Радослав Иванов Тонев - постоянен синдик на "Билдинг Сити" ЕООД, ЕИК: 102862940, със седалище и адрес на управление: гр. Бургас, ж.к. "Лазур", бл. 113, вх. В, ет. 0, в несъстоятелност по търговско дело № 336/2017 г. по описа на Окръжен Съд - Бургас, в изпълнение на Определение № 260133 от 09.03.2023 г. на съда по несъстоятелността, на основание чл. 717 а от ТЗ, ОБЯВЯВА на интересуващите се, че до 11.00 ч. на 07.04.2023 г. в канцеларията на синдика в гр. София 1000, ул. „Лавеле” № 38, ет. 1, ап. 4, ще се проведе продажба на пряко договаряне по чл. 718 от ТЗ на имущество от масата на несъстоятелността на дружеството, подробно описано в Приложение № 1, неразделна част от настоящото обявление.

Оглед на продаваното имущество може да бъде извършван след предварителна уговорка на телефон 02/ 981 0636 и 02/ 981 34 30, лице за контакт: Р. Тонев - синдик.

Книжата относно продажбата са на разположение на всички заинтересувани лица в канцеларията на синдика на адрес: гр.София, ул. “Лавеле” № 38, ет. 1, ап. 4, тел. 02/981 06 36, всеки присъствен ден от 10.00 ч. до 12.00 ч. от разгласяването на проданта до провеждането й.

Задатъкът (залогът) -10 % от началната продажна цена на продаваното имущество, за участие в продажбата, се внася предварително по сметка на „Билдинг Сити” ЕООД – в несъстоятелност, ЕИК 102862940, открита в „Алианц Банк България” АД, гр. София, с IB AN: BG71BUIN95611800631086, BIC: BUINBGSF. За внесен се приема депозит, който е реално постъпил по горепосочената сметка.

Писмени предложения за участие в прякото договаряне ще се приемат в канцеларията на синдика на адрес гр. София, ул. „Лавеле” № 38, ет. 1, ап. 4, от разгласяването на продажбата до изготвяне на протокол за избор на купувач за съответния актив, но не по-късно от 11,00 ч. на 07.04.2023 г. Предложенията следва да са подписани и да съдържат име, съответно фирма, и индивидуализиращи данни на участника, както и доказателства за самоличността, дееспособността и представителната власт, за кой актив се подава предложението, предложена цена и условия и срокове за плащане, съобразени с изискванията на закона, както и документи, доказващи внесения депозит и декларация относно информираност на кандидата относно статута и състоянието на продаваното имущество. Лица по чл. 717 г от ТЗ нямат право да участват в процедурата Предложения, които не отговарят на горепосочените условия, както и предложения, постъпили след изготвяне на протокол за избор на купувач, няма да бъдат разглеждани.

Изборът на купувач се обективира в протокол за избор на купувач. След изплащане на предложената от купувача цена в пълен размер в срок не по-късно от 60 дни от съставяне на протокола за избор на купувач, се сключва окончателен договор за прехвърляне на собствеността върху закупения актив/обособена част от масата на несъстоятелността на дружеството в предвидената от закона форма.

В случай на необоснован отказ от страна на спечелилия кандидат за сключване на окончателен договор, както и при неплащане на остатъка от продажната цена в предложения и не по-дълъг от предвидения в чл. 718, ал. 4 ТЗ срок, депозитът се задържа автоматично за удовлетворяване на кредиторите.

Всички евентуално дължими разноски за държавни и съдебни такси, нотариални такси и местни данъци, разноски за снабдяване със скици, данъчни оценки, банкови комисиони, както и всички други суми, дължими по повод окончателно прехвърляне на собствеността на продаваното имущество, заличаване на тежести и обезпечения върху продаваното имущество и др. разноски във връзка със самата продажба, са за сметка на купувача и се заплащат отделно.