ГЕОРГИ ГАВРАИЛОВ ЧОЛАКОВ - синдик на „КОРЕКТ ФАРМ" ЕООД (в несъстоятелност), вписано в Търговския регистър при Агенцията по вписванията с ЕИК 131231668, на основание чл. 717а. от Търговския закон и съгласно Определение № 135/05.03.2020 г., постановено по т. д. № 74/2014 г. по описа на Ловешки окръжен съд, ОБЯВЯВАМ на интересуващите се, че на 29.05.2020 г., от 11:30 часа, по адреса на управление на „КОРЕКТ ФАРМ" ЕООД в несъстоятелност в гр. Ловеч, ул. Търговска № 12, хотел Ловеч, ще се проведе продажба на следните права от имуществото на дружеството:

1. Вземания, в общ размер на 18 960,55 лева, от „КЕЙ ДЖЕЙ СИСТЕМ“ ООД, ЕИК 131051714, по фактури 23/26.11.2007 г., 24/27.12.2007 г. и 22/25.10.2007 г., при начална цена в размер на 879,83 лева, представляваща 50 на сто от определената в Експертна оценка от 17.05.2019 г., изготвена от оценител „ВП - КОНСУЛТ-13“ ЕООД, пазарна стойност от 1 759,66 лева;

2. Вземане в размер на 4 744,69 лева от „РЕМА ТРЕЙД“ ЕООД, ЕИК 175073741, по договор от 28.12.2010 г., при начална цена в размер на 297,68 лева, представляваща 50 на сто от определената в Експертна оценка от 17.05.2019 г., изготвена от оценител „ВП - КОНСУЛТ-13“ ЕООД, пазарна стойност от 595,36 лева;

3. Вземане, в размер на 1 690,92 лева, от „КОРСИ МАУНТИН РИСОРТ“ АД, ЕИК 175424334, по договор от 14.11.2013 г., при начална цена в размер на 167,51 лева, представляваща 50 на сто от определената в Експертна оценка от 17.05.2019 г., изготвена от оценител „ВП - КОНСУЛТ-13“ ЕООД, пазарна стойност от 335,02 лева;

4. Вземане, в размер на 1 778 123, 62 лева, от „КЕЙ ДЖЕЙ СИСТЕМС“ ООД, ЕИК 131051714, по договор от 28.02.2007 г., при начална цена в размер на 110 748,19 лева, представляваща 50 на сто от определената в Експертна оценка от 17.05.2019 г., изготвена от оценител „ВП - КОНСУЛТ-13“ ЕООД, пазарна от 221 496,37 лева;

5. Вземане, в размер на 114 559,73 лева, от „ИНФОПРЕС РОДОПИ“ ООД, ЕИК 200017724, по договор от 26.04.2012 г., при начална цена в размер на  15 777,17 лева, представляваща 50 на сто от определената в Експертна оценка от 17.05.2019 г., изготвена от оценител „ВП - КОНСУЛТ-13“ ЕООД, пазарна стойност от 31 554,33 лева;

6. Вземания, в общ размер на 1 151 135,82 лева, придобити от „АЛБЕРИЯ“ ЕООД по договор за цесия от 19.09.2013 г., които вземания са от 161 неизправни длъжници, при начална цена в размер на 105 340,34 лева, представляваща 50 на сто от определената в Експертна оценка от 17.05.2019 г., изготвена от оценител „ВП - КОНСУЛТ-13“ ЕООД, пазарна стойност от 210 680,68 лева;

7. Вземане, от „ШИПБИЛДИНГ КЪМПАНИ“ АД, ЕИК 202314674, в размер на 110 000,00 (сто и десет хиляди) лева, заедно със законната лихва върху същото от 11.08.2015 г. до окончателното изплащане на вземането, при начална цена в размер на 18 165,14 лева, представляваща 50 на сто от извършената от „ВП-КОНСУЛТ-13“ ЕООД пазарна оценка от, 17.05.2019 г., в размер на 36 330,28 лева.

