Боривой Ангелов Миланов – синдик на „Хлебозавод Велико Търново“ АД /н/, гр. Велико Търново, ЕИК 201852905, на основание чл. 717ж от ТЗ във връзка с чл. 717, ал. 1 от ТЗ и Определение от 10.09.2019 год. на Окръжен съд Велико Търново, постановено по т.д. № 166/2017 год., ОБЯВЯВА на интересуващите се, че от 10.00 часа на 15.10.2019 год. в гр. София, бул. „История Славянобългарска” № 4 /зад бензиностанция „Шел”/, ще се проведе продажба чрез търг с явно наддаване, по реда на чл. 717ж от ТЗ, на имущество продавано като цяло, както следва: 

Движимо имущество продавано като цяло, с първоначална цена в размер на 80 % от оценката, в размер на 2 003 968 /два милиона три хиляди деветстотин шестдесет и осем/ лева – приложение 1.

Документацията за продажбата е на разположение на всеки кандидат купувач в канцелария на синдика в гр. София, гр. София, ул. бул. „История Славянобългарска” № 4 /зад бензиностанция „Шел”/ от 9.30 до 16.30 часа всеки работен ден.

Оглед на имуществото може да се извърши на 01.10 и 08.10.2019 год. От 10.00 до 12.00 часа, в гр. Велико Търново, местност „Дълга Лъга“. Огледа на имуществото се извършва само след предварително съгласуване и записване при синдика на тел. 0889 24 28 47.

До продажбата чрез търг с явно наддаване се допускат кандидати, които представят:

1. Документ за внесен задатък. До участие в търга се допускат само кандидати, които представят документ за внесен задатък в размер на 10% (десет процента) от цената, от която ще започне търга. Сумите се внасят по особена сметка на синдика на „Хлебозавод Велико Търново“ АД /н/ в “Първа инвестиционна банка” ЕАД, IBAN – BG69FINV91501817064479, BIK – FINVBGSF. Документът за внесен задатък се представя в оригинал и се приема само при потвърждение от банката за заверка на сметката;

2. Данни за кандидат купувачите както следва:

А) За физическите лица – трите имена по лична карта, ЕГН, дата и място на издаване на личната карта, постоянен адрес и ксеро копие от личната карта;

Б) За юридическите лица – фирма, седалище, адрес на управление, ЕИК и копие от удостоверение за актуално  състояние.

В) За пълномощниците на кандидат купувачите, освен данните по предходната точка следва да се приложат и нотариално заверено пълномощно и ксерокопие от личната карта на пълномощника.

Физическите лица следва да удостоверят самоличността си с лична карта.

3. Наддаването ще бъде явно със стъпка за наддаване в размер на 10 000 /десет хиляди/ лева.

Наддавателните предложения ще се впишат в наддавателен лист, като всяко направено предложения се подписва от направилия го.

Обявения за купувач се въвежда във владение на закупеното имущество след заплащане на пълния размер на цената, издаване и влизане в сила на възлагателно постановление от Окръжен съд Велико Търново. Купувача заплаща и държавна такса за издадено възлагателно постановление.