Елин Топалов – синдик на „ТЕХНОС” ООД – в несъстоятелност, със седалище и адрес на управление: област Софийска, община Своге, с. Миланово, Цех Контактна мрежа, вписано в търговския регистър на АВ с ЕИК 831078535, в изпълнение на решение № 77 от 07.07.2017 г., постановено от Софийски окръжен съд, Т.О., IV с-в по т.д.н. № 82/2015 г., и съгласно определение № 491 от 04.09.2019 г. по същото дело ОБЯВЯВА на интересуващите се, че на 15.10.2019 г. в канцеларията на синдика, находяща се в гр. София, ул. „Христо Белчев” № 37, партер /адв. кантора/, ще се проведе по реда на чл. 717 и следв. ТЗ продажба чрез търг с тайно наддаване на обособена част от масата на несъстоятелността на „ТЕХНОС” ООД – в несъстоятелност, състояща се от следните недвижими имоти: поземлен имот № 139004 /сто тридесет и девет хиляди и четири/, находящ се в землището на с. Миланово, Софийска област, местността „Слоговете“, с площ от 10400 /десет хиляди и четиристотин/ кв. метра, при граници по АДС: от изток – парцел III-330 в кв. 23 и земеделска земя; от запад – път, от север – парцел II – училище в кв. 23, училище; от юг – земеделска земя и при граници по скица: имот № 042103 – др. селска територия на насл. на свещ. Симеон Коцов Симеонов, имот № 000550 – жилищна територия на с. Миланово, имот № 000984 – полски път на Община Своге, имот № 139001 – друга сел. територия на насл. на съществуваща частна собственост и имот № 042105 – друга селскостопанска територия на насл. на съществуваща частна собственост, заедно с построените в имота: 1. склад, строен през 1985 година, със застроена площ от 389 /триста осемдесет и девет/ кв. метра, на един етаж, метална конструкция; 2. монтажен цех, строен през 1979 година, със застроена площ 778 /седемстотин седемдесет и осем/ кв. метра, на един етаж масивна конструкция; 3. склад твърдо гориво, строен през 1985 година, със застроена площ 136 /сто тридесет и шест/ кв. метра, на един етаж, метална конструкция; 4. пароцентрала, строена през 1980 година, със застроена площ от 170 /сто и седемдесет/ кв. метра, един етаж, метална конструкция, етернитови панели; 5. КПП, строен през 1980 година, със застроена площ от 7 /седем/ кв. метра, един етаж, масивна конструкция; 6. галваничен цех, строен през 1980 година, със застроена площ от 152 /сто петдесет и два/ кв. метра, един етаж, метална конструкция с тухлени стени; 7. цех преси, строен през 1980 година, със застроена площ от 60 /шестдесет/ кв. метра, един етаж, монолитна конструкция; 8. заваръчен цех, строен през 1979 година, със застроена площ от 145 /сто четиридесет и пет/ кв. метра, един етаж, метална конструкция; 9. заваръчен цех, строен през 1979 година, със застроена площ от 70 /седемдесет/ кв. метра, един етаж, метална конструкция с тухлени стени; 10. битов комбинат, строен през 1980 година, със застроена площ от 153 /сто петдесет и три/ кв. метра, на два етажа; 11. трафоспост, строен през 1979 година, със застроена площ от 25 /двадесет и пет/ кв. метра, на един етаж, монолитна конструкция; 12. склад, строен през 1985 година, със застроена площ от 62 /шестдесет и два/ кв. метра, на един етаж, метална конструкция; 13. пречиствателна станция, строена през 1980 година, със застроена площ от 43 /четиридесет и три/ кв. метра, на един етаж, монолитна конструкция и 14. строителна база, строена през 1980 година, със застроена площ от 290 /двеста и деветдесет/ кв. метра, на един етаж, метална конструкция.

