адв. Димитър Шалъфов , синдик на „Смартпартнерс-БГ“ ЕООД - в несъстоятелност по т.д. № 1249 по описа за 2011 г. на Софийски градски съд, Търговско отделение, V1-2 състав, със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Овча купел", ж.к. „Горна Баня“, ул. „Николай Хрелков“ № 28, вписано в Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел на Агенцията по вписванията с ЕИК 175011093, съгласно Определение на съда по несъстоятелността № 4831 от 27.09.2018 г. по т.д. № 1249/2011 г. на СГС, TO, VI-2 състав и Решение на събрание на кредиторите от 23.06.2017 г., на основание чл. 717а във вр. с чл. 718 от Търговския закон, ОБЯВЯВА на интересуващите се, че на 11.10.2019 г. от 11:00 ч. (единадесет часа) в канцеларията на синдика, находяща се в гр. София, ул. „Граф Игнатиев“ №44А, ет. 5, ап. 12, ще се проведе продажба чрез пряко договаряне по реда на чл. 718, ал. 1, предл. 1 от Търговския закон на собствените на „Смартпартнерс-БГ“ ЕООД (в несъстоятелност) отделни самостоятелни обекти (имуществени права), всички от които се нахождат в секция „А“ (латинска буква „А“), представляваща жилищна сграда с идентификатор 02676.155.105.1, изградена до степен на завършеност „груб строеж“, със застроена площ от 952 кв.м., на 6 етажа, построена в урегулиран поземлен имот с идентификатор 02676.155.105, с планоснимачен номер 155105 (сто петдесет и пет хиляди сто и пет), с площ 9,684 (девет хиляди шестстотин осемдесет и четири) кв.м., находящ се в местността „Асаница“, в землището на гр. Банско, със съседи по нотариален акт: имот № 155106 - нива на „Смартпартнерс“ ООД; имот № 000619 - полски път на Община Банско; имот № 000621 - полски път на община Банско; имот № 155017 - пасище, мера - земи по чл. 19 от ЗСПЗЗ и имот № 155022 - пасище с храсти - земи по чл. 19 от ЗСПЗЗ – приложение 1.

Продажните цени на обектите са в размер на 50% от първоначалната експертна оценка. Оценката на отделните самостоятелни обекти - собственост на „Смартпартнерс-БГ“ ЕООД (в несъстоятелност), е изготвена от лицензирания оценител инж. Анна Балевска.

Продажбата ще се проведе по реда на чл. 718 от Търговския закон - чрез пряко договаряне.

За участие в продажбата е необходимо предварително да се внесе задатък в размер на 10 % (десет процента) от началната продажна цена на съответния самостоятелен обект (отделно имуществено право), за който се отнася предложението. Задатъкът следва да се внесе до 17:00 ч. на 10.10.2019 г. по особената банкова сметка на синдика, посочена по-долу, за което синдикът извършва служебно справка по банковата сметка.

Синдикът не регистрира за участие в продажбата и не допуска до участие в договарянето лица, които не са внесли задатък по посочената в настоящото обявление особена банкова сметка в срок най-късно до до 17:00 ч. на 10.10.2019 г. Синдикът процедира по същия начин и в случаите на внасяне на частичен задатък или на задатък, внесен след до 17:00 ч. на 10.10.2019 г.

За участие в продажбата кандидат-купувачите представят в периода от 10:00 часа до 11:00 часа на 11.10.2019 г. в запечатан плик, следните документи:

1. Подписано от кандидата писмено предложение което съдържа: данни за подателя, адрес, телефон, предлаганата цена в български лева, посочена с цифри и думи, както и описание на отделния самостоятелен обект (отделно имуществено право), за който се подава предложението.

2. Платежен документ, удостоверяващ внасянето на задатъка;

3. Доказателства за правосубектност на представляваното юридическо лице или едноличен търговец — удостоверение за актуално състояние.

4. В случай, че в продажбата участват чуждестранни физически или юридически лица, документите, удостоверяващи представителната власт, следва да бъдат преведени и заверени от заклет преводач.

5. Декларация от кандидат-купувача, в която изрично декларира: “Запознат съм, приемам условията и съм съгласен да участвам в насрочената за 29.08.2019 г. продажба, при процедурата, описана в обявлението за продажба на отделните имуществени права, собственост на „Смартпартнерс-БГ“ ЕООД (в несъстоятелност), гр. София, ЕИК 175011093, подробно описани в обявлението и не мога да претендирам за вреди от неприемане на предложенията ми, поради неспазване изискванията, подробно описани в настоящото обявление“.

