АНГЕЛИНКА НИКОЛОВА НИКОЛОВА - синдик на Кооперация „Областен Кооперативен Съюз“ /н/, гр. Търговище, ЕИК 000875945, със седалище и адрес на управление: гр. Търговище, с ул. “Васил Левски“ № 5, в производство по несъстоятелност по Т. Д. № 68/ 2017 г. по описа на Окръжен съд Търговище, на основание чл. 718 от ТЗ ОБЯВЯВА на интересуващите се, че съгласно определение на съда по несъстоятелност № 260018 от 27.01.2022 г. на 03.04.2023 г. в канцеларията на синдика, находяща се в гр. Търговище, ул. Г. Бенковски“ №. 1, вх. “А“, ет.2, офис № 5, ще се проведе продажба на следните имущества, собственост на длъжника:

Два броя сушилни , находящи се в. Дралфа производствена база на ОКС Търговище, КАТО СЪВКУПНОСТ

Началната цена на търга е 1616лв.

За участие в наддаването се внася задатък в размер на 161 лв. и представлява 10 на сто от началната цена на търга, по особената банкова сметка на синдика BG39BUIN95611800595675„Алианц Банк България „АД клон Търговище, най - късно до 17 ч. на 2.04.2023 г.

Таксите и данъците по прехвърляне на имуществото са за сметка на купувача.

Продажбата ще се проведе по реда на чл. 718 от ТЗ - чрез търг с ЯВНО наддаване.

Стъпката за е 161лв.

Оглед на имуществото може да бъде извършван всеки работен ден от 9.00 ч. до 17,00 ч.

Книжата относно продажбата са на разположение , на всички заинтересувани в канцеларията на синдика, находяща се в гр. Търговище, ул. Г. Бенковски“ № 1, вх. “А“, ет.2, офис №. 5.

Наддаването ще започне на 3.04. 2023 г. от 9,00 ч.

Желаещите да участват в наддаването представят в деня на продажбата 3.04.2023 г., в 9,00 ч., заявление за участие, като посочват име, съответно фирма на участника, седалище, адрес и телефон за кореспонденция, обект, за който наддават, изрично пълномощно, в случай че предложението се подава от пълномощник; доказателства за самоличност или правосубектност на представляваното юридическо лице или едноличен търговец; удостоверение за актуално състояние и пълна, ясна и точна оферта за предлаганата начална цена, сроковете и начина за плащане и другите условия на сделката.

Първия етап на търга включва отварянето на офертите.

След обявяването на постъпилите наддавателни предложения започва втората част на търга, с явно наддаване. Като търгът започва от най- високата предложена цена в тайните наддавателни предложения.

Резултатът от наддаването ще бъде обявен от синдика в деня на продажбата 3.04. 2023 г., след приключването на явното наддаване, в присъствието на явилите се наддавачи. За купувач на имущественото право се счита този наддавач, който е предложил най-висока цена, най - кратки срокове на плащане и предложението е без утежняващи условия.

Сделката за покупко - продажба следва да бъде изповядана пред нотариус в 15 дневен срок от приключването на търга. Сумата по сделката следва да бъде преведена по особената сметка на синдика, преди изповядването на сделката.