Оценката на продаваемата обособена част е 25 400.00 /двадесет и пет хиляди и четиристотин/ лева и е равна на определената от оценител нейна обща актуална пазарна стойност. Началната тръжна цена за продаваемата обособена част е равна на нейната оценка.

Оглед на продаваемата обособена част от масата на несъстоятелността на „ТЕХНОС” ООД – в несъстоятелност може да се прави в работен ден между 14.00 ч. и 17.00 ч. до 14.10.2019 г.  след предварителна заявка на тел. 0888/237878.

Книжата за продажбата се държат в канцеларията на синдика на посочения по-горе адрес и са на разположение на всеки заинтересуван в работен ден до 14.10.2019 г. от 13.00 до 17.00 ч. след предварителна заявка на тел. 0888/380094.

За участие в наддаването се внася неолихвяем задатък в размер на 2 540.00 лева. Задатъкът се внася в срок до 14.10.2019 г. по особената сметка на „ТЕХНОС” ООД – в несъстоятелност в „Общинска банка“ АД с IBAN BG68 SOMB 9130 1063 7442 01.

Наддавателните предложения се подават на 15.10.2019 г. от 13.30 ч. до 14.00 ч. В предложението си всеки наддавач посочва предложената от него цена с цифри и думи и подава предложението в запечатан непрозрачен плик, върху който има данни на подателя /с пълно име/наименование, адрес, ЕГН, ЕИК/. В плика трябва да се поставят и следните документи:

- документ за внесен в срок задатък;

- за търговците – извлечение от ТРРЮЛНЦ относно общия статус на търговеца към 15.10.2019 г.;

- за юридическите лица – нетърговци - актуален документ, удостоверяващ тяхната правосубектност;

- декларация на наддавача, че е огледал продаваемото имущество от масата на несъстоятелността на „ТЕХНОС” ООД – в несъстоятелност и че е запознат с неговото правно и фактическо състояние и с книжата по търга и условията му;

- за юридическо лице - актуален устав (дружествен договор; учредителен акт) и решение на компетентния орган на управление за участие в търга и закупуване на продаваемото имущество от масата на несъстоятелността на „ТЕХНОС” ООД – в несъстоятелност;

- в случай, че наддавачът се представлява от пълномощник - оригинал на специално нотариално заверено пълномощно.

В случай, че кандидатът за участие в търга е чуждестранно лице, всички посочени по-горе документи следва да са придружени с превод на български език, извършен от заклет преводач.

Не се допускат до участие в търга лицата, посочени в чл. 717г, ал. 1 ТЗ, и тези, чиито предложения не отговорят на посочените по-горе изисквания.

За купувач на продаваемата обособена част от масата на несъстоятелността на „ТЕХНОС” ООД – в несъстоятелност се счита този наддавач, който е предложил най-висока цена. Ако най-високата цена е предложена от повече от един наддавач, купувачът се определя чрез незабавен търг чрез явно наддаване в присъствието на явилите се наддавачи.

Определеният купувач е длъжен в 7-дневен срок от приключване на продажбата да внесе предложената от него цена по особената сметка на „ТЕХНОС” ООД – в несъстоятелност в „Общинска банка“ АД с IBAN BG68 SOMB 9130 1063 7442 01, като приспадне внесения задатък. Ако в този срок цената не бъде внесена, внесеният от наддавача задатък служи за удовлетворяване на кредиторите.

Внасянето на задатъка и плащането на цената се смятат за извършени в момента на заверяване на особената сметка на „ТЕХНОС” ООД – в несъстоятелност.

Връщането на внесен задатък ще се извършва след влизане в сила на постановление за възлагане по чл. 717з, ал. 1 ТЗ.

Разноските за местен данък, държавни такси, банкови комисиони и др., свързани с участието в обявената продажба и с прехвърлянето на продаваемата обособена част, както и разноските по предаването и приемането ѝ са за сметка на съответния наддавач и купувач и се заплащат отделно.

За контакт: тел. 0888/380094.