Валери Петров Анчев - синдик на "ТРЕЙСИЗ" ЕООД - в несъстоятелност, ЕИК 131396221, със седалище и адрес на управление: гр. София 1330, район Възраждане, ул. „ЦАРИБРОДСКА“ № 144, ет. 3, ап. 6, в производството по търговско дело № 2525/2012 г. по описа на Софийски градски съд, Търговско отделение, VI-1 състав, на основание чл. 718 във връзка с чл. 717а от Търговския закон и с разрешение на съда по несъстоятелността, постановено с Определение № 3807 от 18.07.2018 г. ОБЯВЯВА, че на 26.03.2020 г. от 10,00 до 11,00 часа в канцеларията на синдика, находяща се в гр. София 1729, бул. „Александър Малинов“ № 23, ет. 2 (първи надпартерен), офис 47 ще се проведе продажба по реда на чл. 718 от Търговския закон на съвкупност от недвижими имоти, собственост на ТРЕЙСИЗ" ЕООД - в несъстоятелност и представляващи самостоятелни обекти в сгради с идентификатори 68134.4090.35.1 (шестдесет и осем хиляди сто тридесет и четири, точка, четири хиляди и деветдесет, точка, тридесет и пет, точка, едно) и 68134.4090.35.2 (шестдесет и осем хиляди сто тридесет и четири, точка, четири хиляди и деветдесет, точка, тридесет и пет, точка, две), разположени в поземлен имот с идентификатор 68134.4090.35 (шестдесет и осем хиляди сто тридесет и четири, точка, четири хиляди и деветдесет, точка, тридесет и пет), по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. София, одобрени със Заповед № РД-18-15/06.03.2009 г. на изп. директор на АГКК, находящи се в гр. София, кв. „Младост - 4“, който поземлен имот съгласно нотариален акт за учредяване право на строеж № 127, том LXXIII, peг. № 19640 от 10.05.2007 г. СВ-гр. София, представлява УПИ II-1507 (втори, отреден за имот с планоснимачен номер хиляда петстотин и седем), кв.39 (тридесет и девети) по плана на гр. София, местността. „Камбаните- Младост-4“ съгласно дворищната регулация, утвърдена със заповед № РД-09-50- 18/13.01.1995 г., РД-09-50-93/31.01.2006 г. и Заповед № РД-06-128 от 30.03.2006 г. на Главния архитект на гр. София, продавани всички заедно – приложение 1.

Оценката на съвкупността от всички недвижими имоти, посочени по-горе, е равна на 5,305,459.00 лв. (пет милиона триста и пет хиляди четиристотин петдесет и девет лева).

Минималната цена, при която ще се обсъждат и приемат предложения за закупуването на съвкупността от недвижими имоти, е равна на 75 % от стойността на оценката, а именно 3,979,094.25 лв. (три милиона деветстотин седемдесет и девет хиляди деветдесет и четири лева и двадесет и пет стотинки).

Върху цената на съвкупността от всички гореописани имоти не се дължи ДДС, тъй като "ТРЕИСИЗ" ЕООД /в несъстоятелност/, е дерегистрирано по ЗДДС.

Оглед може да бъде извършван след предварително съгласуване със синдика на тел. 0888795075.

Книжата относно продажбата са на разположение на всички заинтересувани в канцеларията на синдика, находяща се в гр. София 1729, бул. „Александър Малинов“ № 23, ет. 2 (първи надпартерен), офис 47.

Прякото договаряне ще се проведе за съвкупността от имоти, посочени по-горе, по реда на чл. 718 от Търговския закон, срещу цена не по-ниска от обявената по-горе минимална приемлива цена за нея.

Желаещите да участват в преговорите представят в канцеларията на синдика предложение за покупка на съответното имущество, адресирано до синдика на „ТРЕИСИЗ“ ЕООД /н./. Предложението за покупка трябва да посочва име и единен граждански номер за физическите лица, съответно фирма и единен идентификационен код или код по БУЛСТАТ за юридическите лица, адрес за кореспонденция и телефон за връзка, кратка индивидуализация на имуществото, за чието закупуване се наддава и потвърждение, че предложителят-кандидат купувач е запознат със състоянието на имуществото, което желае да закупи.

Към предложението за покупка предложителят прилага: копие на удостоверение за актуално състояние за юридическите лица, нотариално заверено пълномощно за участие в търга, в случай че предложението се подава от пълномощник и документ за внесен задатък. В деня на продажбата предложителите, които са физически лица, трябва да се идентифицират с документ за самоличност.

На 26.03.2020 г. в 10,00 часа подалите предложения лица следва да се явят в канцеларията на синдика за обсъждане на направените предложения за покупка чрез преки преговори. Синдикът ще разглежда само предложения за закупуване, които отговарят на изискванията, посочени в това обявление и с които се предлага цена, не по-ниска от минималната цена, посочена в обявлението.

В хода на преговорите предложителите имат право да подобряват предложенията си. Синдикът има право на свободна преценка в интерес на кредиторите и масата на несъстоятелността да избере кое предложение за покупка да приеме или да откаже всички предложения. Предложителите участват в преговорите на свой риск, разноски и отговорност и не могат да претендират вреди от неприемане на предложенията им.

За проведените преговори синдикът съставя протокол, който се подписва от него и от предложителите, чиито предложения за покупка са определени като печеливши.

За участие в преговорите за покупката на имота по реда на чл. 718 от ТЗ предложителят трябва да е внесъл задатък в размер на 10 на сто от минималната приемлива цена за имотите, за чиято покупка се прави предложение. Задатъкът трябва да е постъпил най-късно на 25.03.2020 г. по сметката на „ТРЕЙСИЗ“ ЕООД /н./ в „ТИ БИ АЙ БАНК“ ЕАД с IBAN; BG 91TBIB93107010618701 BGN. За времето, през което задатъкът е по сметката на дружеството, върху него не се дължат лихви.

Пълният размер на предлаганата цена трябва да бъде платена изцяло по особената банкова сметка в разпореждане на синдика, чийто титуляр е на „ТРЕЙСИЗ“ ЕООД /н./ в „ТИ БИ АЙ БАНК“ ЕАД с IBAN: BG91TBIB93107010618701 BGN преди подписването на нотариалния акт за продажба на съвкупността от недвижими имоти.

Разноските за сключване на договора за продажба, прехвърляне на собствеността и предаване на имуществото (за нотариални, държавни и местни данъци и такси; банкови комисионни, както и всички други разноски за прехвърляне на собствеността, натоварване, преместване, транспорт и др. п.) са за сметка на купувача и се заплащат отделно.

За купувач ще бъде обявен предложителят, който е предложил най-висока цена. За отварянето на направените предложения и тяхното подобряване ще бъде съставен протокол, който се подписва от синдика и предложителя с прието предложение. Внесените задатъци от предложители, чиито предложения не са обявени за печеливши в съставения протокол, ще им бъдат преведени обратно по посочените от тях сметки, след като синдикът получи надлежно разрешение от съда по чл. 658, ал. 1, т. 9 от ТЗ.