МИРОСЛАВА ГОСПОДИНОВА СТРЪМСКА, синдик на „СТРОЙ-КОНСУЛТ МЕНИДЖМЪНТ ГРУП“ ЕАД – в несъстоятелност, ЕИК: 175421548, с адрес на управление: гр. Стара Загора 6000, ул."Генерал Столетов" № 111, ет. 1, ап. 1, в производство по несъстоятелност по т.д. № 61/2017 г. по описа на Окръжен съд Стара Загора, на основание чл. 717а от ТЗ и съгласно Определение на съда по несъстоятелността с № 680/13.06.2018 г., постановено по търг. дело №61/2017 г. по описа на Окръжен съд Стара Загора ОБЯВЯВА на интересуващите се, че на 16.09.2019 г. от 13,00 часа  в канцеларията на синдика, находяща се в гр. Стара Загора, ул. „Хаджи Димитър Асенов” 119, ет.3, офис 6, ще се проведе пряко договаряне за продажба  на следните движими вещи, собственост на „СТРОЙ-КОНСУЛТ МЕНИДЖМЪНТ ГРУП“ ЕАД – в несъстоятелност, а именно:

1. Лек автомобил Шкода Фабия,1,9 SDI, регистрационен номер СН2934СА, рама № TMBPF16Y474115915, двигател № ASY320059, година на производство – 2006 г., мощност 47 kW. 

- пазарна оценка 8800 лева (осем хиляди и осемстотин лева);

- минимална цена при провеждане на преговори в размер на 35 % от оценката,  т.е. 3080 лева (три хиляди и осемдесет лева);

2. Лек автомобил Шкода Фабия,1,9 SDI, регистрационен номер СН2937СА,  рама № TMBPF16YХ74117412,  двигател № ASY320526, година на производство – 2006 г., мощност 47 kW .

- пазарна оценка 8800 лева (осем хиляди и осемстотин лева);

- минимална цена при провеждане на преговори в размер на 35 % от оценката,  т.е. 3080 лева (три хиляди и осемдесет лева);

3. Лек автомобил Опел Зафира, регистрационен номер СН3821ВВ,  рама № W0L0AHM758G062424,  двигател № Z19DT5806695,  година на производство -2008 г.,  мощност 88 kW.

- пазарна оценка 6000 лева (шест хиляди лева);

- минимална цена при провеждане на преговори в размер на 35 % от оценката,  т.е. 2100 лева (две хиляди и сто лева);

4. МАШИНА AUSR DX 76 MX + БОЛТВОДАЧ+БУТАЛО, в експлоатация, инв.№ 584.

- пазарна оценка 300 лева (триста лева);

- минимална цена при провеждане на преговори в размер на 35 % от оценката,  т.е. 105 лева (сто и пет лева);

5. ПРОБИВЕН УРЕД DD-130, в експлоатация; инв.№ 614.

- пазарна оценка 431 лева (четиристотин тридесет и един лева);

- минимална цена при провеждане на преговори в размер на 35 % от оценката,  т.е. 150,85 лева (сто и петдесет лева и осемдесет и пет стотинки);

6. МАШИНА AUSR DX 76 MX + БОЛТВОДАЧ+БУТАЛО, в експлоатация, инв.№ 633.

- пазарна оценка 300 лева (триста лева);

- минимална цена при провеждане на преговори в размер на 35 % от оценката,  т.е. 105 лева (сто и пет лева);

7. УРЕД ЗА ДИРЕКТЕН МОНТАЖ DX 76 MX, в експлоатация,  инв.№ 785.

- пазарна оценка 312 лева (триста и дванадесет лева);

- минимална цена при провеждане на преговори в размер на 35 % от оценката,  т.е. 109,20 лева (сто и девет лева и двадесет стотинки);

8. УРЕД ЗА ДИРЕКТЕН МОНТАЖ DX 76 MX, в експлоатация,  инв.№ 801.

- пазарна оценка 284 лева (двеста осемдесет и четири лева);

- минимална цена при провеждане на преговори в размер на 35 % от оценката,  т.е. 99,40 лева (деветдесет и девет лева и четиридесет стотинки);

9. УРЕД ЗА ДИРЕКТЕН МОНТАЖ AUSR DX-76 PTR MX, в експлоатация,  инв.№ 933.

