Ралица Пламенова Топчиева, синдик на „Сиконко Билдинг” АД - в несъстоятелност по т.д.№ 7126 по описа за 2013 г. на Софийски градски съд, Търговско отделение, 8. състав, със седалище и адрес на управление – гр. София, 1797, р-н „Студентски”, ж.к. „Мусагеница”, ул. „Въртопо” №150, вписано в ТРРЮЛНЦ на Агенцията по вписванията с ЕИК 121811835, съгласно Определение на съда по несъстоятелността по същото дело от 18.06.2019 г. и решение на събрание на кредиторите от 25.06.2018 г., на основание чл.717а от ТЗ, ОБЯВЯВА на интересуващите се, че на основание чл.718 ТЗ и разрешение на съда по несъстоятелността от 18.06.2019 г. пристъпва към продажба по реда на прякото договаряне на отделни активи, представляващи собствените на „Сиконко Билдинг” АД- в несъстоятелност недвижими имоти, както следва:

1. Поземлен имот с идентификатор 57354.300.2190 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Полски Тръмбеш, общ. Плоски Тръмбеш, обл. Велико Търново, одобрени със Заповед РД-18-32/ 08.06.2010 г. на Изпълнителния директор на АГКК, представляващ дворно място, застроено и незастроено, съставляващ парцел I (едно римско) в кв. 86 „а” (осемдесет и шест, буква „а”) по регулационния план на гр. Плоски Тръмбеш, с площ  по документ за собственост от 3 927 (три хиляди деветстотин двадесет и седем) кв.м., а по скица с площ от 3 926 (три хиляди деветстотин двадесет и шест) кв.м., с трайно предназначение: урбанизирана територия, находящ се в гр. Плоски Тръмбеш, ул. „Александър Стамболийски” №3 „Б”, при съседи: имот с идентификатор 57354.300.2197 и  имот с идентификатор 57354.300.2196, при начална цена, от която да започне продажбата, в размер на 70% от оценката на недвижимия имот, а именно – 21 700 (двадесет и една хиляди и седемстотин) лева;

2. Поземлен имот с идентификатор 57354.300.2287 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Полски Тръмбеш, общ. Плоски Тръмбеш, обл. Велико Търново, одобрени със Заповед РД-18-32/ 08.06.2010 г. на Изпълнителния директор на АГКК, представляващ имот с планоснимачен № 1546 (хиляда петстотин четиридесет и шест) от квартал 94 (деветдесет и четири) по нотариален акт, а по скица – в строителните граници на кв. 89 (осемдесет и девет) по плана на гр. Полски Тръмбеш, с номер от предходен план: 043009, с площ по документ за собственост от 2 259 (две хиляди двеста петдесет и девет) кв.м., а по скица с площ от 2 258 (две хиляди двеста петдесет и осем) кв.м., с трайно предназначение: земеделска земя, трета категория при неполивни условия, начин на трайно ползване: за друг вид застрояване, находящ се в гр. Плоски Тръмбеш, местност „Райлъка”, при съседи: поземлени имоти с идентификатори: 57354.300.2289, 57354.300.2288, 57354.300.2610 и 57354.300.2286, при начална цена, от която да започне продажбата в размер на 70% от оценката на недвижимия имот, а именно –  5 418 (пет хиляди четиристотин и осемнадесет) лева;

3. Поземлен имот с идентификатор 57354.300.2286 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Полски Тръмбеш, общ. Плоски Тръмбеш, обл. Велико Търново, одобрени със Заповед РД-18-32/ 08.06.2010 г. на Изпълнителния директор на АГКК, представляващ имот с планоснимачен № 1545 (хиляда петстотин четиридесет и пет) от квартал 94 (деветдесет и четири) по нотариален акт, а по скица – в строителните граници на кв. 89 (осемдесет и девет) по плана на гр. Полски Тръмбеш, с номер от предходен план: 043008, с площ по документ за собственост от 3 020 (три хиляди и двадесет) кв.м., а по скица с площ от 3 016 (три хиляди и шестнадесет) кв.м., с трайно предназначение: земеделска земя, трета категория при неполивни условия, начин на трайно ползване: за друг вид застрояване, находящ се в гр. Плоски Тръмбеш, местност „Райлъка”, при съседи: поземлени имоти с идентификатори: 57354.300.2289, 57354.300.2287, 57354.300.2610, 57354.300.2284 и 57354.300.2285, при начална цена, от която да започне продажбата, в размер на 70% от оценката на недвижимия имот, а именно – 5 950 (пет хиляди деветстотин и петдесет) лева.

Оценката на гореописаните активи, собственост на „Сиконко Билдинг” АД - в несъстоятелност, изготвена от лицензирания оценител инж. Анна Балевска, е, както следва:

- относно поземлен имот с идентификатор 57354.300.2190 по КККР на гр. Полски Тръмбеш, общ. Плоски Тръмбеш, обл. Велико Търново - цена от 31 000 лева;

- относно поземлен имот с идентификатор 57354.300.2287 по КККР на гр. Полски Тръмбеш, общ. Плоски Тръмбеш, обл. Велико Търново – цена от 7 740 лева;

- относно поземлен имот с идентификатор 57354.300.2286 по КККР на гр. Полски Тръмбеш, общ. Плоски Тръмбеш, обл. Велико Търново - цена от 8 500 лева.

Продажбата се извършва по реда на чл.718 ТЗ – чрез преки преговори с потенциални купувачи, като предложения от потенциални купувачи се очакват в срок до 14.10.2019 г. (четиринадесети октомври две хиляди и деветнадесета година) в канцеларията на синдика, находяща се в гр. София, ул. „Бистрица” № 9, офис № 6, след което всички предложители ще бъдат поканени за продължаване на преговорите. Изборът на купувач се определя на база най-високата оферта и се извършва чрез сключване на предварителен договор с избраното за купувач лице. Продажната цена се заплаща, както следва: (i) в срок от 5 работни дни от сключването на предварителния договор Купувачът ще заплати на Продавача по банков път по особената сметка на несъстоятелното дружество задатък в размер на 10% от цената; (ii)  останалата част от цената ще бъде изплатена на продавача от купувача по банков път по особената сметка на несъстоятелното дружество в деня на изповядване на нотариалния акт и преди неговото вписване, но не по-късно от 30 (трийсет) дни, считано от датата на предварителния договор. Всички разноски по сключването на окончателния договор в изискуемата от закона нотариална форма (включително, но не само дължимият местен данък и нотариалната такса), както и разходите за вписването на нотариалния акт в имотния регистър на Агенцията по вписванията са за сметка на купувача.

По въпроси, свързани с продажбата, връзка със синдика можете да осъществите на телефон 02 986 35 26.

Желаещите да закупят собствените на „Сиконко Билдинг” АД - в несъстоятелност недвижими имоти, могат да преглеждат същите всеки работен ден през периода от публикуване на настоящото обявление до датата на търга, след предварителна уговорка със синдика за конкретния ден и час на телефон 02 986 35 26.

Книжата относно собствените на „Сиконко Билдинг” АД - в несъстоятелност недвижими имоти са на разположение на всеки заинтересуван и могат да се преглеждат в канцеларията на синдика, находяща се в гр. София, ул. „Бистрица” № 9, ет.2, офис № 6, всеки работен ден през периода от публикуване на настоящото обявление до датата на търга след предварителна уговорка със синдика на телефон 02  986 35 26.