Драгомир Иванов Григоров – синдик на “Студио Нурков” ЕООД /н/ гр.Велико Търново, ЕИК 104619435, в производство по несъстоятелност по гр.д. № 659/2011 г. по описа на Великотърновски окръжен съд, на основание чл. 718 от ТЗ ОБЯВЯВА на интересуващите се, че съгласно Резолюция от 07.08.2018 г. на съда по несъстоятелността, до 12.00 часа на 09.07.2020 г. в канцеларията на синдика, находяща се в гр.Велико Търново, ул. “Васил Левски” № 27 “Б”, ет. 1, ап. 2 ЩЕ СЕ ПРИЕМАТ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ПРОДАЖБА ЧРЕЗ ПРЕГОВОРИ С ПОТЕНЦИАЛНИ КУПУВАЧИ, НА ЦЕНИ НЕ ПО-НИСКИ ОТ ПОСОЧЕНИТЕ, на следното имущество, собственост на длъжника:

1. Земеделска земя с ид. № 17244.328.10 намираща се в м. „Джевезли търня” в землището на с. Горско сливово, с площ 3,849 дка, трайно ползване – пасище, пета категория. Начална цена 1 770,00 /хиляда седемстотин и седемдесет/ лв.

2. Земеделска земя с ид. № 17244.502.9 намираща се в м. „Новата чешма” в землището на с. Горско сливово, с площ 3,239 дка, трайно ползване – нива, седма категория. Начална цена 1 770,00 /хиляда седемстотин и седемдесет/ лв.

3. Земеделска земя с ид. № 17244.73.75 намираща се в м. „Оряховица” в землището на с. Горско сливово, с площ 3,000 дка, трайно ползване – нива, четвърта категория. Начална цена 1 840,00 /хиляда осемстотин и четиридесет/ лева.

4. Земеделска земя с ид. № 17244.251.32 намираща се в м. „Кълбочерец” в землището на с. Горско сливово, с площ 0,152 дка, трайно ползване – зеленчукова градина. Начална цена 180,00 /сто и осемдесет/ лева.

Разноските, таксите и данъците по прехвърляне на имуществото, както и дължимите съдебни, нотариални, банкови и други такси и разноски, доколкото и ако се дължат са за сметка на купувача.

Продажбата ще се проведе по реда на чл. 718 от ТЗ – чрез преговори с потенциални купувачи, като кандидатите за участие представят подписана писмена оферта (предложение) за участие в канцеларията на синдика, съдържаща задължително данни за кандидата-купувач, неговата легитимация и предложената цена.

С кандидата за купувач, който е предложил оферта, отговаряща на изискванията се провеждат преговори, за които се съставя протокол, подписан от синдика и кандидата за купувач. Цената следва да бъде заплатена в срока,  определен от синдика, след което ще бъде сключен писмен договор за продажба в предвидената от закона форма.

Оглед на имуществото, може да бъде извършван всеки работен ден от 10.00 до 14.00 часа след предварително съгласуване със синдика.

Книжата относно продажбата са на разположение на всички заинтересувани в канцеларията на синдика, находяща се в гр. Велико Търново, ул. “Васил Левски” № 27 “Б”, ет. 1, ап. 2.

Върху имуществото, предмет на настоящата публична продан, има учредени ипотеки и наложени възбрани, които ще бъдат вдигнати и заличени след сключване на договора за продажба по предвидения от закона ред.

Заплащането на цената се извършва по особената банкова сметка на синдика на “Студио Нурков” ЕООД /н/ гр.Велико Търново в “Юробанк България” АД - IBAN BG 42 BPBI 7931 5027 1273 01, BIC   BPBIBGSF.

Телефон за контакти: 0888 224 885.