап. 15. Преглед на книжата, както и оглед на имуществото може да бъде извършен след предварителна заявка на тел: 0898 788 186.

Продажбата ще се извърши в канцеларията на синдик Емил Томов на адрес: гр. София, ул. „Пирински проход“ № 55А, вх. А, ет. 6, ап. 15.