Мария Георгиева Шукерова – постоянен синдик на „Пластмасови изделия“ АД, ЕИК: 812235868, със седалище и адрес на управление: обл. Бургас, гр. Средец, ул. „Спартак“ № 3, в производството по несъстоятелност по т. д. № 165 от 2013 г. по описа на Окръжен съд – гр. Бургас, на основание чл. 718 от ТЗ ОБЯВЯВА на интересуващите се, че съгласно определение № 713 на съда по несъстоятелността от 10.06.2019 г. на 16.08.2019 г. от 16:30 часа в канцеларията на синдика, находяща се в гр. София, бул. „Витоша” № 19, ет. 4, ап. 14, ще се проведе продажба на следното недвижимо имущество собственост на длъжника, а именно:

1. УПИ/ПИ/ Книжарница № 14 /четиринадесет/, с площ от 220,50 кв. м. /двеста и двадесет цяло и петдесет/ заедно с 13,46% /тринадесет цяло четиридесет и шест стотни процента/ ид. ч. от общите части на сградата или 16,60 кв. м. /шестнадесет цяло и шестдесет/ от общите части на сградата и право на строеж върху държавна земя с площ 237,10 кв. м. /двеста тридесет и седем цяло и десет/, разположена на първи етаж в имот № 501.202, ЕКАТТЕ: 17974, одобрен със заповед № РД-09-166 от 24.09.1986 г., представляващ жилищен блок № 23 находящ се в гр. Средец, кв. 4, парцел № IV, пл. № 202 по плана на града, ул. “Димитър Кичев“, бл.23, при съседи: улица 501.9512.

Началната цена е равна на 45% от изготвената за целите на производството оценка, а именно в размер на 45 833.70 лв. /четиридесет и пет хиляди осемстотин тридесет и три лева и седемдесет стотинки/.

2. Изоставена нива с идентификатор 17974.27.80, трета категория, находяща се в землището на гр. Средец, обл. Бургас, местността „ГУНЕНСКИ ДОЛ“, с площ от 3500 кв. м, съгласно Заповед за одобрение на КККР № РД – 18 – 613/07.03.2018 г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК, стар номер 027080, вид собственост: Частна обществени организации, вид територия Земеделска, НТП Изоставена орна земя, при граници и съседи: имот № 027081 – изоставена нива, имот № 027076 – изоставена нива, имот № 000365 – полски път.

Началната цена е равна на 45% от изготвената за целите на производството оценка, а именно в размер на 1 567.50 лв./хиляда петстотин  шестдесет и седем лева и петдесет стотинки/.

3. Изоставена нива с идентификатор 17974.27.76, трета категория, находящ се в землището на гр. Средец, обл. Бургас, местността „ДОЛАПСКИ БАИР“, с площ от 4 665.00 кв. м., съгласно Заповед за одобрение на КККР № РД – 18 – 631/07.03.2018 г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК, стар номер 027076, вид собственост: Частна обществени организации, вид територия Земеделска, НТП Изоставена орна земя,  при граници и съседи на имота: имот № 000340, имот № 045007, имот № 027075, имот № 000365.

Началната цена е равна на 45% от изготвената за целите на производството оценка, а именно в размер на 2 090.00 лв./две хиляди и деветдесет лева/.

Книжата относно продажбата са на разположение на всички заинтересувани в канцеларията на синдика, находяща се в гр. София, бул. „Витоша” № 19, ет. 4, ап. 14. Оглед на имуществото може да бъде извършван след предварителна уговорка със синдика.

За участие в наддаването се внася задатък в размер 10 на сто от оценката на имуществото, за което се участва в търга, по особената банкова сметка на длъжника:

IBAN: BG18 PIRB 9170 7905 3625 22, BIC PIRBBGSF

Лицата, проявяващи интерес към закупуването на процесната вещ или право следва да отправят писмените си предложения до синдика в запечатан плик, като посочат:

- три имена/наименование на юридическото лице, ЕГН/ЕИК, адрес/седалище и адрес на управление, а така също и телефон за кореспонденция;

- обект/вещ във връзка, с който/която се заявява участие;

- предложена цена, посочена с цифри и с думи, не по-ниска от началната.

- решение на компетентния орган на дружеството за закупуване на процесното имущество.

В плика с предложението си всеки от участниците следва да приложи доказателство за платен задатък. До участие в наддаването се допускат само кандидати, чиито задатъци са постъпили по упоменатата по-горе банкова сметка до 17:00 часа на 15.08.2019 г.

Към предложението оферентите трябва да приложат: доказателства за самоличност или правосубектност на представляваното юридическо лице или едноличен търговец; изрично пълномощно, в случай, че предложението се подава от пълномощник; удостоверение за актуално състояние на юридическото лице и решение на компетентния орган на дружеството за закупуване на процесното имущество. Предложенията се подават в канцеларията на синдика в деня на продажбата – 16.08.2019 г. от 15:00 до 16:00 часа.

Пликовете ще бъдат отворени от синдика, по реда на тяхното постъпване, на 16.08.2019 г. и ще бъде съставен протокол за обявяване на купувач. Невалидни са предложения за продажна цена по-ниска от посочената начална такава в обявлението, както и такива, направени от лица, които съгласно чл. 717г, ал. 1 ТЗ нямат право да наддават.

За купувач се обявява този оферент, който е предложил най-високата цена за вещта или правото. В 3-дневен срок от съставяне на протокола, всеки оферент ще бъде писмено уведомен, за това дали е обявен или не за купувач на имуществото. Обявяването на купувача се извършва от синдика, за което се съставя протокол, който се подписва от него.

Обявеният купувач следва в срок от 7 /седем/ дни от получаване на уведомлението за това следва да довнесе предложената от него цена. Ако в този срок цената не бъде внесена, задатъкът служи за удовлетворяване на кредиторите, а за купувач се кани оферентът, предложил следващата най - висока цена и така при нужда до изчерпване на всички оференти, направили действителни предложения.

Договор за покупко-продажба на имуществото ще бъде сключен с оферента, предложил най-изгодни условия.

Разходите за държавна такса, съдебни такси, банкови комисионни и др. се поемат от купувача.

Таксите и данъците по прехвърляне на имуществото са за сметка на купувача.

За допълнителна информация: тел. 0897 091 541.