ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ МИЛЕНОВ - синдик на „ИНТЕРТРЪСТ ХОЛДИНГ“ АД (в несъстоятелност), вписано в ТРРЮЛНЦ при Агенцията по вписванията с ЕИК 831592561, на основание чл. 717а от Търговския закон и съгласно Разпореждане от 06.03.2020г., постановено по т. д. № 4671/2013 г. по описа на Софийски градски съд – ТО – VІ – 5 състав, ОБЯВЯВА на интересуващите се, че считано до 10,20 часа на 29.05.2020 г. (включително), в канцеларията на синдика, а именно: град София, п.к. 1202, бул. Княгиня Мария Луиза No 100, ет. 4, ап. офис 1, (тел. 0894 406 757), ще се приемат предложенията на кандидат - купувачи във връзка с ПРОДАЖБА ЧРЕЗ ПРЯКО ДОГОВАРЯНЕ по реда на чл.718 от ТЗ на правото на собственост на „ИНТЕРТРЪСТ ХОЛДИНГ“ АД (н) върху 176 944 /сто седемдесет и шест хиляди, деветстотин четиридесет и четири/ броя - обикновени, поименни и безналични акции, всяка с право на глас, с номинална стойност от по 600 (шестстотин) сръбски динара за всяка акция, на обща номинална стойност за 106 166 400 сръбски динара, представляващи 87,647 % от капитала на Акционерно дружество с фирма Min Fam AD – Nis, с уникален номер в Търговския регистър на Р.Сърбия – 075 761 29, ISIN /CFI/ № RSMINFE44694 /ESVUFR/, със седалище и адрес на управление на Min Fam AD – Nis, в Р.Сърбия, Nis, Palilula, Sumadijska 1. /Обстоятелствата относно акционерите и правата им по отношение на Min Fam AD се водят от Central Securities Depository and Clearing House, което е депозитар за безналични акции на Р.Сърбия. Информация за дружеството – издател на продаваните акции - Min Fam AD – Nis, е налична в Търговски регистър на Р.Сърбия, наречен – Агенция за бизнес регистри/

Началната цена за водене на преките преговори за закупуване на описаното по-горе безналични акции, продавани като обособена част (съвкупност), е в размер на 16 961 лева;

Книжата за продажбата, включително и относно собствеността на „ИНТЕРТРЪСТ ХОЛДИНГ“ АД (н) по отношение на продаваните активи, са на разположение на заинтересованите в канцеларията на синдика, като преглед може да се извършва след предварителна уговорка по телефон с номер: +359 894 406 757;

Продажбата на имуществените права ще се извърши по реда на чл.718 от ТЗ на Р.България и при спазване на всички останали законовите разпоредби, отнасящи се до продажба на движими вещи и ценни книги, съгласно българското законодателство - чрез провеждане на преки преговори с потенциалните купувачи, въз основа на постъпили до 10,20 часа на 29.05.2020 г. включително, устни или писмени предложения в канцеларията на синдика – град София, п.к. 1202, бул. Княгиня Мария Луиза No 100, ет. 4, ап. офис 1, за което ще бъде съставен протокол по надлежния ред и след одобряване на протокола за преки преговори от съда, ще се сключи договор за прехвърляне на собствеността върху продаваната ценна книга.

За участие в прякото договаряне се внася задатък, който е в размер на 1 500 (хиляда и петстотин) лева, по особената банкова сметка на „ИНТЕРТРЪСТ ХОЛДИНГ“ АД (в несъстоятелност), както следва: „УниКредит Бълбанк“ АД, BIC:  UNCRBGSF, IBAN: BG 54 UNCR 7000 1522 2860 58;

За допускане до участие в продажбата кандидатите следва да представят на синдика следните документи: 1. Документ, удостоверяващ внесен задатък; 2. Документ за самоличност (след снемане на самоличността документа се връща); 3. Удостоверение за актуално състояние – само за юридически лица. Ако лицето е регистрирано в ТРРЮЛНЦ при Агенцията по вписванията на РБ такова удостоверение не е необходимо. Ако лицето не е регистрирано в Р.България, документа относно актуалната търговска регистрация на ЮЛ следва да е официален, надлежно преведен и легализиран. 4. Нотариално заверено изрично пълномощно, когато кандидатът участва в наддаването чрез представител или неприсъства законния представител на юридическото лице.

Всички постъпили предложения ще бъдат разгледани от синдика по реда на постъпването им.

До окончателното приключване процедурата на пряко договаряне на 29.05.2020г., всеки от участниците в същата може допълнително направи нови ценови предложения, като подобри предходни негови предложения.

Ако обявеният в протокола за преки преговори купувач не се яви и не предприеме необходимите действия за сключването на окончателен договор, както и не заплати договорената цена, съгласно указания начин, внесеният от него задатък остава в полза на масата на несъстоятелността, като неустойка за неизпълнение на поетото с протокола от преговорите задължение. В този случай ще бъде поканен купувача, който е предложил следващата най-висока по размер цена. Ако този купувач не се съгласи или не се яви и не предприеме необходимите действия за сключването на договора или не плати договорената цена, внесения от него задатък се задържа за удовлетворяване на кредиторите, а имуществото ще бъде предложено на следващия по реда на предложените цени купувач до изчерпване на всички потенциални купувачи, при условие, че предложената от тях цена е не по-ниска от началната. След изплащане на цената от наддавача, обявен за купувач, внесеният задатък се връща на наддавачите, които не са били обявени за купувачи.

Разноските за държавни, съдебни и нотариални такси, данъци, необходимите за нотариус документи, снабдяване със скици, заличаване на тежести, банкови комисионни и други подобни във връзка с осъществяване на продажбата и по прехвърляне на собствеността върху имуществото, са за сметка на купувача и се заплащат отделно.

На основание чл. 718, ал. 4 от ТЗ срокът за плащане на цената не може да бъде по-дълъг от 60 дни от датата на избора на купувач. Договорът за продажба се сключва след пълното плащане на цената, като чл. 717д, ал. 2 от ТЗ се прилага съответно.