Върху пликът, в който се подава предложението, се изписва наименованието, а в приложимите случаи и ЕИК или Булстат номер на подателя.

Всички постъпили предложения, които не отговарят на гореописаните изисквания или са на стойност, по-ниска от началната цена за съответния отделен самостоятелен обект, са невалидни и няма да бъдат разгледани.

Лицата, които ще участват в договарянето, представят документ за самоличност и нотариално заверено изрично пълномощно в оригинал, в случай че в договарянето ще участва пълномощник;

Пликовете с постъпилите писмени предложения се отварят на 11.10.2019 г. в 11:00 часа в канцеларията на синдика, по реда на тяхното постъпване.

След отварянето на постъпилите писмени предложения, синдикът отправя покана за провеждане на допълнителни преговори към всеки един от подалите валидни предложения кандидат-купувачи. Допълнителните преговори се провеждат еднократно с всеки един от кандидатите поотделно, по реда на постъпване на писмените предложения. При провеждане на допълнителните преговори всеки от кандидатите може да подобри ценовото си предложение.

След приключването на преговорите с всеки един кандидат, се съставят протоколи от преговори за продажба чрез пряко договаряне по реда на чл. 718 от Търговския закон.

За избор на купувач синдикът се произнася с протокол, съобразно предложението на купувача, предложил най-висока цена за съответния отделен самостоятелен обект (отделно имуществено право), като утвърждава цената, на която се продава имота.

В едноседмичен срок от подписване на протокола за проведените преговори с определеното за купувач лице ще бъде сключен предварителен договор за покупко-продажба. Окончателното изплащане на пълния размер на определената с протокола продажна цена, следва да бъде извършено в срок не по-късно от 30 /тридесет/ дни от сключването на предварителния договор, като предварително платеният задатък ще бъде приспаднат при окончателното плащане на цената.

Ако обявеното за купувач лице не се яви и не предприеме необходимите действия за сключване на предварителния договор, както и ако не заплати договорената цена съгласно указания начин, внесеният от него задатък остава в полза на масата на несъстоятелността за удовлетворяване на кредиторите като неустойка за неизпълнение на поетото с протокола от преговорите задължение. В този случай ще бъде поканен кандидат-купувачът, който е предложил следващата най-висока по размер цена, ако последният не е изтеглил задатъка си. Ако този кандидат - купувач се съгласи, договорът за продажба ще бъде сключен с него. Ако след даденото съгласие този кандидат - купувач не предприеме необходимите действия за сключването на договора или не плати договорената цена, внесеният от него задатък се задържа за удовлетворяване на кредиторите в производството по несъстоятелност, а имуществото ще бъде предложено на следващия по ред кандидат-купувач - до изчерпване на всички подали валидни предложения кандидат-купувачи, неизтеглили задатъка си.

Въз основа на сключения предварителен договор за покупко-продажба на недвижим имот (отделно имуществено право) от масата на несъстоятелността, синдикът изготвя доклад до съда по несъстоятелността по т.д. № 1249/2011 г. по описа на СГС, TO, VI-2 състав по реда на чл. 718 от Търговския закон. След произнасяне на съда по несъстоятелността по представения доклад се сключва окончателен договор.

Прехвърлянето на правото на собственост ще бъде извършено по реда на чл. 718 от Търговския закон.

Желаещите да закупят собствените на „Смартпартнерс-БГ“ ЕООД (в несъстоятелност) отделни самостоятелни обекти, могат да преглеждат същите всеки работен ден през периода от публикуване на настоящото обявление до изтичането на триседмичния срок от публикуването му, след предварителна уговорка със синдика за конкретния ден и час на тел.: 0882 829 035

Книжата, относно собствените на „Смартпартнерс-БГ“ ЕООД (в несъстоятелност) отделни самостоятелни обекти са на разположение на всеки заинтересуван и могат да се преглеждат в канцеларията на синдика, находяща се в гр. София, ул. „Граф Игнатиев“ №44А, ет. 4-5, ап. 12, всеки работен ден през периода на публикуване на настоящото обявление до датата на търга, след предварителна уговорка със синдика за конкретния ден и час на тел.: 0882 829 035

Задатъкът се внася по следната особената сметка на дружеството в „Обединена Българска Банка“ АД:

IBAN: BG 82 UBBS 8888 1800 6183 60

BIC: UBBSBGSF

Разноските за местен данък, нотариални такси, държавни такси, банкови комисионни, заличаване на тежести и др.,свързани с участието в обявената продажба и с прехвърлянето на правото на собственост, са за сметка на съответния купувач и се заплащат отделно.