Мая Петрова Великова- синдик на „БУРГАСКИ МЕДНИ МИНИ” ЕАД- в несъстоятелност със седалище и адрес на управление: обл. Бургас, община Бургас, гр. Бургас, к-с „Меден рудник“, Промишлена зона, ЕИК: 102004742 по т.д. № 488/2012 г. по описа на Окръжен съд - Бургас и съгласно Определение № 524/09.06.2020 г. на съда по несъстоятелността, ОБЯВЯВА на 09.07.2020 г. в канцеларията на синдика в гр. Бургас, бул. „Стефан Стамболов” № 26 /сградата на ДЗИ/ от 11 до 12 ч. на основание чл. 717 ТЗ и по реда на чл.717в-717е ТЗ ще се извърши публична продажба на вещи и имуществени права от имуществото /Приложение №1/ на длъжника, при следните ред за продажби "и оценка на същото:

Ред за продажбата

1. За участие в наддаването всеки участник внася 10 на сто задатък върху оценката на вещите по банкова сметка на „Бургаски медни мини” ЕАД- в несъстоятелност, гр. Бургас при „Българо американска кредитна банка” АД- клон Бургас IBAN BG40 BGUS 9160 7002 8886 00, BIC-код BGUSBGSF- като представи банков документ.

2. За участие и допускане в публичната продажба всеки участник се легитимира - за физическите лица е лична карта, за юридическите лица с УАС и изрично нотариално заверено пълномощно при упълномощаване за правото на закупуване, определеното и посочено имущественото право или вещ.

3. Всеки наддавач в предложението си посочва: трите си имена и ЕГН - за физическите лица, съответно фирма и ЕИК - за юридическите лица, с адрес за кореспонденция и телефон за връзка за всеки участник, наименование на избраната вещ, предложената от него цена е цифри и думи ц подава предложението си е квитанцията за внесения задатък - оригинал, в запечатан плик до 12 /дванадесет/ часа в деня на продажбата в канцеларията на синдика: гр. Бургас, бул. „Стефан Стамболов” № 26 /сградата на ДЗИ/;

4. Веднага след 12 /дванадесет/ часа, синдикът ще обяви постъпилите наддавателни предложения в присъствието на явилите се наддавачи.

5. Наддавателни предложения от лица, които нямат право да наддават съгласно чл. 717г ТЗ, както и предложения за цена под оценката, ако има такива, са недействителни. Последствията при неспазване на последното са съгласно чл.717г, ал.3 ТЗ.

6. Внесените депозити на всички участници се задържат до приключване на процедурата по чл.717д ТЗ и при желание да участват в такава по чл. 717е ТЗ.

7. Всички такси по прехвърлянето и възлагането на вещта или имущественото право са за сметка на купувача.

Оглед на вещите може да се извършва по местонахождението им след предварително уведомяване на синдика.

За допълнителна информация има книжа при:

Мая Петрова Великова- синдик, гр. Бургас, бул. „Стефан Стамболов” № 26 /сградата на ДЗИ/. Тел. за връзка: 0899921189