Любен Иванов Иванов, сл. адрес: гр. Видин, ул. „Хаджи Димитър” № 26, ап. 1 – постоянен синдик на „СК – 13 ПЪТСТРОЙ” АД – в несъстоятелност , т.д. № 70/2017 г. по описа на Окръжен съд гр. Перник, вписано в Търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 113001345, със седалище и адрес на управление: гр. Перник, ул. „Софийско шосе” № 38, ет. 5, на основание чл.717а и сл. ТЗ ОБЯВЯВА на интересуващите се, че съгласно решение на Събрание на кредиторите от 09.03.2020 г., Определение № 86 от 20.03.2020 г. и Решение № 29/09.04.2020 г. на Съда по несъстоятелността, в гр. Видин, ул. „Бдин” № 24, Адвокатска кантора „Иванов” от днес и до 27.05.2020 г. – 13,00 ч. ще се проведе продажба по реда на прякото договаряне по чл. 718 от ТЗ на следното имущество, собственост на длъжника:

1. Поземлен имот 11034.20.7 в обл. Перник, общ. Брезник, с. Видрица, НТП за кариера за суровини за строителството и промишлеността в скален масив, площ 19 968 кв.м., стар номер 000076, а съгласно документите за собственост – асфалтова база с. Видрица, състояща се от дворно място от 20 000 кв.м. – парцел I от масив № 10, депа 4800 кв.м., битово стопанство 4500 кв.м., постройки 265 кв.м. и пътища 2 600 кв.м., при минимална първоначална цена 92 232 /деветдесет и две хиляди двеста тридесет и два/ лева.

2. Поземлен имот с начин на трайно ползване – кариера – чакъл, находящ се в землището на с. Студена, общ. Перник, в м. „Плонако“, представляващ имот 000400 по картата на землището на с. Студена, с идентификатор по кадастралната карта 70038.23.99, целият с площ от 87 044 кв.м. при минимална първоначална цена 191 092,41 /сто деветдесет и една хиляди деветдесет и два лв. и 41 ст./ лева.

3. Поземлен имот с начин на трайно ползване – кариера – скала, находящ се в землището на с. Студена, общ. Перник, в м. „Ковачка кория“, представляващ имот 000932 по картата на землището на с. Студена, а по кадастралната карта с идентификатор 70038.37.78, целият с площ от 111 529 кв.м. при минимална първоначална цена 221 650,30 /двеста двадесет и една хиляди шестстотин и петдесет лв. и 30 ст./ лева.

/В имота се намират движими вещи, които купувачът следва да съхранява до продажбата им от синдика/

Всеки желаещ да участва може да се запознае с документите по продажбата в канцеларията на синдика на адрес: гр. Видин, ул. „Бдин” № 24 през работните дни от днес до 27.05.2020 г. от 12.00 до 13.00 часа. Огледи се организират след предварителна договорка.

Процедура за провеждане на продажбата: в срока на продажбата и до 27.05.2020 г. включително, до 13,00 часа на същия ден, всеки желаещ да участва в проданта може да подаде оферта за имуществото или част от него до синдика на посочения по-горе адрес, а именно гр.Видин, ул.“Бдин”№24. Офертите се подават в рамките на работното време /а в последния ден от срока – до 13.00 часа/. Всяка оферта следва да е придружена с внесен предварително депозит за добросъвестно участие в преговорите за продажба в размер на 10 % от минималната цена. Сумата се внася по особената сметка на синдика на „СК-13 ПЪТСТРОЙ” АД в „УниКредит Булбанк” АД: IBAN: BG97 UNCR 7000 1523 38 6719, BIC: UNCRBGSF. В офертата участникът следва да конкретизира вещта, да посочи пълни данни, идентифици-ращи лицето - оферент /наименование, ЕИК или ЕГН, адрес, телефон, електронна поща, представляващ/, както и да предложи цена, на който е готов да закупи продаваемата вещ. Цената в офертата не може да бъде по-ниска от посочената по-горе минимална продажна /начална/ цена, която е и начална цена за вещта.

Синдикът вписва в протокол всяка подадена оферта и провежда в момента на подаване на офертата преговори поотделно с всеки от кандидатите. В протокола синдика вписва след проведените преговори и максималната цена, която кандидат-купувачът предлага за вещта, която максимална цена представлява окончателна оферта от участника. Не се приемат оферти, в които е предложена цена под минималната такава за съответния имот.

След изтичане на срока за подаване на оферти, синдикът поканва кандидат-купувачът предложил най-висока цена за сключване предварителен договор. Предложената цена следва да бъде платена в 7-дневен срок от сключване на предварителния договор. Цената се плащат по особената сметка на синдика на „СК-13 ПЪТСТРОЙ” АД в „УниКредит Булбанк” АД: IBAN: BG97 UNCR 7000 1523 38 6719, BIC: UNCRBGSF, след като се приспадне внесения предварително депозит. В случай, че кандидат – купувачът, който е предложил най-висока цена, не се яви да сключи предварителен договор в указания от синдика срок, не бъде открит на посочения от него адрес, телефон, електронна поща или не внесе продажната цена в указания срок, внесения от него депозит се задържа за удовлетворяване на кредиторите и синдикът поканва за сключване на предварителен договор лицето, предложило следващата най-висока цена. По този начин синдикът процедира по-гореописания начин до изчерпване на кандидатите.

След внасяне на предложената цена от поканения кандидат-купувач, синдикът извършва продажбата в нотариална форма пред компетентния нотариус.

Всеки участник в продажбата се уведомява изрично, че следва да направи за своя сметка проверка на правното състояние и статута на продаваната вещ в публичните регистри. Обявеният за купувач ще бъде въведен във владение след прехвърлянето на вещта и заплащане на таксите за прехвърлянето им.

Всички разходи, свързани с участието в продажбата и за прехвърлянето на имуществото са за сметка на подалите оферти, съответно на купувача.