АНГЕЛИНКА НИКОЛОВА НИКОЛОВА- синдик на ПК „Съединение”, с. Ломци ЕИК 000862517 със седалище и адрес на управление: с. Ломци, общ. Попово, обл. Търговище, ул. „Стойчо Георгиев“ № 14, в производство по несъстоятелност по Т.Д. № 56/2018 г. по описа на ОС - Търговище, на основание чл. 718 от ТЗ ОБЯВЯВА на интересуващите се, че съгласно определение на съда по несъстоятелност от 03.10.2019 г., на ОС - Търговище, на 27.05.2020 г., в канцеларията на синдика, находяща се в гр. Търговище, ул. Г. Бенковски“ №. 1, вх. “А“, ет.2, офис № 5, ще се проведе продажба на следните имущества, собственост на длъжника:

1. Колбасарска, хоризонтална, плюсова, хладилна витрина - 1 бр. с ликвидационна стойност -355,10 лв.

2. Минусова хладилна витрина, тип ракла - 1 бр. с ликвидационна стойност – 101 лв.

3. Търговски щанд - 1 бр. с ликвидационна стойност - 38,23 лв.

4. Крайстенни стелажи - 7 бр. с ликвидационна стойност - 185,32 лв.

5. Тестобъркачка - 1 бр. с ликвидационна стойност - 308,44 лв.

6. Тави за хляб - 24 бр. с ликвидационна стойност - 21,38 лв.

7. Пещ за хляб - 1 бр. с ликвидационна стойност - 155,52 лв.

8. Кантар настолен - 2 бр. с ликвидационна стойност - 70,63 лв.

9. Количка за тави - 1 бр. с ликвидационна стойност - 43,41 лв.

10. Количка за тесто - 1 бр. с ликвидационна стойност - 75,16 лв.

11. Количка товарна - 1 бр. с ликвидационна стойност - 75,16 лв.

12. Бойлер - 1 бр. с ликвидационна стойност 26,56 лв.

Вещите се продават по отделно.

Продажбата ще се проведе 27.04.2020 г от 9,00 до 12,00 ч.,по реда на чл. 718 от ТЗ - чрез пряко договаряне.

Оглед на имуществото може да бъде извършван всеки работен ден от 9,30 ч. до 16,30 ч. в склада на хранителен магазин в с. Ломци,собственост на Тензиле Асанова Наимова.

Книжата относно продажбата са на разположение на всички заинтересувани в канцеларията на синдика находяща се в гр. Търговище, ул. Г. Бенковски“ №. 1, вх. “А“, ет.2, офис №. 5.

Наддавателните предложения се подават в деня на продажбата 27.05.2020 г. от 9,00 до 12,00 ч.

Желаещите да участват в наддаването представят в деня на продажбата 27.05.2020 г. в 9,00 ч. заявление за участие, като посочват име, съответно фирма на участника, седалище, адрес и телефон за кореспонденция, обект, за който наддават. Към заявлението кандидатите прилагат: изрично пълномощно, в случай че предложението се подава от пълномощник; доказателства за самоличност или правосубектност на представляваното юридическо лице или едноличен търговец; удостоверение за актуално състояние.

Резултатът от наддаването ще бъде обявен от синдика в деня на продажбата 27.05.2020 г. в присъствието на явилите се наддавачи. За купувач на имущественото право се счита този наддавач, който е предложил най-висока цена.