Александър Георгиев Костадинов, сл. адрес гр. София, ул. „Ангел Кънчев” № 26, ет. 2 – синдик на „МЕЙ ТУ" ЕООД, ЕИК 202780362, в несъстоятелност, назначен с Решение № 206 от 19.12.2019 г., постановено по т.д. № 120/2019 г., по описа на Окръжен съд - Враца, със седалище и адрес на управление: област Враца, община Враца, гр. Враца, ул. "Георги Бързаков" № 16, ет. 4, ап. 65, на основание чл. 717а и сл. от ТЗ, ОБЯВЯВА на интересуващите се, че съгласно Определение на съда по несъстоятелността от 25.05.2021 г., в канцеларията на синдика, находяща се в гр. София, ул. „Ангел Кънчев” № 26, ет. 2, до 09.08.2021 г. в 14:00 часа, ще се провеждат преки преговори за продажба по реда на чл. 718 от ТЗ на имуществото, собственост на „МЕЙ ТУ" ЕООД, ЕИК 202780362 (в несъстоятелност), както следва:

1. ПТИЦЕФЕРМА, с. Баница, ПОЗЕМЛЕНИ ИМОТИ № 072001, 072002, 072003, 072004, 072005 и 072006 в землището на с. Баница, общ. Враца, м. „Кръста”, с обща площ 36 649 кв.м., ведно с построените върху тях сгради, с обща РЗП 16 357 кв.м.;

- ПИ 072001 с идентификатор 02590.72.1 с площ 9 244, 00 кв.м.

- ПИ 072002 с идентификатор 02590.72.2 с площ 7 415, 00 кв.м.

- ПИ 072003 с идентификатор 02590.72.3 с площ 8 517, 00 кв.м.

- ПИ 072004 с идентификатор 02590.72.4 с площ 8 168, 00 кв.м.

- ПИ 072005 с идентификатор 02590.72.5 с площ 2 897, 00 кв.м.

- ПИ 072006 с идентификатор 02590.72.6 с площ 408, 00 кв.м.

2. ПТИЦЕФЕРМА 27 бр. ПОЗЕМЛЕНИ ИМОТИ с обща площ 179 045 кв.м. в землището на с. Мраморен, общ. Враца, м. „Граничарка”, ведно с построените върху тях сгради с обща РЗП 55 191 кв.м.;

3. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 128001 в землището на с. Чирен, общ. Враца, ведно с построената в него АГРС (автоматично газо-регулаторна станция) и газопровод за високо налягане с дължина 3 733 кв.м., започващ от магистралния газопровод Враца – Чирен;

4. Машини, съоръжения и оборудване към неработеща птицеферма;

Началната цена на посоченото имущество възлиза на 3 811 050, 00 лева, без ДДС.

Предлаганият ред и начин на продажба е съобразен с решението на събранието на кредиторите по чл. 677, ал.1, т. 8 от ТЗ.

Разноските за местни и държавни данъци и такси, банкови комисионни и др., свързани с участието в обявената продажба са за сметка на съответния купувач и се заплащат отделно.

Продажбата ще се проведе по реда на чл. 718 от ТЗ – чрез пряко договаряне.

Предложенията се разглеждат незабавно след подаването им, при което кандидатът се поканва да сключи съответния предварителен договор и да заплати задатък.

Предложения, постъпили след сключването на предварителен договор, не се разглеждат.

Книжата за продажбата се държат в канцеларията на синдика - гр. София, ул. „Ангел Кънчев” № 26, ет. 2 и са на разположение на заинтересованите след предварителна уговорка със синдика на тел. 0888 881 774.

Тел. 0888 881 774