Цветан Василев Мирчев, синдик на „КАППА БГ“ ЕООД (в несъстоятелност), гр. София, ЕИК 175243266, ОБЯВЯВА на основание чл. 717А-е от Търговския закон на интересуващите се, че до 9,30 часа на 03.04.2023 г. в канцеларията на синдика в гр. София ул. „Лерин“ № 57, ет. 6, ап. 35, на основание решение на събрание на кредиторите от 28.11.2022 г., ще се приемат предложенията на кандидат-купувачите във връзка с ПРОДАЖБА ЧРЕЗ ПРЯКО ДОГОВАРЯНЕ по реда на чл. 718 от Търговския закон на актив от масата на несъстоятелността на „Каппа БГ“ ЕООД/н/ представляващ:

Поземлен имот с идентификатор 68134.905.488 с площ 620 кв. м., с адрес: гр. София, местност "Витоша ВЕЦ - Симеоново", ул. "Нилс Бор" и ул. "Петър Карапетров", трайно предназначение на територията: Урбанизирана, начин на трайно ползване: За второстепенна улица.

Минималната продажна цена за водене на преките преговори е съобразена с Експертна оценка, изготвена от лицензиран оценител и същата е в размер на 112 521,05 /сто и дванадесет хиляди петстотин двадесет и един лева и 05ст./ лева, която цена представлява 80 % от пазарната оценка на имота, изготвена за нуждите на производството по несъстоятелност.

Оглед може да се извършва при предварителна заявка. Тръжната документация е на разположение на заинтересованите в канцеларията на синдика и по т.д.№ 2466/ 2017 г. по описа на Софийски градски съд. Телефон за оглед: 0888619323.

Продажбата ще се извърши по реда на чл.718 от ТЗ - чрез провеждане на преки преговори с потенциални купувачи, въз основа на постъпили писмени предложения в канцеларията на синдика, като същите ще бъдат разгледани и класирани от синдика, за което ще бъде съставен протокол за проведени преговори по смисъла на чл.718 ТЗ.

За участие в преговорите кандидатите следва да представят на синдика следните документи:

- документ за самоличност;

- удостоверение за актуално състояние - за юридически лица;

- нотариално заверено изрично пълномощно, когато кандидатът участва чрез представител.

Имуществото ще бъде продадено на първия по време явил се кандидат купувач, направил валидно предложение, с който е подписан предварителен договор за покупко-продажба. Предложенията се разглеждат незабавно след подаването им, след което кандидатът се поканва да сключи съответния предварителен договор и да заплати задатък в размер на 10% от посочената по-горе начална цена за недвижимия имот за който се наддава, по особената банкова сметка на „Каппа БГ“ ЕООД/н/, ЕИК 175243266 в „ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ” АД, IBAN BG07BPBI81707906541820, BIC: BPBIBGSF.

Предложения, постъпили след сключването на предварителен договор, не се разглеждат. След приключване на продажбата по реда на чл.718 от ТЗ, обявеният за купувач следва да плати остатъка от договорената цена в срок до 60 дни, след приспадане на платения задатък, по особената банкова сметка на „КАППА БГ“ ЕООД/н/, ЕИК 175243266. Съответният окончателен договор за продажба на продаваемата обособена част ще се сключи след окончателното плащане на съответната договорена продажна цена.

Разноските за държавни, съдебни и нотариални такси, данъци, необходимите за нотариус документи, снабдяване със скици, заличаване на тежести, банкови комисионни и други подобни във връзка с осъществяване на продажбата и по прехвърляне на собствеността върху имуществото, са за сметка на купувача и се заплащат отделно.

Ако обявеният в протокола за преки преговори купувач не се яви и не предприеме необходимите действия за сключването на окончателен договор, както и не заплати договорената цена, съгласно указания начин, внесеният от него задатък остава в полза на масата на несъстоятелността, като неустойка за неизпълнение на поетото с протокола от преговорите задължение.