- пазарна оценка 400 лева (четиристотин лева);

- минимална цена при провеждане на преговори в размер на 35 % от оценката,  т.е. 140 лева (сто и четиридесет лева);

10. УРЕД ЗА ДИРЕКТЕН МОНТАЖ AUSR DX-76 PTR MX, в експлоатация, инв.№ 934.

- пазарна оценка 400 лева (четиристотин лева);

- минимална цена при провеждане на преговори в размер на 35 % от оценката,  т.е. 140 лева (сто и четиридесет лева);

За участие в преговорите се внася безлихвен задатък в размер на 10 на сто от минималната цена за съответната вещ. Задатъкът се внася по особената банкова сметка на „СТРОЙ-КОНСУЛТ МЕНИДЖМЪНТ ГРУП“ ЕАД в несъстоятелност под разпореждане на синдика в Първа инвестиционна банка АД: IBAN:BG29FINV91501017023167 и следва да е постъпил по тази сметка до 16.00 часа на последния работен ден, предхождащ датата на продажбата.

Желаещите да закупят някоя от вещите могат да подадат писмени предложения за участие в прякото договаряне, които трябва да съдържат предложение за покупка с посочване на вещта, за която се отнася предложението, предлаганата покупна цена в лева /цифром и словом/ и срок за заплащането й, който не може да бъде по-дълъг от 60 дни.

Предложенията трябва да съдържат името, адреса и телефони за контакт с кандидат-купувача. Към предложението следва да бъде приложен документ, удостоверяващ внесен задатък, декларация, че са запознати със състоянието на имуществото, и изрично пълномощно, в случай, че предложението се подава от пълномощник.

Предложенията могат да бъдат подавани в срок до 13.00 часа на 16.09.2019 г. в канцеларията на синдика в Стара Загора, п.к. 6000 ул. Хаджи Димитър Асенов № 119  ет. 3, офис 6, както на място, така и по пощата.

В 13,00 часа на 16.09.2019 г. подалите предложения лица следва да се явят в канцеларията на синдика за отваряне на офертите и пристъпване към преки преговори. Синдикът ще разглежда само предложения за закупуване, които отговарят на изискванията, посочени в това обявление и с които се предлага цена, не по-ниска от минималната цена, посочена в обявлението. Преговорите ще се проведат незабавно след изтичане на срока за подаване на предложения последователно за всяка вещ, в поредността, в която са посочени в обявлението. В хода на преговорите предложителите имат право да подобряват своите предложения. Синдикът има право на свободна преценка в интерес на кредиторите и масата на несъстоятелността да избере кое предложение за покупка да приеме или да откаже всички предложения. Предложителите участват в преговорите на свой риск, разноски и отговорност и не могат да претендират вреди от неприемане на предложенията им.

В случай, че кандидат-купувач, който е внесъл задатък, не подаде предложение в срока, посочен по-горе в настоящото обявление, или откаже да сключи договор съобразно подаденото от него предложение, или - в случай, че бъде избран за купувач - не плати остатъка от цената, след приспадане на задатъка, внесения от него задатък се задържа като неустойка от продавача в полза на масата на несъстоятелността и служи за удовлетворяване на кредиторите.

Във всички случаи собствеността върху имуществото ще се прехвърли и владението му ще бъде предадено след пълното изплащане на покупната цена и сключване на окончателен договор за продажбата. Разноските за сключване на договора за продажба, прехвърляне на собствеността и предаване на имуществото (за нотариални, държавни и местни данъци и такси; банкови комисиони, както и всички други разноски за прехвърляне на собствеността) са за сметка на купувача и се заплащат отделно.

Оглед на имуществото може да бъде извършван в гр. Сливен, кв. „Промишлена зона“, ул Банско шосе № 11 до датата на продажбата, след предварително съгласуване на тел. 0888201478 – Светла Добрева.

Документацията за продажбата, както и допълнителна информация за продаваното имущество може да бъде получена в канцеларията на синдика, находяща се в гр. Стара Загора, ул. „Хаджи Димитър Асенов” 119, ет.3, офис 6, тел. 042 620 152.