Румен Илиев Ангелов - постоянен синдик на „Мини - Бобов дол“ ЕАД - в несъстоятелност, с ЕИК 819364367, със седалище и адрес на управление: ул. Георги Димитров, гр. Бобов дол, п.к. 2670, община Бобов дол, област Кюстендил, на основание чл. 717а от ТЗ, ОБЯВЯВА на интересуващите се, че съгласно Определение от 21.02.2023 г., постановено по т.д. №3/2006 г. по описа на Окръжен съд - гр. Кюстендил, на 03.04.2023 от 10:00 часа в канцеларията на синдика, находяща се в гр. София, ул. ”Владайска” №23, ет.4, офис №9, ще се проведе търг с тайно наддаване чрез продажба по реда на чл.717в от ТЗ на следното имущество, собственост на длъжника, представляващо обособена част от недвижими имоти.

Предмет на продажбата по реда на чл.717а-717е от ТЗ е обособена част от недвижимо имущество, включваща следните недвижими имоти:

1. Имот, притежаващ идентификатор №02049.28.131 (две хиляди четиридесет и девет точка двадесет и осем точка сто тридесет и едно) разположен в с. Бабино, общ. Бобов дол, обл. Кюстендил по кадастралната карта и кадастрални регистри, одобрени със Заповед №РД-18- 1911/29.11.2018 г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР на АГКК, с площ: 67966 кв.м. (шестдесет и седем хиляди деветстотин шестдесет и шест) с трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: „Хвостохранилище/Шламохранилище/; категория на земята: 0, предишен идентификатор: няма, номер по предходен план:000131, при съседи: 04501.22.79;04501.23.34;02049.28.114;02049.28.25;

2. Имот, притежаващ идентификатор №02049.32.192 (две хиляди четиридесет и девет точка тридесет и две точка сто деветдесет и две) разположен в с. Бабино, общ. Бобов дол, обл. Кюстендил по кадастралната карта и кадастрални регистри, одобрени със Заповед №РД-18- 1911/29.11.2018г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР на АГКК, местност „Венецо“, с площ: 7170 кв.м. (седем хиляди сто и седемдесет) с трайно предназначение на територията: нарушена, начин на трайно ползване: за съоръжение на друг вид провод; предишен идентификатор: няма, номер по предходен план:000192, при съседи: 02049.112.6; 02049.111.185; 02049.32.191; 02049.32.15; 02049.32.14;02049.32.16; 02049.32.17; 02049.32.187. 02049.32.11; 02049.32.13; 02049.32.10.

3. Имот, притежаващ идентификатор №02049.106.194 (две хиляди четиридесет и девет точка сто и шест точка сто деветдесет и четири) разположен в с. Бабино, общ. Бобов дол, обл. Кюстендил по кадастралната карта и кадастрални регистри, одобрени със Заповед №РД-18-1911/29.11.2018 г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР на АГКК, местност „Венеца“, с площ: 2667 кв.м. (две хиляди шестстотин шестдесет и седем) с трайно предназначение на територията: нарушена, начин на трайно ползване: за съоръжение на друг вид провод; предишен идентификатор: няма, номер по предходен план: 000194, при съседи: 02049; 106.27; 02049.106.195; 04501.203.9; 04501.203.10; 02049.32.187; 02049.2.133; 02049.1 06.193.

4. Имот, притежаващ идентификатор №02049.111.185 (две хиляди четиридесет и девет точка сто и единадесет точка сто осемдесет и пет) разположен в с. Бабино, общ. Бобов дол, обл. Кюстендил по кадастралната карта и кадастрални регистри, одобрени със Заповед №РД-15- 614382/08.06.2021 г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР на АГКК, местност „Венецо“, с площ: 14586 кв.м. (четиринадесет хиляди петстотин осемдесет и шест) с трайно предназначение на територията: нарушена, начин на трайно ползване: за сгради и съоръжения за добив на полезни изкопаеми; предишен идентификатор: няма, номер по предходен план:000185, при съседи: 02049.111.186; 02049.111.3; 02049.111.2; 02049.111.1; 02049.108.184; 02049.109.188; 02049.191; 02049.109.5; 02049.32.192; 02049.112.6;

Имуществото, предмет на продажбата, е включено в масата на несъстоятелността на длъжника. Същото е описано подробно и точно в представените по делото експертни оценки за определяне пазарна стойност на недвижими имоти, изготвени от инж. Ст. Дончевски. Общата пазарна оценка на продаваната обособена част от недвижимо имущество, собственост на „Мини — Бобов дол“ ЕАД- в несъстоятелност, възлиза на 44 148 лв.(четиридесет и четири хиляди сто четиридесет и осем лева).

Началната продажната цена на обособената част, съставляваща недвижими имоти, е 44 148 лв.(четиридесет и четири хиляди сто четиридесет и осем лева).

