Иван Манолов - постоянен Синдик на ”САДИМЕКС” ООД/в несъстоятелност/ - гр.Силистра, ЕИК 121103741, на основание ОПРЕДЕЛЕНИЕ № 131/04.06.2020 г. по т.д. No 24/2016 г. на ОССс и Решение на събрание на кредиторите, проведено на 22.05.2020 г., ОБЯВЯВА на интересуващите се, че до 17.00 часа на 10.07.2020 г. в канцеларията на синдика в гр.Варна, бул. „Цар Освободител” No 49, вх.В, ет.5, ап.39 ще се проведе продажба чрез пряко договаряне по реда на чл.718 ТЗ, на имущество - включено в масата на несъстоятелността на ”САДИМЕКС”ООД/в несъстоятелност/ и при цена - не по ниска от посочената в приложение 1.

Оглед на имуществото може да бъде извършен след съгласуване със синдика всеки работен ден от 9,00 до 17.00 часа.

Всеки кандидат - купувач при преговорите представя следните доказателства:

- за физическо лице- лична карта;

- за физическо лице - търговец - лична карта и ЕИК;

- за юридическо лице - ЕИК;

- в случай, че наддавачът се представлява от пълномощник - оригинал на нотариално заверено изрично пълномощно

За купувач на имуществото се счита този кандидат - купувач, който е предложил най- висока цена за съответната вещ.

За справки: тел. 0899/814 015