Валентин Любенов Георгиев, синдик на „АТП Инвест“ ЕООД“ (н.), ЕИК 119664492, по т.д. № 67/2014 г. по описа на Сливенския окръжен, ОБЯВЯВА публична продан на недвижим имот, собственост на „АТП Инвест“ ЕООД“ (н.).

Данни за длъжника:

„АТП Инвест“ ЕООД“ (н.) е обявен в несъстоятелност с решение на СЛОС през 2013 г. Дейността на Фирмата е неясна. Няма останали документи; няма контакти с бивши собственици или управители. Бившето наименование е било „Гривас Нутс“ ЕООД, сменено е малко преди решението за откриване на производството по несъстоятелност.

Адресът на управление е гр. Сливен, п.к. 8 800, ул.”д-р Константин Стоилов” No 15.

Описание на имуществото:

Лозя, находящи се в района на гр. Симеоновград, в землището на с. Свирково, местност „Старите лозя“ – приложение 1.

 

ОГЛЕД

Имотите не са оградени и оглед е възможен по всяко време. Карта и указания могат да се получат от Поземлената комисия, гр. Симеоновград.

Минимална началната сума на търга е размерът на оценката – 5 411 (пет хиляди четиристотин и единадесет ) лева.

Размер на задатъка – 540 лв.

Краен срок за приемане на предложенията в рамките на деня:

Крайният срок за приемане на наддавателните предложения е от 13.00 ч. до 12.00 часа на 10.07.2020 г.

Ред и начин за продажба:

Продажбата ще се извърши по реда на чл.717а-чл.717з от ТЗ.

Книжата за продажбата няма, освен оценката. Справки и уточнения могат да се правят на телефон 02/93 76 500.

ВНАСЯНЕ НА ЗАДАТЪКА: Задатъкът трябва да се внесе най-късно до 09.07.2020 г. (четвъртък)  по банков път. Задатъкът се внася в   Банка „Алианц България“ АД по сметка на „“АТП Инвест“ ЕООД (н.), а именно:

BIC: BUINBGSF;

IBAN: BG81 BUIN 9561 1800 5138 27 

Задатъкът се внася най-късно до края на работното време на Банка „Алианц България“ АД с клиенти – 16.00 ч. на 09.07.2020 г.

За допускане до участие в продажбата кандидатите следва да представят на синдика следните документи:

- документ за самоличност;

- удостоверение за актуално състояние – за юридически лица;

- нотариално заверено изрично пълномощно, когато кандидатът участва в наддаването чрез представител.

Търгът е таен. Участниците представят своите наддавателни предложения в затворен плик, заедно с платежното нареждане, удостоверяващо внесения депозит. В указаните часове синдикът ще отвори пликовете в присъствието на явилите се наддавачи за всеки търг поотделно, ще състави протокол и ще обяви купувач на имота. Протоколът се подписва от синдика и от участниците в търга.

За купувач на имота ще бъде обявен този наддавач, който е предложил най- висока цена. Той трябва в срок от седем дни след датата на търга да внесе предложената от него цена, като приспадне внесения задатък. Ако в този срок цената не бъде внесена, задатъкът служи за удовлетворяване на кредиторите, а за купувач се поканва наддавача, предложил следващата най- висока цена. Ако и той не внесе цената в седмодневен срок от обявяването му за купувач, внесения от него задатък също се задържа за удовлетворяване на кредиторите и се поканва следващия по реда на предложените цени наддавач и така при нужда до изчерпване на всички наддавачи, направили действителни наддавателни предложения.

Предложението за цена, посочено с цифри и думи, се подават заедно с квитанцията за внесен задатък в запечатан плик в канцеларията на синдика  - гр. София, ул. „П.Парчевич” № 27 най-късно в деня и часа на продажбата.

Когато лицето, обявено за купувач, внесе своевременно дължимата сума, Сливенския окръжен съд с постановление ще му възложи имота.

Ден и час на търга: 10.07.2020 г., 12.00 ч.

Забележка, особено важно: 17-те имота са свързани и се продават изцяло.