Оглед на продаваемата обособена част от масата на несъстоятелността на „Мини - Бобов дол“ ЕАД - в н., с ЕИК819364367 може да се направи между 09.00 ч. и 17.00 ч., след предварителна заявка на тел. 0889628967 - Здравко Лазов; 0899424949 - Румен Ангелов.

Книжата относно продажбата са на разположение на всички заинтересувани лица в канцеларията на синдика, находяща се в гр.София, ул.”Владайска” №23, ет.4, офис №9, както и в деловодство на Окръжен съд - Кюстендил по т.д. №3/2006 г.

За участие в наддаването се внася неолихвяем задатък в размер на 10 на сто от началната тръжна цена по особената банкова сметка на несъстоятелния длъжник, открита в „Алианц Банк България” АД, с IBAN: BG42BUIN95611800490667, в полза на „Мини - Бобов дол“ ЕАД- в н. Задатъкът трябва да е внесен по посочената банкова сметка до 17:00 часа в последния работен ден, предхождащ деня на продажбата.

Наддавателни предложения се подават в деня на продажбата - 03.04.2023 г, от 09,00 ч. до 10:00 ч. в канцеларията на синдика в гр. София, ул.”Владайска” №23, ет.4, офис №9.

Желаещите да участват в наддаването подават предложенията си в запечатан плик, като посочват: 1/име, съответно фирма на участника; 2/актуален адрес и телефон за кореспонденция; 3/ предложената от тях покупна цена изписана с цифри и думи; 4/подпис на представляващия наддавача.

Към предложението кандидатите прилагат:

- документ за внесен в срок задатък;

- за търговците - извлечение от ТРРЮЛНЦ относно общия статус на търговеца;

- за юридическите лица - нетьрговци - актуален документ, удостоверяващ тяхната правосубектност;

- декларация на наддавача, че е огледал продаваемото имущество от масата на несъстоятелността на „Мини - Бобов дол“ ЕАД- в несъстоятелност, и че е запознат с неговото правно и фактическо състояние и с книжата по търга и условията му;

- за юридическо лице - актуален устав (дружествен договор; учредителен акт) и решение на компетентния орган за участие в търга и закупуване на продаваемото имущество от масата на несъстоятелността на „Мини - Бобов дол“ ЕАД- в несъстоятелност;

- в случай, че наддавачът се представлява от пълномощник - оригинал на специално нотариално заверено пълномощно;

- декларация за произход на паричните средства по ЗМИП.

В случай, че кандидатът за участие в търга е чуждестранно лице, всички посочени по-горе документи следва да са придружени с превод на български език, извършен от заклет преводач.

Не се допускат до участие в търга лицата, посочени в чл. 717г, ал. 1 ТЗ, и тези, чиито предложения не отговорят на посочените по-горе изисквания.

За недействителни ще се считат предложения, подадени от лица, които нямат право да участват в продажбата /по смисъла на чл. 185 от ЗЗД и чл. 717г от ТЗ/, както и предложения с цена под посочената начална тръжна цена, или не е внесен задатък от 10% в указания срок.

Резултатът от наддаването ще бъде обявен от синдика в деня на продажбата 03.04.2023 г., веднага след изтичане на срока за подаване на предложенията (10:00 ч.) и отварянето на приетите наддавателни предложения, в присъствието на явилите се наддавачи.

За купувач на продаваемото имущество, включено в масата на несъстоятелностт на „Мини - Бобов дол“ ЕАД - в несъстоятелност, се счита този наддавач, който е предложил най - висока цена. Ако най-високата цена е предложена от повече от един наддавач, купувачът се определя чрез незабавен търг чрез явно наддаване в присъствието на явилите се наддавачи.

Определеният купувач е длъжен в 7-дневен срок от приключване на продажбата да внесе предложената от него цена по особената сметка на „Мини - Бобов дол“ ЕАД - в несъстоятелност в „Алианц банк България” АД, с IBAN: BG42BUIN95611800490667, като приспадне внесения задатък. Ако в този срок цената не бъде внесена, внесеният от наддавача задатък служи за удовлетворяване на кредиторите. Внасянето на задатъка и плащането на цената, се смятат за извършени в момента на заверяване на особената сметка на „Мини - Бобов дол“ ЕАД - в несъстоятелност. Връщането на внесен задатък ще се извършва след влизане в сила на постановление за възлагане по чл. 717з, ал. 1 ТЗ.

Разноските за местен данък, държавни такси, банкови комисиони и др., свързани с участието в обявената продажба и с прехвърлянето на продаваемото имущество, включено в масата на несъстоятелността на „Мини - Бобов дол“ ЕАД- в н., както и разноските по предаването и приемането му, са за сметка на съответния наддавач и купувач, като се заплащат отделно.

За справки и допълнителна информация в канцеларията на синдика: гр. София, ул.”Владайска” №23, ет.4, офис №9 или на телефони: тел.0899 42 49 49.