Дафинка Станева – синдик на Мина Пирин” ЕАД (Н), ЕИК 101020081, гр. Симитли, в несъстоятелност по гр. д. № 458/2010 г. по описа на БлОС, на основание чл. 717а. ТЗ, решение на Събранието на кредиторите и разрешение на съда по несъстоятелността, ОБЯВЯВА продажби при особени случаи, по реда на чл. 718 от ТЗ, чрез пряко договаряне, на следните имоти:

Продажба № 200 на АПАРТАМЕНТ № 2 (две), находящ се в с. Брежани, Минско селище, кв. 5 (пет) по ЗРП, одобрен със Заповед № 1365/ 1959 г., община Симитли,  със застроена площ от 46,51 (четиридесет и шест цяло петдесет и една стотни) кв.метра, на ІІ (втория) етаж във вход „Ж” на жилищен Дом 13 (тринадесет), състоящ се от две стаи, при граници и съседи на апартамента: север – апартамент № 1, вх.Ж, юг и изток – двор, запад – коридор, отдолу – апартамент № 2, вх.Б, отгоре – покрив, ВЕДНО с 8,5819 (осем цяло пет хиляди осемстотин и деветнадесет десетохилядни) % идеални части от общите части на блока и същите идеални части от правото на строеж върху терена, върху който е построен блока, с административен адрес на жилището: община Симитли, с. Брежани, Минско селище, Дом 13, ет. ІІ, апартамент 2, вх.Ж. Началната цена за продажбата на имота е 535 (петстотин тридесет и пет) лева.

Продажба № 201 на АПАРТАМЕНТ № 3 (три), находящ се в с. Брежани, Минско селище, кв. 5 (пет) по ЗРП, одобрен със Заповед № 1365/ 1959 г., община Симитли,  със застроена площ от 46,51 (четиридесет и шест цяло петдесет и една стотни) кв.метра, на ІІ (втория) етаж във вход „Ж” на жилищен Дом 13 (тринадесет), състоящ се от две стаи, при граници и съседи на апартамента: север  – коридор, изток – апартамент № 2, вх.Ж, юг – двор, запад – апартамент № 4, вх.Ж, отдолу – апартамент № 3, вх.В, отгоре – покрив, ВЕДНО с 8,5819 (осем цяло пет хиляди осемстотин и деветнадесет десетохилядни) % идеални части от общите части на блока и същите идеални части от правото на строеж върху терена, върху който е построен блока, с административен адрес на жилището: община Симитли, с. Брежани, Минско селище, Дом 13, ет. ІІ, апартамент 3, вх.Ж. Началната цена за продажбата на имота е 535 (петстотин тридесет и пет) лева.

Продажба № 202 на АПАРТАМЕНТ № 4 (четири), находящ се в с. Брежани, Минско селище, кв. 5 (пет) по ЗРП, одобрен със Заповед № 1365/ 1959 г., община Симитли,  със застроена площ от 46,51 (четиридесет и шест цяло петдесет и една стотни) кв.метра, на ІІ (втория) етаж във вход „Ж” на жилищен Дом 13 (тринадесет), състоящ се от две стаи, при граници и съседи на апартамента: север– коридор, изток – апартамент № 3, вх.Ж, юг – двор, запад – апартамент №5, вх.Ж, отдолу – апартамент № 4, вх.Г, отгоре – покрив, ВЕДНО с 8,5819 (осем цяло пет хиляди осемстотин и деветнадесет десетохилядни) % идеални части от общите части на блока и същите идеални части от правото на строеж върху терена, върху който е построен блока, с административен адрес на жилището: община Симитли, с. Брежани, Минско селище, Дом 13, ет. ІІ, апартамент 4, вх.Ж. Началната цена за продажбата на имота е 535 (петстотин тридесет и пет) лева.

Продажба № 203 на АПАРТАМЕНТ № 5 (пет), находящ се в с. Брежани, Минско селище, кв. 5 (пет) по ЗРП, одобрен със Заповед № 1365/ 1959 г., община Симитли,  със застроена площ от 46,51 (четиридесет и шест цяло петдесет и една стотни) кв.метра, на ІІ (втория) етаж във вход „Ж” на жилищен Дом 13 (тринадесет), състоящ се от две стаи, при граници и съседи на апартамента: север – апартамент № 6, вх.Ж, изток – апартамент № 4, вх.Ж, запад и юг – двор, отдолу – апартамент № 5, вх.Д, отгоре - покрив, ВЕДНО с 8,5819 (осем цяло пет хиляди осемстотин и деветнадесет десетохилядни) % идеални части от общите части на блока и същите идеални части от правото на строеж върху терена, върху който е построен блока, с административен адрес на жилището: община Симитли, с. Брежани, Минско селище, Дом 13, ет. ІІ, апартамент 5, вх.Ж. Началната цена за продажбата на имота е 535 (петстотин тридесет и пет) лева.

Върху продажните цени не се начислява ДДС.

Предложените за продажба  имоти са собственост на „Мина Пирин” ЕАД (Н) гр. Симитли и са включени в масата на несъстоятелността.

За участие в продажбата се внася задатък в размер на 10 на сто върху цената, в „Юробанк България” АД, IBAN: BG76BPBI 7922 5040 6822 01, BIC код BPBIBGSF, който следва да е постъпил по банковата сметка най-късно до 10:00 ч. на 30.03.2020 г. Прякото договаряне ще се проведе от 13:00 ч. на 30.03.2020 г., по адреса на управление на длъжника: гр. Симитли, ул. „Славянска” № 23, където ще бъдат и книжата по продажбата, на разположение на заинтересованите.

Всички разноски по прехвърлянето на собствеността са за сметка на Купувача.

За информация тел.: 0888-212-002