8. Вземане, от „ВЕЛДЕР БИЛД“ ЕАД, ЕИК 130963010, в размер на 1 998 858,26 лева (един милион деветстотин деветдесет и осем хиляди осемстотин петдесет и осем лева и двадесет и шест стотинки), както и неустойка в размер на 199 885,83 лева (сто деветдесет и девет хиляди осемстотин осемдесет и пет лева и осемдесет и три стотинки), при начална цена в размер на 371 618,72 лева, представляваща 50 на сто от определената с Експертна оценка от 17.05.2019 г., изготвена от оценителя„ВП-КОНСУЛТ-13“ ЕООД, пазарна стойност от 743 237,44 лева.

Продажбата ще се проведе чрез пряко договаряне с потенциални купувачи, по реда на чл. 718 от ТЗ. За участие в наддаването се внася задатък в размер на 10% (десет процента) от началната цена за всяко отделено вземане, за който кандидат купувача ще участва, по особената сметка на „КОРЕКТ ФАРМ" ЕООД (в несъстоятелност), при „Първа Инвестиционна Банка" АД както следва:

IBAN: IBAN: BG39 FINV 9150 1816 3830 12;

BIC: FINVBGSF;

За допускане до участие в продажбата кандидатите следва да представят на синдика следните документи:

- документ, удостоверяващ внесен задатък - задатъкът се счита за внесен, ако сумата е постъпила по особената сметка до 17:00 часа на 28.05.2020 г.;

- документ за самоличност;

- удостоверение за актуално състояние - за юридически лица. Ако лицето е регистрирано в Търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ при Агенцията по вписванията, удостоверение не е необходимо;

- нотариално заверено изрично пълномощно, когато кандидатът участва в наддаването чрез представител.

В случай, че документите са на чужд език, те се представят в официално заверен превод, а ако са официални документи и с поставен Апостил по реда на Хагската конвенция за премахване на изискването за легализация на чуждестранни публични актове от 05.10.1961 г.

Книжата за продажбите са на разположение на заинтересованите в канцеларията на синдика, след предварителна уговорка със синдика на телефон: +359 885 033 714.

Предложения за закупуване на имуществото ще се приемат до 12:00 часа на 29.05.2020 г., когато ще бъдат обявени постъпилите писмени предложения. Предложения могат да се правят и устно от 11:30 до 12:00 часа на същата дата, които ще бъдат отразени в наддавателен лист. Резултатите от водените с потенциалните купувачи преговори ще бъдат материализирани в писмен вид в протоколи от преговори за продажба чрез пряко договаряне по реда на чл. 718 от ТЗ. За купувач ще бъде обявено лицето, предложило най - висока цена.

Обявения за купувач е длъжен да внесе предложената от него цена в посочения от него срок, но не по - късно от 60 дни от датата на избора на купувач, като приспадне внесения задатък. Ако той не стори това внесения от него задатък се задържа и служи за удовлетворяване на кредиторите като се поканва следващия по реда на предложените цени наддавач, който не е изтеглил задатъка си, и така при нужда до изчерпване на всички наддавачи, направили действителни наддавателни предложения.

Собствеността върху правата ще бъде прехвърлена на обявения за купувач с отделен договор по реда на чл. 718, ал. 5 от ТЗ, след внасяне на пълната продажна цена и след получаване на разрешение от съда по несъстоятелността.

Всички разноски за такси, данъци комисионни и други, свързани с участието в преговорите и прехвърлянето на собствеността, са за сметка на купувача и се заплащат отделно.

Предоставените от Вас лични данни във връзка с участието в продажбата подлежат на защита по смисъла на Регламент 2016/679, Закона за защита на личните данни. Предоставените лични данни ще бъдат обработвани за постигане на законово позволени цели, свързани с провежданите продажби, както и за реализиране на законните интереси на администратора на личне данни. Синдикът на дружеството обработва, съхранява и използва доброволно предоставените лични данни в рамките на законово уредените срокове, като гарантира тяхната сигурност и опазване в тайна от трети лица. Информирам Ви, че личните Ви данни може да бъдат предоставени на държавни, общински органи и институции, банки, търговски дружества, юридически и физически лица, когато има такова задължение по силата на законова разпоредба, когато това е необходимо за реализиране на законните права и интереси на администратора или е необходимо за реализиране на Вашите права и законни интереси като участник в продажбите. Вие имате право на достъп и право на коригиране на Вашите лични данни, право да поискате личните Ви данни да бъдат заличени, при наличието на законовите основания за това, както и право да възразите срещу обработването, предоставянето и разкриването на Вашите лични данни за различни от посочените цели.