АНГЕЛИНКА НИКОЛОВА НИКОЛОВА - синдик на ЕТ „Турхан Хаджиибрямолу- Лотос 72” ЕИК117011365 със седалище и адрес на управление: с. Голямо Ново, общ. Търговище, обл. Търговище, ул. „Славянска „№ 4, в производство по несъстоятелност по Т.Д. №  21/2018 г. по описа на ОС - Търговище, на основание чл. 718 от ТЗ ОБЯВЯВА на интересуващите се, че съгласно определение на съда по несъстоятелност №415 от 31.12.2019 г., на ОС - Търговище, на 27.05.2020 г., в канцеларията на синдика, находяща се в гр. Търговище, ул. Г. Бенковски“ №. 1, вх. “А“, ет.2, офис № 5, ще се проведе продажба на следните имущества, собственост на длъжника:

1. 1/2 идеална част от Лек автомобил „КИА Соренто” с д.к. № Т 2332КТ начална цена 2031лв.

2. 1/2 ид.ч. от Лек автомобил „Нисан Алмера” с д.к. № Т 8213СТ начална цена 278лв.

Вещите се продават по отделно.

3. 2825/10690 ид.ч. от УПИ VIIkв. 44 по плана на с. Голямо Ново, общ. Търговище, в едно с построените в него зърносушилна сграда, с площ от 395 кв.м., автокантар с будка, с площ от 55 кв.м., склад- фуражен цех с площ от 370 кв.м., склад готова продукция с площ от 1275 кв.м., при цена от 208 008лв..

Таксите и данъците по прехвърляне на имуществото са за сметка на купувача.

Продажбата ще се проведе 27.05.2020 г от 9,00 до 12,00 ч. ,по реда на чл. 718 от ТЗ - чрез търг с тайно наддаване.

Оглед на имуществото може да бъде извършван всеки работен ден от 9,30ч. до 16,30ч. в базата на фирмата в с. Голямо Ново

Книжата относно продажбата са на разположение на всички заинтересувани в канцеларията на синдика находяща се в гр. Търговище, ул. Г. Бенковски“ №. 1, вх. “А“, ет.2, офис №. 5.

Желаещите да участват в наддаването представят в деня на продажбата 27.05.2020 г. в 9,00 ч. заявление за участие , като посочват име, съответно фирма на участника, седалище, адрес и телефон за кореспонденция, обект, за който наддават Към заявлението кандидатите прилагат:

- изрично пълномощно, в случай че предложението се подава от пълномощник;

- доказателства за самоличност или правосубектност на представляваното юридическо лице или едноличен търговец;

- удостоверение за актуално състояние.

Резултатът от наддаването ще бъде обявен от синдика в деня на продажбата 27.05. 2020 г. в присъствието на явилите се наддавачи. За купувач на имущественото право се счита този наддавач, който е предложил най-висока цена.