ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ МИЛЕНОВ - синдик на „ИНТЕРТРЪСТ ХОЛДИНГ“ АД (в несъстоятелност), вписано в Търговския регистър при Агенцията по вписванията с ЕИК 831592561, на основание чл. 717а от Търговския закон и съгласно Разпореждане от 06.03.2020 г., постановено по т. д. № 4671/2013 г. по описа на Софийски градски съд – ТО – VІ – 5 състав, ОБЯВЯВА на интересуващите се, че считано до 10,00 часа на 29.05.2020 г. (включително), в канцеларията на синдика, а именно: град София, п.к. 1202, бул. Княгиня Мария Луиза No 100, ет. 4, ап. офис 1, (тел. 0894 406 757), ще се приемат предложенията на кандидат - купувачи във връзка с ПРОДАЖБА ЧРЕЗ ПРЯКО ДОГОВАРЯНЕ по реда на чл.718 от ТЗ на правото на собственост на „ИНТЕРТРЪСТ ХОЛДИНГ“ АД (н) върху ВРЕМЕННО УДОСТОВЕРЕНИЕ № 003 от 23.10.2014 г., което е било издадено по реда на чл. 167, ал.1 от ТЗ от Акционерно дружество с фирма „Интеракаунт“ АД - ЕИК: 131549044, със седалище и адрес на управление в град София, СО - район „Лозенец“, бул. „Симеоновско шосе“ № 120Д, етаж 2, във връзка с правата на „ИНТЕРТРЪСТ ХОЛДИНГ“ АД (в несъстоятелност) върху 70 (седемдесет) броя обикновени, поименни акции, всяка с право на глас, с номинална стойност от по 1 000 (хиляда) лева, на обща номинална стойност за 70 000 лева, представляващи 70% от капитала на Акционерно дружество с фирма „Интеракаунт“ АД - ЕИК: 131549044.

Началната цена за водене на преките преговори за закупуване на описаното по-горе временно удостоверение, продавано като обособена част (съвкупност), е в размер на 2 100,00 лева;

Оглед на продаваното временно удостоверение може да бъде извършен от кандидат - купувачите след предварително съгласуване със синдика на телефон 0894 406 757.

Продажбата на имуществените права ще се извърши по реда на чл.718 от ТЗ на Р.България и при спазване на всички останали законовите разпоредби, отнасящи се до продажба на движими вещи и ценни книги, съгласно българското законодателство - чрез провеждане на преки преговори с потенциалните купувачи, въз основа на постъпили до 10,00 часа на 29.05.2020 г. включително, устни или писмени предложения в канцеларията на синдика – град София, п.к. 1202, бул. Княгиня Мария Луиза No 100, ет. 4, ап. офис 1, за което ще бъде съставен протокол по надлежния ред и след одобряване на протокола за преки преговори от съда, ще се сключи договор за прехвърляне на собствеността върху продаваната ценна книга.

За участие в прякото договаряне се внася задатък, който е в размер на 200 (двеста) лева, по особената банкова сметка на „ИНТЕРТРЪСТ ХОЛДИНГ“ АД (в несъстоятелност), както следва: „УниКредит Бълбанк“ АД, BIC:  UNCRBGSF, IBAN: BG 54 UNCR 7000 1522 2860 58;

За допускане до участие в преговорите кандидатите следва да представят на синдика следните документи: 1. Документ за самоличност; 2. Оригинал от банков документ за внесен задатък. 3. Удостоверение за актуално състояние - за юридически лица. Ако лицето е регистрирано в Търговския регистър при Агенцията по вписванията удостоверение не е необходимо; 4. Нотариално заверено изрично пълномощно, когато кандидатът участва чрез представител.

Всички постъпили предложения ще бъдат разгледани от синдика по реда на постъпването им.

До окончателното приключване процедурата на пряко договаряне на 29.05.2020 г., всеки от участниците в същата може допълнително направи нови ценови предложения, като подобри предходни негови предложения.

Ако обявеният в протокола за преки преговори купувач не се яви и не предприеме необходимите действия за сключването на окончателен договор, както и не заплати договорената цена, съгласно указания начин, внесеният от него задатък остава в полза на масата на несъстоятелността, като неустойка за неизпълнение на поетото с протокола от преговорите задължение. В този случай ще бъде поканен купувача, който е предложил следващата най-висока по размер цена. Ако този купувач не се съгласи или не се яви и не предприеме необходимите действия за сключването на договора или не плати договорената цена, внесения от него задатък се задържа за удовлетворяване на кредиторите, а имуществото ще бъде предложено на следващия по реда на предложените цени купувач до изчерпване на всички потенциални купувачи, при условие, че предложената от тях цена е не по-ниска от началната. След изплащане на цената от наддавача, обявен за купувач, внесеният задатък се връща на наддавачите, които не са били обявени за купувачи.

Разноските за държавни, съдебни и нотариални такси, данъци, необходимите за нотариус документи, снабдяване със скици, заличаване на тежести, банкови комисионни и други подобни във връзка с осъществяване на продажбата и по прехвърляне на собствеността върху имуществото, са за сметка на купувача и се заплащат отделно.

На основание чл. 718, ал. 4 от ТЗ срокът за плащане на цената не може да бъде по-дълъг от 60 дни от датата на избора на купувач. Договорът за продажба се сключва след пълното плащане на цената, като чл. 717д, ал. 2 от ТЗ се прилага съответно.